LOGICKÉ  OBVODY


  S polovodičovými prvkami môžeme realizovať ľubovoľne zložité spínacie funkcie vo všetkých zariadeniach na spracovanie informácií, napríklad v číslicových počítačoch, v riadiacich obvodoch automatizovaných priemyslových zariadeniach, v obvodoch automatických telefónných ústredniach a pod.
  Činnosť logických obvodov je založená na základných pravidlách tzv. výrokovej logiky, ktorá pracuje s výrokmi, ktoré môžu byť pravdivé ( priradzujeme im log.1 ) alebo nepravdivé ( priradzujeme im log.0.) Z fyzikálneho hľadiska môžeme teda spracovávať informácie v logických obvodoch vo forme signálov, ktorých úrovne zodpovedajú uvedeným významom log.1 a log.0. Pritom v podstate nezáleží na tom, akú úroveň prisúdime pravdivému signálu 1 a akú nepravdivému signálu 0. Bežne sa používa tzv. pozitívna ( kladná ) logika, t.j. log.1 je priradená kladnejšia úroveň signálu ako log.0.
  Logickými obvodmi realizujeme funkcie tzv. Boolovej algebry. Sú to logické funkcie - logický súčet, logický súčin a negácia. Pochopiteľne, že logickými obvodmi nerealizujeme len samostatné spomínané logické funkcie, ale aj ich najrôznejšie kombinácie.
  V tejto kapitole sa nebudeme zapodievať spôsobmi riešenia zložitých logických štruktúr, ani ich návrhom použitím logických integrovaných obvodov, ale všimneme si len základné princípy techník obvodového riešenia niektorých logických členov.


Tranzistorové logické obvody s jednoduchou väzbou - Technika RTL

  Pre logické obvody môžeme použiť tranzistor v zapojení so spoločným emitorom alebo kolektorom. Tieto logické obvody sú z hľadiska vývoja najstaršie. V súčasnosti sa už nepoužívajú. Mohli pracovať s napäťovými úrovňami jednotiek až desiatok voltov. Mali veľkú spotrebu. Návrh bol často založený na akomsi kompromisnom riešení ( všimnime si vstupný obvod člena NOR. Na rezistor R2 boli vstupy X1, X2 a X3 vždy pripojené, vstupnými rezistormi tiekol vždy nejaký prúd.) Tým bola daná aj menšia spoľahlivosť týchto obvodov.

Logické obvody RTL


Diódovo -Tranzistorový logický obvod -Technika DTL

  Ďalším vývojovým stupňom je technika DTL, v ktorej ako si to môžeme všimnúť na obrázkoch, sú nahradené rezistory na vstupoch logických členov diódami. Tým sa odstraňuje aspoň z časti už hore spomínaná nevýhoda vstupných obvodov riešených rezistormi. Spotreba je tiež veľká. Spoľahlivosť je vyhovujúca, v používaných zariadeniach dostačujúca.
  Tieto obvody hlavne pre svoju vysokú šumovú imunitu sú určené pre priemyslovú automatizáciu, pre vstupné obvody PC, ako aj pre prenosy informácií na veľké vzdialenosti.

Logické obvody DTL


Logické obvody s tranzistorom - Technika TTL

  Obvody tejto techniky sa vyrábajú len v integrovanej verzií. Pripomínajú techniku DTL. Funkcia vstupných diód je nahradená tranzistorom s väčším počtom emitorov. Keďže tieto logické obvody sú realizované v integrovanej forme a ich vnútorná štruktúra býva zložitá, ukážeme si činnosť týchto obvodov na jednom logickom obvode realizujúcom funkciu NAND ( MH 7400 ). Jeho vnútorné zapojenie je na obrázku. Všimneme si tiež jeho prevodovú a vstupnú charakteristiku.

Logika TTL - hradlo NAND

Dvojvstupové hradlo NAND:
  Predpokladajme, že vstupy X1 a X2 sú pripojené na elektrickú zem. Tranzistor T1 plní funkciu tranzistora. Prúdom cez rezistor R1 do bázy je otvorený a prechod K-E má vo vodivom stave. Tým, že báza tranzistora T2 je pripojená na kolektor tranzistora T1, je tranzistor T2 uzatvorený. Na emitore tranzistora T2 je nulové napätie zeme, ktorým je tranzistor T3 uzatvorený ( cez rezistor R3.) Na kolektore tranzistora T2 sa objaví dostatočne veľké kladné napätie cez rezistor R2 z napájania, ktorým sa tranzistor T4 otvorí. Na výstupe dostávame kladné napätie - log.1. Toto napätie má hodnotu:


Uvýst = Ucc - UR4 - Usat4 - UD
Uvýst = 3,5÷3,7 V
Obvod nadobúda tento stave aj vtedy, ak je na elektrickú zem pripojený len jeden vstup X1 alebo X2.   Ak vstupy X1 a X2 pripojíme na napájacie napätie, prechod B-E je uzatvorený. Cez rezistor R1 a prechod B-K ( prechod PN polarizovaný v priamom smere ) je budený tranzistor T2, ktorý je v otvorenom stave. Tranzistor T1 plní funkciu diódy ( kvôli názornejšej predstave je dokreslená fialovou farbou.) Keď je tranzistor T2 otvorený a jeho prechodom K-E tečie prúd, napätie na jeho kolektore klesne a na emitore narastie. Tým sa T4 uzatvorí a tranzistor T3 otvorí. Na výstupe máme log.0 s napäťovou úrovňou :
Uvýst = UsatT3
Dióda D vo výstupnom obvode zabezpečuje spoľahlivé uzatvorenie tranzistora T4 .


Prevodová charakteristika hradla NAND

Prevodová charakteristika:
  Zobrazuje závislosť zmeny výstupného napätia Uvýst od zmeny vstupného napätia Uvst. Táto charakteristika má štyri výrazné oblasti.
* V oblasti a (od 0 - 0,7V pre vstup) sú tranzistory T2 a T3 uzatvorené.
* V oblasti b sa tranzistor T2 začína otvárať, ale tranzistor T3 je ešte stále uzatvorený. Poklesom napätia na kolektore T2 je mierne privretý aj tranzistor T4.
* V oblasti c sa otvára tranzistor T3 a zatvára tranzistor T4.
* V oblasti d je tranzistor T3 v saturácii a tranzistor T4 úplne zatvorený.Vstupná charakteristika

Vstupná charakteristika:
  Určuje závislosť vstupného prúdu od veľkosti vstupného napätia. Záporný prúd znamená, že tento vyteká cez R = 4 kW a prechod B-E tranzistora T1 von do zdroja signálu. Pri Uvst = 1,4 V je prúd vstupu Ivst = 0 mA. Nad toto napätie Uvst je prúd Ivst asi 10 mA. Tu je prechod B-E polarizovaný v závernom smere. Pri Uvst väčšom ako 7 V prúd vstupu prudko narastá z dôvodu poškodenia priechodu PN medzi E-B tranzistora T1.Pre logické obvody sú okrem prevodovej a vstupnej charakteristiky dôležité aj niektoré ďalšie parametre zhrnuté v porovnávacej tabuľke nižšie. V tabuľke sú dva parametre, a to šumová imunita a logický zisk, ktoré si najskôr zadefinujeme.

Šumová imunita:
je to minimálny rozdiel vstupných napätí, pri ktorých výstup prejde z log.0 na log.1 alebo naopak, za najnepriaznivejších podmienok.
U nás na prevodovej charakteristike pre Uvst menej ako 0,7V je výstup v log.1 a pre Uvst väčšie ako 1,7V je výstup v log.0.
Rozdiel 1,7 - 0,7 = 1V   - je šumová imunita.

Logický zisk:
je daný počtom vstupov logických členov, ktoré môžeme pripojiť na výstup jedného logického člena. Výkonové členy sú riešené ako členy s otvoreným kolektorom.

Základné charakteristické technické údaje obvodov TTL:
Napájanie: +4,75 ¸ 5,25V
Stratový výkon jedného člena: 10mW ¸ 25mW
Stratový výkon klopného obvodu:60mW ¸ 90mW
Šumová imunita: 1V
Logický zisk: 10 (výkonové členy 30)
Vstupná úroveň log. 0: max 0,8V
Vstupná úroveň log. 1: min 1,8V
Výstupná úroveň log. 0: max 0,4V
Výstupná úroveň log.1: min 2,4V
Oneskorenie signálu: max 15ns pri zmene na 0 [2÷4,5ns pre radu S] , max 22ns pri zmene na 1 [2÷4,5ns pre radu S]


Základné charakteristické technické údaje obvodov DTL:
Napájanie: 11,4÷17V
Stratový výkon jedného člena: 27mW
Šumová imunita: min 5V
Logický zisk: 10
Vstupná úroveň log. 0: max 4,5V
Vstupná úroveň log. 1: min 7,5V
Výstupná úroveň log. 0: max 1,7V
Výstupná úroveň log.1: min 10V
Oneskorenie signálu: 90 ¸ 310ns


INTEGROVANÉ OBVODY MOS

  Integrované logické obvody MOS patria medzi logické obvody realizované technikou TTL. Na rozdiel od obvodov realizovaných bipolárnymi tranzistormi, kde sa používali okrem tranzistorov aj nastavovacie rezistory, integrované obvody MOS sú zostavené výlučne z tranzistorov, ktoré plnia funkciu tak aktívnych, ako aj pasívnych prvkov. Zapojenia logických členov NAND a NOR sú na obrázkoch.

CMOS - NORCMOS - NAND

Integrované obvody MOS využívajú unipolárne tranzistory vodivosti P aj N. Tranzistory s kanálom N pracujú ako spínač, tranzistory s kanálom P ako spínaná záťaž. V obvode je otvorený vždy len jeden tranzistor, teda spínač a spínaná záťaž pracujú v protitakte, v inverznom režime, čo má za následok nepatrný stratový výkon. Všeobecne sú rozšírené tri druhy technológií pri výrobe integrovaných obvodov MOS :

PMOS, NMOS a CMOS technológia

Názov CMOS - Complementary Metal Oxid Semiconductor, označuje technológiu zhotovenia integrovaných obvodov MOS s pármi komplementárnych tranzistorov MOS ( komplementárnou dvojicou ) s kanálmi P a N. Prierezy týchto štruktúr sú na obrázku vedľa.


Vlastnosti:
Tieto integrované obvody majú dlhšie spínacie časy ako TTL, ale väčšiu hustotu integrácie, menší príkon, ten však závisí od pracovného kmitočtu ( pozri graf dole ) a dobrú šumovú odolnosť. Napájacie napätie je 4÷15V.
Niesu však bežne kompatibilné s TTL ani s inou logikou. Úrovne na vstupe aj na výstupe pre log.0 a log.1 sú iné ako u TTL aj keď napájacie napätie bude +5V.


Graf závislosti stratového výkonu logického člena od pracovnej frekvencie pre rôzne technológie výroby logických členov.

Graf spotreby logických členov rôznych technológií

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu