Blokovací generátor

 

    Medzi generátory, ktoré vytvárajú pravouhlý signál s veľmi veľkým pomerom dĺžky trvania impulzu voči dĺžke trvania medzery, alebo tiež naopak, patrí blokovací generátor. Jeho schéma je na nasledujúcom obrázku spolu s priebehmi významných obvodových napätí.

    Blokovací generátor je obvod, ktorý má vo vetve kladnej spätnej väzby zapojený transformátor Tr zložený z cievok LK a LB so správne zvoleným začiatkom a koncom ich vinutí ( začiatok označený bodkou ). Tento spätnoväzobný člen nie je selektívny ( ako je to v  LC oscilátore ), preto je širokospektrálny a z toho dôvodu na výstupe generátora dostávame obdĺžnikový impulzný signál. Pomer dĺžky trvania impulzu voči dĺžke trvania medzery dosahuje veľké hodnoty a to t1: t2 @ ( 102 až 104 ) :1. Ak by sme chceli dostať inverzný priebeh, museli by sme použiť cievku LK2 a napätie Uvýst odoberať z jej výstupných svoriek. Počet závitov cievok LK a LB sa odporúča v pomere : NB : NK = 5:1 až 1:1.

    Súčasťou obvodu je rezistor RK, ktorý obmedzuje maximálny kolektorový prúd IK tranzistora a obvod pozostávajúci z rezistora R a diódy D, ktorý obmedzuje maximálnu hodnotu napätia u2‘ na priateľnú hodnotu, aby nedošlo k zničeniu tranzistora T nadmerným napätím UKE, pretože :

UKE = UCC + u2

Činnosť obvodu :

    Po pripojení napájacieho napätia +UCC sa kondenzátor C nabije cez rezistor RB na prahové napätie UBE = + 0,6V, pri ktorom sa začne tranzistor T otvárať. Pri otváraní tranzistora T začína ním tiecť kolektorový prúd IK. Narastajúci prúd IK ( zmena prúdu IK je + D iK ) vytvára na cievke LK napätie u2 a indukuje v okolí cievky zodpovedajúce magnetické pole.

Poznámka :

Znamienko + pri zmene prúdu DiK znamená, že zmena prúdu DiK s časom nárastá, t.j. v čase tn má zmena prúdu hodnotu DiKn a v čase tn+1 má hodnotu DiKn+1, pričom DiKn < DiKn+1 . Je prirodzené, že opačný význam bude mať znamienko – , t.j. zmena prúdu DiK s časom bude klesať, teda DiKn > DiKn+1.

Napätie u2 sa pretransformuje v cievke LB na napätie u1 s polaritou : kladný pól ( + ) na báze tranzistora T a záporný pól ( – ) v spojovacom uzle rezistora RB s kondenzátorom C. Týmto napätím sa tranzistor ešte rýchlejšie otvára. Zároveň sa napätím u1 cez prechod B–E tranzistora T ( ide v podstate o diódu polarizovanú v priamom smere ) nabíja kondenzátor C na napätie –UC ( veľkosťou zrovnateľné s napätím  u1 ). Otváraním tranzistora T narastá aj zmena prúdu + D iK, čím sa zväčšuje aj napätie u2 a zároveň aj napätie u1. Tranzistor T sa viac a rýchlejšie otvára až do stavu úplného otvorenia ( stavu saturácie ).

    Po dosiahnutí saturácie prúd IK má tendenciu sa ustáliť. Zmena DiK prúdu IK začne klesať ( zmena prúdu IK je – D iK ). V okamihu poklesu zmeny prúdu DiK, podľa Lentzovho zákona, magnetické pole v okolí cievky LK spôsobí v nej indukovanie napätia u2’, ktoré sa pretransformuje v cievke LB na napätie u1’. Toto napätie u1’ má polaritu : záporný pól ( – ) na báze tranzistora T a kladný pól ( + ) v spojovacom uzle rezistora RB s kondenzátorom C. Objavením sa napätia u1 sa automatický pripočíta a pripojí medzi bázu a elektrickú zem obvodu aj napätie –UC na kondenzátore C. Týmto veľkým záporným predpätím sa tranzistor T okamžite uzatvára. Napätie U2 na kolektore tranzistora T narastie na hodnotu blízku napájaciemu napätiu +UCC. Tento stav bude trvať dovtedy, pokiaľ sa kondenzátor C neprebije z –UC cez rezistor RB na prahové napätie +0,6V, kedy sa tranzistor T začne otvárať a začne sa generovať nová perióda napätia u2.

    Použitie tohto generátora je v riadkových rozkladových generátoroch TV, v meničoch napätia a v generátoroch vytvárajúcich krátke impulzy pre potreby číslicovej a automatizačnej techniky. Výhodou tohto obvodu je jeho jednoduchosť, prevádzková spoľahlivosť a možnosť galvanického oddelenia výstupu. Čelo a tylo impulzov je veľmi strmé s časovým oneskorením niekoľko jednotiek nanosekúnd. Opakovací kmitočet sa pri vhodnom výbere tranzistora môže pohybovať v oblasti niekoľkých desiatok MHz. V meničoch napätia sa s nimi dá dosiahnuť účinnosť 75 až 90 % pri pracovnom kmitočte 1 až 20 kHz. Je ich možné jednoduchým spôsobom synchronizovať zavedením synchronizačného impulzu do bázy tranzistora  T.

 


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu