Dôkaz platnosti rovnice :     C’ = C.( 1 – Au )

Platí :
      uC = u2u       i1 = – i2       u2 = Au.u      


    Pre prúdy  i2i1  a vstupnú impedanciu  Zvst  môžeme písať :

Z poslednej rovnice vidno, že :     C’ = C.( 1 – Au )

Nesmieme zabudnúť, že napäťové zosilnenie  Au  má pre invertujúci zosilňovač zápornú hodnotu, teda v konečnom dôsledku výraz v zátvorke  ( 1 – Au )  je číslo kladné.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu