DVOJITÁ ČASOVÁ ZÁKLADŇA


       Osciloskop, ako univerzálny merací prístroj, používa sa na sledovanie signálov najrôznejších tvarov. Niekedy potrebujeme sledovať len určité časti, detaily zobrazeného signálu. Detaily môžeme sledovať použitím časovej lupy, alebo použitím dvojitej časovej základne. Dvojitou časovou základňou sú vybavené kvalitnejšie osciloskopy. Pre vysvetlenie činnosti použijeme obrázok vľavo.


Priebehy pre dvojitú Č.Z.

       Predstavme si, že na vstup osciloskopu máme privedený signál  uy  s detailom "A", ktorý vidíme na prvom grafe na obrázku a časová základňa pracuje v synchronizovanom režime. Keď vstupný signál dosiahne amplitúdu  U01,  začne sa generovať píla  uP1.  Na obrazovke sa zobrazí časť signálu od "1" po "2". Jas zobrazenej stopy signálu určuje amplitúda impulzu  uZ1,  ktorý je generovaný súčasne s pílou  uP1.  Na sledovanie detailu "A" použijeme oneskorenú časovú základňu. Jej spustenie ovládame vonkajším ovládacím prvkom, ktorým nastavujeme úroveň  Ut.

       Keď napätie  uP1  dosiahne úroveň Ut  generuje sa píla  uP2  a impulz  uZ2.  Nastavenie okamihu spustenia oneskorenej časovej základne na začiatok detailu "A" je uľahčený tým, že po spustení oneskorenej časovej základne je jas lúča väčší, daný súčtom amplitúd impulzov  uZ1  a  uZ2 ( uZ1 + uZ2 ). Po nastavení stačí prepnúť horizontálne vychyľovanie z  uP1  na  uP2  a na obrazovke sa objaví úsek "A" rozprestretý na celú obrazovku, ak je rýchlosť oneskorenej časovej základne taká, že v intervale t2  prebehne lúč cez celú šírku obrazovky.

       Ak máme dvojkanálový osciloskop, môže jednu stopu ( kanál ) ovládať hlavná časová základňa a druhý kanál oneskorená časová základňa. Vtedy vidíme oba priebehy, originál aj detail "A", súčasne.


       V osciloskopoch, kde nie sú dve časové základne, sa zlepšenie pozorovania detailov robí zapojením časovej lupy. Časová lupa je realizovaná zväčšením zisku koncového zosilňovača horizontálneho vychyľovania   2×, 5×, 10× ( zmenou odporu rezistora R17  v koncovom zosilňovači horizontálneho vychyľovania.) Samozrejme aj konštanta časovej základne ( ms, ms /dielik) sa  2×, 5×, 10×  zmenší.  Napr.:   ak máme nastavenú časovú základňu na 1 ms/dielik, pri časovej lupe 10× prebehne lúč jeden dielik nie za 1 ms ale za 0,1 ms, teda časová základňa sa správa tak, akoby bola nastavená na 0,1 ms/dielik. Nevýhody oproti dvojitej časovej základni sú hlavne menšia presnosť a chvenie obrazu.

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu