Oscilátory s premosteným  T-článkom

    Riadiacim štvorpólom určujúcim frekvenciu vytváraných kmitov je v týchto oscilátoroch pásmová zádrž s premosteným T článkom. Podobne ako pri Wienovom článku, tak aj pri premostenom T článku je potrebné poznať jeho vlastnosti a tak voliť vlastnosti použitého zosilňovača. Vlastnosti T článku sú znázornené na obrázku vpravo. Ako je z nich vidieť, prenosová charakteristika má v okolí kritickej frekvencie  fo  minimum, ktorého veľkosť závisí na pomere použitých rezistorov ( poprípade kondenzátorov ) a vypočítame ho zo vzťahu :

Kritickú frekvenciu určíme zo vzťahu :

    Z fázovej charakteristiky vidno, že v okolí kritickej frekvencie sa mení fáza o 180°. Na základe týchto poznatkov vieme zvoliť zapojenie zosilňovača, ktorý bude otáčať fázu o + ( 2.k + 1 ).p ( k = 0,1,2,... ). Jeho napäťové zosilnenie sa musí rovnať :

    Jedno jednoduché zapojenie oscilátora s premosteným T článkom je na nasledujúcom obrázku.

    Pre tento oscilátor platia skoro všetky spomínané výhody a vlastnosti ako pre oscilátor s Wienovým článkom. Rozdiel je len s preladiteľnosti, ktorá nie je možná až v tak veľkom rozsahu. Naopak, pri tomto type oscilátora vieme dosiahnúť menšie tvarové skreslenie. Žiarovka Ž spolu s rezistorom RE1 tvorí stabilizačný obvod, ktorý slúži na stabilizáciu amplitúdy výstupných signálov. Prelaďovanie oscilátora sa robí napríklad dvojitým kondenzátorom tak ako je to na obrázku, alebo dvojitým tandemovým potenciometrom.

    Tento typ oscilátorov sa používa väčšinou ako zdroj signálu s jednou pevnou frekvenciou kmitov, poprípade ako preladiteľný zdroj, ale len v malom rozsahu frekvencií.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu