Napájacie obvody analógového osciloskopu


       Analógový osciloskop, tak ako každé elektronické zariadenia, pre svoju činnosť potrebuje zdroj energie, zdroj napájacieho napätia. Toto napätie sa delí na nízke napätie a vysoké napätie. Nízkym napätím sa napájajú obvody vertikálnej a horizontálnej časti osciloskopu. Vysokým napätím sa napájajú obvody obrazovky zobrazovacej časti osciloskopu. Zdroj nízkeho napätia je vo väčšine prípadov realizovaný klasickým spôsobom. Skladá sa z transformátora, usmerňovača, filtračného kondenzátora a spätnoväzobného stabilizátora napätia. Vetva napájania nízkym napätím má kladný potenciál voči elektrickej zemi osciloskopu.

       Zdroj vysokého napätia je najčastejšie realizovaný násobičom napätia, ktorý je budený z oscilátora s frekvencou niekoľko desiatok kHz.  Jednoduché zapojenie zdroja vysokého napätia je na nasledujúcom obrázku.

Zdroj VN


       Oscilátor tvorený tranzistorom T1  pracuje s frekvenciou niekoľko desiatok kHz.  Cievky L1, L2 tvoria transformátor s prevodom 1: n  ( n býva do 50.)  Diódy D1, D2  s kondenzátorom  C4  a  C5  tvoria klasický násobič napätia. Bloky "Delič vn" a "Jednosmerný rozdielový zosilňovač" slúžia na získanie a stabilizáciu amplitúdy napätia "-vn".  Vetva napájania vysokým napätím má voči elektrickej zemi osciloskopu záporný potenciál.

       V osciloskopoch existuje ešte jeden zdroj vysokého napätia, ktorý má voči elektrickej zemi kladný potenciál. Jeho veľkosť sa pohybuje do +2 kV.  Toto vysoké kladné napätie je potrebné pre anódu obrazovky.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu