Astabilný preklápací obvod [ AKO ]

 

Schéma  AKOPriebehy AKO     V literatúre nájdeme popísané rôzne zapojenia astabilných preklápacích obvodov. Základným typom je však zapojenie s dvoma tranzistormi rovnakej polarity, tak ako to je znázornené na obrázku vyššie. V schéme je navyše zapojený spínač S, ktorý sa v reálnom, praktickom zapojení nepoužíva. V našom obvode je zapojený len z dôvodu zadefinovania si východzích podmienok obvodu pri sledovaní procesov prebiehajúcich v astabilnom preklápacom obvode, čím lepšie a ľahšie pochopíme jeho činnosť. Pri schéme vpravo sú uvedené priebehy napätí na kolektoroch a bázach jednotlivých tranzistorov.

  Tranzistory, ako sme si už povedali vyššie, pracujú v spínanom režime. Pre nastavenie tohoto pracovného režimu platí všetko to, čo bolo povedané v podtéme “Tranzistor ako spínač” v téme “Logické obvody”. My si len pripomenieme, že pre voľbu bázového rezistora RB a kolektorového rezistora RK platí vzťah :

RB = ß.RK

pričom činiteľ ß použitý v tejto rovnici nie je skutočný prúdový zosilňovací činiteľ h21 daného tranzistora, ale z dôvodu dosiahnutia stopercentného nasýteného stavu tranzistora v otvorenom stave sa volí :

ß = ( 0,4 až 0,6 ). h21

  Sledovanie procesov prebiehajúcich v obvode budeme robiť v dvoch hlavných krokoch, ktoré budú určené stavom spínača S.   V prvom kroku, keď spínač S  bude rozopnutý, si zadefinujeme východzie hodnoty obvodových veličín, ktoré potrebujeme pre začiatok sledovania procesov v obvode. V druhom kroku, keď spínač S  bude zopnutý, budeme sledovať proces generovania výsledného pravouhlého signálu.

  Spínač S  je rozopnutý.    Po pripojení napájacieho napätia sa tranzistory T1 a  T2 otvoria, dostanú sa do stavu saturácie, pretože sú budené prúdmi IB1 a  IB2 cez rezistory RB1RB2 zo zdroja napájania +UCC. Pre kolektorové a bázové napätia na tranzistoroch môžeme písať :

UK1 = UK2 = UKsat = 0 V

UB1 = UB2 = + 0,6 V

Pre kolektorové napätia píšeme nula volt z dôvodu zjednodušenia. To môžeme urobiť preto, lebo kolektorové saturačné napätie UKsat u oboch tranzistorov, keď tieto spínajú malé výkony ( jednotky až desiatky mW ), dosahuje hodnotu okolo 0,1 V.

  V tomto prvom kroku si ešte musíme zadefinovať napätia na kondenzátoroch C1C2. Kondenzátor C1 je pripojený medzi kolektor tranzistora T1 a bázu tranzistora T2 , preto na ňom bude malé kladné napätie, avšak opačne orientované než máme my v schéme. Kondenzátor C2 je pripojený cez rezistor RK2 medzi zdroj napájacieho napätia +UCC a bázu tranzistora T1. Teda môžeme písať :

UC1 = 0,6 V      a      UC2 = + UCC – 0,6 V

  Spínač S  je zopnutý.    V okamihu to spínač S  zopneme. Kladná ( + ) svorka kondenzátora C2 sa cez otvorený prechod K–E tranzistora T2 pripojí na elektrickú zem obvodu. Druhá svorka kondenzátora C2, t.j. záporná ( – ), je pripojený na bázu tranzistora T1 ( kondenzátor na schéme zakreslený čiarkovane.) Kondenzátor C2 svojím napätím –UC2 na báze tranzistora T1 pôsobí ako zdroj záporného napätia, ktorým sa tranzistor T1 okamžite uzavrie. Napätie na jeho kolektore UKE1 narastá na napätie +UCC, no nie okamžite, ale s určitým časovým oneskorením. Toto časové oneskorenie je dané nabíjaním kondenzátora C1 cez rezistor RK1. Časová konštanta tohto obvodu je :

t3 = C1.RK1

Tranzistor T2 ostáva stále otvorený.

  Tento stav, tranzistor T1 uzatvorený a tranzistor T2 otvorený, bude trvať dovtedy, kým sa kondenzátor C2 nabije z napätia –UC2 na napätie +0,6 V cez rezistor RB1. Čas t1, za ktorý sa tak stane, je ovplyvnený časovou konštantou t1 tohoto obvodu. Čas t1 vypočítame zo vzťahu :

t1 = 0,69.t1 = 0,69.C2.RB1

Akonáhle napätie na kondenzátore C2 dosiahne hodnotu +0,6 V, tranzistor T1 sa otvorí. Cez otvorený prechod K–E tranzistora T1 sa pripojí kladná ( + ) svorka kondenzátora C1 na elektrickú zem obvodu. Keďže záporná ( – ) svorka kondenzátora C1 je na báze tranzistora T2, kondenzátor svojím napätím –UC1 spôsobí okamžité uzatvorenie tranzistora T2. Aj tu kolektorové napätie UKE2 sa nezmení na napätie +UCC okamžite, ale s určitým oneskorením, daným časovou konštantou nabíjania kondenzátora C2 cez rezistor RK2. Táto časová konštanta je:

t4 = C2.RK2

    Tento stav, tranzistor T2 uzatvorený a tranzistor T1 otvorený, bude trvať dovtedy, kým sa kondenzátor C1 nabije z napätia –UC1 na napätie +0,6 V cez rezistor RB2. Čas t2, za ktorý sa tak stane, je ovplyvnený časovou konštantou t2 tohoto obvodu. Čas t2 vypočítame zo vzťahu :

t2 = 0,69.t2 = 0,69.C1.RB2

Akonáhle napätie na kondenzátore C1 dosiahne hodnotu +0,6 V, tranzistor T2 sa otvorí a pripojí kladnú svorku kondenzátora C2 na elektrickú zem obvodu. Tým sme sa dostali na začiatok generovania novej periódy pravouhlého signálu. Perióda pravouhlého signálu je daná súčtom časov t1t2.

perióda kmitov   T = t1 + t2       a       frekvencia kmitov   f = 1/T

Poznámka : Odvodenie vzťahov pre výpočet časov t1t2 si urobíme pri monostabilnom preklápacom obvode, z dôvodu lepšej prehľadnosti na schéme obvodu.

    Tak ako sme si povedali, v praxi sa spínač S  nepoužíva. V reálnom obvode sa vždy jeden z tranzistorov otvorí skôr ako druhý a teda k rozkmitaniu obvodu dôjde. Ako však zo schémy astabilného preklápacieho obvodu vidieť, obvod je symetricky podľa osi symetrie ( naznačená na obrázku.) Ak by boli zodpovedajúce prvky v symetrii absolútne zhodné ( RK1 = RK2, C1 = C2 atď. ), potom by sa obvod nerozkmital, pretože obidva tranzistory by sa rovnako rýchlo dostali do stavu saturácie po pripojení napájacieho napätia +UCC.

    Okrem tohoto základného zapojenia astabilného preklápacieho obvodu existuje ešte veľa iných zapojení a to či už s tranzistormi, s operačnými zosilňovačmi, s logickými obvodmi TTL alebo CMOS, alebo so špeciálnymi integrovanými obvodmi určenými pre tento účel. Niektoré si uvedieme na nasledujúcich obrázkoch.


    Úplne na záver môžeme povedať, že astabilný preklápací obvod sa používa v nízkofrekvenčnej, automatizačnej a číslicovej technike ako zdroj pravouhlých alebo impulzových signálov.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu