MERANIE ČINNÉHO VÝKONU TROJFÁZOVÉHO STRIEDAVÉHO PRÚDU.


       Všeobecným prípadom merania činného výkonu trojfázového prúdu je meranie pri ľubovoľnej záťaži. Špeciálnym prípadom je súmerná záťaž, kde vystačíme s jedným wattmetrom. Ak ide o inú záťaž, ako súmernú, treba 2 alebo 3 wattmetre.
       Voľba vhodnej metódy na meranie činného výkonu trojfázového prúdu závisí od toho, či daná napäťová sústava je súmerná alebo nesúmerná, či je zaťaženie jednotlivých fáz súmerné (rovnaké, pokiaľ ide o prúd a fázu) alebo nesúmerné, či je nulový vodič prístupný alebo nie.
       Všeobecná schéma meracieho obvodu v štvorvodičovej sústave je na nasledujúcom obr. 5 :

   obr. 5

       Všeobecná schéma meracieho obvodu v trojvodičovej sústave je na ďalšom obr. 6 :

   obr. 6

       Trojfázovú sústavu prúdov a napätí tvoria vlastne tri združené jednofázové sústavy a preto sa celkový výkon trojfázovej združenej sústavy rovná súčtu výkonov jednotlivých fáz. Na tomto princípe je založená metóda troch wattmetrov. Metódu troch wattmetrov môžeme použiť tak v sústave trojvodičovej (obr. 6), ako aj v sústave štvorvodičovej, s prístupným nulovým vodičom (obr. 5). Pri zapájaní wattmetrov postupujeme podľa predpisu daného fázorom trojfázového výkonu

P = PR + PS + PT = UR .IR + US .IS + UT .IT

Prúdové cievky zapájame do jednotlivých fáz a napäťové cievky pripojíme na jednotlivé fázové napätia.

       Pri meraní pomocou troch wattmetrov pri vyvedenom nulovom vodiči (obr. 5) merajú jednotlivé wattmetre činné výkony príslušných fáz a preto platí :

P = PR + PS + PT
Pritom je zrejmé, že nemusí ísť o súmernú sústavu napätí ani o súmernú záťaž.

       Pri meraní pomocou troch wattmetrov pri neprístupnom uzle - nulovom vodiči, zapájame konce napäťových cievok wattmetrov do uzla (obr. 6). Pri tejto metóde zvyčajne používame wattmetre s rovnakým odporom napäťových cievok. Potom pri súmernej sústave napätí sa napätie rovnako rozloží na napäťové cievky a wattmetre merajú spotrebu jednotlivých fáz. Ak použijeme tri rovnaké wattmetre s rovnakou konštantou a účinníkom cosjw, potom:

P = kW . ( a1 + a2 + a3 )
pričom   kW = kU .kI .cosjw

       V princípe možno použiť aj wattmetre s rôznym odporom napäťových cievok a celkový výkon , získaný súčtom údajov wattmetrov, bude aj pri nesúmernej záťaži správny. Výkony jednotlivých wattmetrov však teraz nemusia byť fázovými výkonmi a takto ľahko môžeme preťažiť najmä napäťovú cievku wattmetra. Vplyvom nesúmernosti môže byť na niektorej napäťovej cievke vyššie napätie, ako je fázové napätie siete.
       Metóda troch wattmetrov je potrebná na meranie v štvorvodičovej nesúmernej sústave, kde sa spotrebiče zapájajú jednak medzi fázy a nulový vodič, jednak medzi dve fázy samotné, pravda, okrem trojfázových spotrebičov. Môže vzniknúť nesúmerná záťaž a nulovým vodičom môže tiecť prúd. Trojwattmetrová metóda je vhodná aj pri meraní výkonu spotrebiča s malým účinníkom, najmä ak použijeme wattmeter s menším cosjw < 0,2 alebo aj vtedy, ak by sa napr. dvojwattmetrovou metódou porušila súmernosť napätí (dve prúdové cievky v dvoch fázach, tretia bez prúdovej cievky.)
Pre potreby výučby spracoval   -   Ing. Alexander Žatkovič