Oscilátory a generátory.

    Oscilátory ( z latinského slova ostilatio = kmitanie, číta sa osciláció ) sa nazývajú všetky zariadenia, ktoré vytvárajú za určitých podmienok periodicky premenlivé priebehy fyzikálnych veličín. V tomto najvšeobecnejšom zmysle môžeme hovoriť o oscilátoroch mechanických, t.j. o kyvadlových alebo vibračných, o oscilátoroch akustických, napríklad o píšťalách, strunových sústavách a podobne. V rádioelektronike označujeme týmto názvom všetky zariadenia, ktoré vytvárajú periodicky sa meniace priebehy napätí a prúdov. Vo všeobecnosti sú priebehy napätí a prúdov funkciami času

u = f1 ( t )
i = f2 ( t )
v ktorých je čas t ako nezávislá reálna premenná.

    Každý elektronický oscilátor je charakterizovaný amplitúdou a tvarom výstupného napätia U, frekvenciou  f a vnútorným odporom Ri , ktorý je lineárny pre určitý rozsah zaťažovacích odporov Rz. Keď sa na elektronický oscilátor pozrieme z hľadiska spotreby energie, môžeme ho považovať za štvorpól, teda dvojbránu. Jeho vstupom sú napájacie svorky, cez ktoré oscilátor odoberá zo zdroja jednosmerný napájací výkon a jeho výstupom sú výstupné svorky, cez ktoré dodáva do záťaže príslušný striedavý výkon. Z povedaného vyplýva, že môžeme definovať účinnosť elektronického oscilátora a to ako pomer medzi výstupným striedavým a vstupným jednosmerným výkonom.

    Elektronické oscilátory sa používajú v  rôznych zariadeniach oznamovacej, meracej, výpočtovej a automatizačnej techniky. Svojimi vlastnosťami výrazne ovplyvňujú vlastnosti celého zariadenia, preto je potrebné poznať ich druhy, princípy ich činnosti a ich vlastnosti, čo je hlavnou náplňou témy “Oscilátory a generátory”. Je samozrejmé, že je potrebné poznať aj vzťahy pre ich návrh. Keďže pre matematický návrh sa používajú mnohokrát zložitejšie matematicko–logické postupy ( predpoklady, zjednodušenia, integrály, derivácie, diferenciálne rovnice, atď ), nebudeme sa týmito postupmi zaoberať hlbšie. Pre ilustráciu si však predsa pri niektorých typoch oscilátorov ukážeme aspoň časť postupu návrhu, napr. odvodenie frekvencie kmitov výstupného napätia oscilátora.
Rozdelenie a základné vlastnosti!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu