Obvod NE555


    Vzhľadom na to, že obvod NE555 ( skonštruovaný začiatkom 70–tych rokov 20. storočia ) je v súčasnosti veľmi rozšírený a používaný pre realizáciu astabilných, ale aj monostabilných preklápacích obvodov, všimneme si ho bližšie. Jeho vnútorná štruktúra je na obrázku nižšie. Je to bipolárny obvod analógovo–číslicový. Analógovú časť tvoria vstupné obvody ( komparátory K1 a  K2 ) a výstupné obvody ( koncový stupeň s tranzistormi T1T2 a spínací tranzistor T3 ). Číslicovú časť tvorí R–S preklápací obvod realizovaný hradlom H1. Tranzistor T4 umožňuje blokovanie činnosti R–S preklápacieho obvodu. Tri rovnaké rezistory o hodnote 5 kW nastavujú riadiace napätia pre komparátory K1 a  K2.

Vysvetlenie skratiek jednotlivých vývodov obvodu :
+UCC napájanie napätie
GND elektrická zem obvodu
CV control voltage - riadiace napätie [0 V]
TH threshold - prahová úroveň
TR trigger - úroveň spúšťania
OUT output - výstup
DIS discharge - vybíjanie
RST reset - nulovanie

Vysvetlenie činnosti :

    Činnosť obvodu je založená na vyhodnocovaní veľkostí napäťových úrovní na vstupoch komparátorov K1 K2. Referenčné úrovne pre tieto komparátory sú odvodené z napájacieho napätia +UCC prostredníctvom odporového deliča realizovaného z troch rovnakých rezistorov o hodnote 5 kW. Komparátor K1 má na svojom invertujúcom vstupe (–) (vývod číslo 5, označený CV ) referenčnú napäťovú úroveň 2/3 UCC. Jeho výstup je pripojený na vstup R ( reset ) R–S preklápacieho obvodu H1. Ak sa objaví na neinvertujúcom vstupe (+) komparátora K1 ( vývod číslo 6, označený TH ) napätie rovné alebo väčšie ako 2/3 UCC, na jeho výstupe sa zmení napätie z 0V na napätie blízke +UCC. Táto zmena výstupu spôsobí nastavenie R–S preklápacieho obvodu H1 do logického stavu, a to : na výstupe Q bude logická “0”, t.j. napätie blízke 0V čo spôsobí, že tranzistor T1 koncového stupňa bude uzatvorený. Na výstupe bude logická “1”, t.j. napätie blízke +UCC čo spôsobí, že tranzistor T2 koncového stupňa bude otvorený a teda na výstupe obvodu 555 ( vývod číslo 3 ) bude napätie blízke 0V. Zároveň je otvorený aj spínací tranzistor T3.

    Komparátor K2 má na svojom neinvertujúcom vstupe (+) referenčnú napäťovú úroveň 1/3 UCC. Jeho výstup je pripojený na vstup S ( set ) R–S preklápacieho obvodu H1. Ak na invertujúcom vstupe (–) komparátora K2 ( vývod číslo 2, označený TR ) sa objaví napätie rovné alebo menšie ako 1/3 UCC, na jeho výstupe sa zmení napätie z 0V na napätie blízke +UCC. Táto zmena výstupu spôsobí nastavenie R–S preklápacieho obvodu H1 do logického stavu, a to : na výstupe Q bude logická “1”, t.j. napätie blízke +UCC čo spôsobí, že tranzistor T1 sa otvorí.  Na výstupe bude logická “0”, t.j. napätie blízke 0V čo spôsobí, že tranzistor T2 sa zatvorí. Zároveň je zatvorený aj spínací tranzistor T3. Na výstupe obvodu 555 ( vývod číslo 3 ) bude napätie blízke +UCC.
    Ak chceme obvod zablokovať, stačí prepojiť vývod 4 na elektrickú zem a na výstupe bude trvalé napätie 0V.
    Toto by bolo vysvetlenie vnútorných procesov a odozvy výstupu na zmeny uskutočnené na vstupných svorkách obvodu.

    Pre úplnosť si ešte vysvetlíme činnosť obvodu  555  vo funkcii astabilného a monostabilného preklápacieho obvodu.  Schéma astabilného preklápacieho obvodu a dôležité priebehy napätí sú na nasledujúcich obrázkoch.

 

    Ako z obrázka priebehov vidno, v čase nabíjania kondenzátora Cx je na výstupe napäťová úroveň UCC. To znamená, ako sme už hovorili v predchádzajúcom výklade činnosti obvodu NE 555, že tranzistor T1 je otvorený a tranzistory T2 a  T3 sú uzatvorené. Kondenzátor Cx sa nabíja cez rezistory R1R2. Čas nabíjania  t1  určuje dobu, za ktorú sa kondenzátor Cx nabije z napätia  UCmin = 1/3.UCC  na napätie  UCmax = 2/3.UCC.  V konečnom dôsledku čas  t1  je daný rozdielom času  t4 , za ktorý by sa kondenzátor  Cx nabil z napätia  UC = 0V  na napätie  UCmax  a času  t3 , za ktorý by sa kondenzátor Cx nabil z napätia  UC = 0V  na napätie  UCmin.  Teda :

t1 = t4 – t3

Pre určenie času  t1  si najprv určíme časy   t4   a   t3.     Pre čas  t4  platí :

Pre čas  t3  platí :

Po dosadení výrazov za časy  t4  a  t3  pre čas  t1  platí :

    Akonáhle napätie UC na kondenzátore Cx dosiahne hodnotu  2/3.UCCR–S preklápací obvod sa preklopí a spôsobí uzatvorenie tranzistora T1 a otvorenie tranzistorov T2T3. Na výstupe obvodu NE 555 bude napätie 0V. Tranzistor T3 uzemní rezistor R2 ( vývod 7 obvodu NE 555 ), čím sa kondenzátor Cx začne cez tento rezistor vybíjať. Čas vybíjania  t2  určuje dobu, za ktorú sa kondenzátor Cx vybije z napätia  UCmax = 2/3.UCC  na napätie  UCmin = 1/3.UCC , pričom  UCmin = 1/2.UCmax , teda :

Výslednú periódu  T  generovaných kmitov určíme ako súčet jednotlivých časov  t1  a  t2 , teda :

T = t1 + t2 = Cx.( R1 + R2 ).ln2 + Cx.R2.ln2 = 0,69.Cx.( R1 + 2.R2 )

Poznámka :

Tieto vzťahy boli odvodzované za predpokladu ideálneho obvodu 555 , t.j. za predpokladu nulových vstupných prúdov komparátorov, nulových časových oneskorení preklopenia obvodu  R–S , zopnutia tranzistora T3  a pod. V praxi sa experimentálne zistilo, že je vhodnejšie používať miesto konštanty 0,69 konštantu 0,74.  Takže napríklad výsledná rovnica pre výpočet periódy  T  bude :

T = 0,74.Cx.( R1 + 2.R2 )
Podobne by sa zmenili aj rovnice pre výpočet časov
t1t2.


    Druhé, veľmi časté zapojenie obvodu  555  je vo funkcii monostabilného preklápacieho obvodu. Schéma zapojenia a dôležité priebehy sú na nasledujúcich obrázkoch.

   

    Ako zo schémy zapojenia vidno, na rozdiel od astabilného obvodu, u monostabilného obvodu je vynechaný rezistor  R2  a vývod  7  obvodu  555  je spojený priamo s vývodom  6.  Naopak, vývod  2  tvorí vstup, na ktorý privádzame spúšťacie napätie  Uspúšť.  Tento vstup musí byť pre správnu činnosť obvodu ošetrený tak, ako je to vidno na schéme, pomocou rezistora  R3  a diódy  D.  Rezistor  R3  zabezpečuje, že na vývode  2  je v kľude potenciál rovný napájaciemu napätiu  UCC.  Keďže obvod má byť spúšťaný veľmi krátkymi zápornými impulzmi, spúšťacie napätie je privedené na vstup  2  cez väzobný kondenzátor  Cv.  Tento kondenzátor spolu s rezistorom  R3  tvorí derivačný článok. Dióda  D  zabezpečuje odrezanie kladných impulzov ( špičiek ) za derivačným kondenzátorom, pretože na vstup  2  sa nesmie priviesť napätie väčšie ako je napájacie napätie  +UCC.

    Pre odvodenie vzťahu pre výpočet času  t  trvania nestabilného stavu monostabilného preklápacieho obvodu využijeme graf priebehov zobrazený na druhom obrázku.   Ako z obrázku vidno, pokiaľ je obvod v stabilnom stave na kondenzátore  Cx  je napätie  UC = 0V.  Tranzistor  T3  ( vývod  7 )  je otvorený. Na výstupe obvodu ( vývod  3  ) je tiež napätie rovné  0V  (  R–S  preklápacieho obvodu  H1  je nastavený tak, že na výstupe  Q  je úroveň  log.“0”,  čím je tranzistor  T1  uzatvorený a na výstupe   je úroveň  log.“1”,  čím sú tranzistory  T2  a  T3  otvorené. )

    Po privedení záporného spúšťacieho impulzu na vstup ( vývod  2  ) sa  R–S  preklápacieho obvodu  H1  preklopí, čím sa úrovne na jeho výstupoch zmenia na opačné a spôsobia otvorenie tranzistora  T1  a uzatvorenie tranzistorov  T2  a  T3.  Uzatvorením tranzistora T3  sa odblokuje kondenzátor  Cx,  ktorý sa začne nabíjať cez rezistor  R1  a začína plynúť čas  t  nestabilného stavu monostabilného preklápacieho obvodu. Ako vidíme z grafu, za čas  t  sa napätie na kondenzátore  Cx  zmení z napätia  UC = 0V  na napätie  UCmax = 2/3.UCC.  Čas  t  určíme z rovnice nabíjania kondenzátora následovne :

    Po dosiahnutí napätia  2/3.UCC  na kondenzátore  Cx  sa  R–S  preklápacieho obvodu H1  nastaví do východzieho stavu a to : na výstupe  Q  je úroveň  log.“0”,  čím sa tranzistor  T1  uzatvorí a na výstupe   je úroveň  log.“1”,  čím sa tranzistory  T2  a  T3  otvoria. Akonáhle sa tranzistor  T3  otvorí kondenzátor  Cx  sa cez jeho prechod  K–E  okamžite vybije na napätie  0V.  Monostabilný obvod sa dostáva do svojho stabilného stavu.

    Nevýhodou takto realizovaného MKO s obvodom  555  je, že pokiaľ je perióda  T  vstupných spúšťacích impulzov kratšia ako čas  t  trvania nestabilného stavu monostabilného preklápacieho obvodu, obvod reaguje na každý záporný spúšťací impulz, čím je jeho činnosť nespoľahlivá. Obvod teda pracuje spoľahlivo len vtedy, ak platí, že :

t < T

( toto nemusí byť splnené u monostabilného preklápacieho obvodu realizovaného tranzistormi v základnom zapojení. )

    Kondenzátor  Cf  je filtračný kondenzátor a slúži na filtráciu referenčných napätí obvodu  555  ( pripája sa na vývod číslo 5.)

    Obvod  NE 555  je použiteľný v rôznych zapojeniach. Ďalším z možných zapojení je zapojenie časového selektora, kde je použitý časovací obvod
NE 555 a dva pomocné tranzistory T1T2. Na výstupe tohto časového selektora sa objaví signál s napätím UC len vtedy, ak čas t1 trvania vstupného signálu UA bude rovný alebo väčší ako čas t2 trvania impulzu UB na výstupe 3 obvodu NE 555. Čas t2 je určený veľkosťou kapacity kondenzátora Ct a odporu rezistora Rt vzťahom :
t2= 1,1.Rt.Ct

Časový selektor s NE 555

Činnosť obvodu :

    V kľude je kondenzátor Ct vybitý a na výstupe 3 obvodu NE 555 je napätie UB rovné 0 V. Tranzistor T2 je preto zatvorený. Podobne je zatvorený aj tranzistor T1, pretože na jeho bázu je privádzaný potenciál zeme cez rezistor R2. Po privedení impulzu o amplitúde UA a trvaní t1 na vstup A  sa vytvorí krátky impulz na derivačnom článku C1, R2 a tranzistor T1 sa na krátky časový okamih otvorí a spustí časovací obvod NE 555. Na výstupe 3 časovacieho obvodu sa objaví napájacie napätie +UCC, ktoré spôsobí okamžité otvorenie tranzistora T2, čím sa okamžite zablokuje výstup C selektora. Výstup ostane zablokovaný po dobu t2 , za ktorú sa kondenzátor Ct nabije cez rezistor Rt na hodnotu napätia 2/3 UCC. Vtedy výstup 3 časovacieho obvodu NE 555 preklopí a na jeho výstupe sa objaví napätie 0 V. Týmto napätím sa tranzistor T2 zablokuje a prepustí zvyšnú časť vstupného impulzu UA zo vstupu A  na výstup C v dĺžke trvania t3. Pre čas t3 platí :

t3 = t1t2 = t1 – 1,1.Rt.Ct
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu