TRANZISTOR  AKO  SPÍNAČ


  Principiálne zapojenie spínacieho obvodu s tranzistorom je na obrázku. Používajú sa tranzistor typu NPN aj PNP, najčastejšie v zapojení so spoločným emitorom, pretože k ovládaniu stačí menší výkon než v zapojení so spoločnou bázou.
  Základnými stavmi tranzistora ako spínača sú otvorený stav zodpovedajúci zopnutiu akéhokoľvek spínača a uzatvorený stav zodpovedajúci rozopnutiu spínača.

Tranzistor ako spínač

Graf pracovných oblastí

Ako vidno z grafu výstupných chararteristík tranzistora, keď tranzistor simuluje rozopnutý stav spínača, tečie obvodom kolektor - emitor len zbytkový prúd kolektora IKE0. V tejto oblasti je tranzistor uzatvorený a prechody B-E a B-K sú polarizované v závenom smere. Pri spínaní prechádza pracovný bod tranzistora aktívnou oblasťou. V nej je prechod B-E polarizovaný v priamom smere a prechod B-K v závernom smere. Tranzistor simuluje zopnutý stav spínača, keď je jeho pracovný bod v oblasti nasýtenia - saturácie. Táto oblasť je oddelená od aktívnej oblasti hraničnou krivkou oblasti saturácie. Táto krivka je charakteristická tým, že body ležiace na nej spĺňajú podmienku UBE = UKE teda :

UKE - UBE = UKB = 0
Ak sa pracovný bod nachádza v oblasti nasýtenia - saturácie, prechody B-E a B-K sú polarizované v priamom smere.

Poznámka : Bipolárny tranzistor v stave otvorenom je riadený prúdom vtekajúcim do bázy, pretože jeho vstupný odpor je v stave saturácie výstupu mnohokrát menší než výstupný odpor zdroja budiaceho signálu. Naopak v stave uzatvorenom je bipolárny tranzistor riadený napätím na báze, pretože jeho vstupný odpor je v tomto stave mnohokrát väčší než výstupný odpor zdroja budiaceho signálu.

  Na vlastnosti spínača majú najväčší vplyv tzv. saturačné parametre. Pre hranicu oblasti saturácie UKB = 0 sa definujú jednosmerné parametre :
  a)   prúdový zosilňovací činiteľ ßsat = IKsat / IBsat pri UKB = 0
  b)   saturačné napätie bázy UBsat pri danom prúde IE a napätí UKB = 0
  c)   saturačné napätie kolektora UKEsat pri daných hodnotách IK a IB.

Veľkosť činiteľa  ßsat  je možné buď priamo merať, alebo určiť výpočtom z charakteristík. Vzhľadom na rozptyl parametrov tranzistorov nemôžeme obvody navrhovať presne na hranicu oblasti saturácie. Pre dokonalé zopnutie volíme určité presýtenie tranzistora. Pracovný bod pri zopnutí posunieme z miesta 1 na medznú priamku do miesta 1'  ( Medzná priamka vymedzuje smerom k osi IK oblasť úplného nasýtenia. V tejto oblasti má tranzistor konštantný odpor medzi K-E a stráca akékoľvek vlastnosti zosilňovacieho aktívneho prvku.)
  V praxi sa dosahuje spoľahlivé otvorenie tranzistora tak, že sa odmeria prúdový zosilňovací činiteľ  ß0  daného tranzistora a odpovedajúci prúd  IB  sa vypočíta zo vzťahu :
IB = IK / ß ,       pričom ß = ( 0,4 až 0,6 ).ß0
respektíve :RB = RK . ß

V spínacom režime je prípustné, aby zaťažovacia priamka zasahovala do oblasti zakázaných hodnôt maximálnej výkonovej straty Pmax. V zopnutom stave tečie obvodom :

IKsat = ( Ucc - UKEsat) / RK


TRANZISTOR AKO ZOSILŇOVAČ IMPULZNÝCH SIGNÁLOV

  Pri spínaní tranzistora, ktorý je riadený skokovou zmenou vstupného napätia U1 sú dôležité štyri časové intervaly :
Impulzný zosilňovač s priebehom signálu
Pre lepšie zobrazenie detajlov klikni na obrázok.

td - čas oneskorenia čela impulzu
tr - skreslenie čela impulzu def. ako čas, za ktorý vzrastie iK  z 10% na 90% konečnej ustálenej hodnoty IKsat.
ts - čas oneskorenia tyla impulzu
tf - skreslenie tyla impulzu def. ako čas, za ktorý klesne prúd iK  z 90% na 10% konečnej ustálenej hodnoty IKsat.

  Jeden zo spôsobov korekcie týchto časov je na obrázku nižšie. Ide o pripojenie tranzistorového zosilňovacieho stupňa na zdroj pravouhlého signálu U1 pomocou odporového deliča R1, R2 s kompenzačným ( urýchľovacím ) kondenzátorom C.
Kompenzovaný zosilňovačImpulz s kompenzáciou
Pri takomto zapojení môžu vzniknúť tieto prípady :
  a)   ak platí, že R1.C > R2.CBE, ide o prekompenzovaný odporový delič
  b)   ak platí, že R1.C = R2.CBE, ide o vykompenzovaný odporový delič
  c)   ak platí, že R1.C < R2.CBE, ide o podkompenzovaný odporový delič.

Pomocou takto realizovaného napäťového deliča vieme korigovať oneskorenie a skreslenie čela aj tyla impulzu.
  Odporom R2 zabezpečujeme úplne uzatvorenie tranzistora ak na vstupe deliča nie je zabezpečené nulové napätie pre úroveň log.0. Zároveň odporom R2 upravujeme ( skracujeme ) časovú konštantu vybitia parazitnej kapacity CBE, čím skrátime čas uzatvorenia tranzistora T.
  Kondenzátorom C ovplyvňujeme čas otvorenia tranzistora T. Kondenzátor C sa uplatňuje pri prechode vstupného signálu z log.0 na log.1. Prostredníctvom neho sa prenáša okamžite náboj zo zdroja na parazitnú kapacitu CBE ( nie cez R1 ) a tým sa tranzistor T otvára podstatne rýchlejšie, teda čas otvorenia tranzistora sa skracuje.
  Kondenzátor C a rezistor R2 teda ovplyvňujú tvar výstupného signálu.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu