DEMODULÁCIA

  Demodulácia je proces, pomocou ktorého z modulovaného vysokofrekvenčného signálu získame späť nízkofrekvenčný modulačný signál.
  Demodulácia tak ako modulácia sa uskutočňuje na nelineárnom prvku. Demoduláciou sa má získať modulačný signál v čo najvernejšom tvare, t.j. s čo najmenším skreslením a s dostatočnou amplitúdou výstupného signálu.


AMPLITÚDOVA  DEMODULÁCIA

  Amplitúdovo modulovaný signál, pri modulácii harmonickým signálom s jednou frekvenciou obsahuje tri zložky s frekvenciami:

w1 = w w2 = w + W w3 = w - W

  Ak tento signál s týmito tromi zložkami privedieme na nelineárny prvok, vznikajú na ňom okrem zložiek so základnými frekvenciami vstupných signálov  w1, w2, w3  aj kombinované harmonické zložky:
n.w1, n.w2, n.w3 w1 ± w2 n.w1 ± m.w2
w2 ± w3 n.w2 ± m.w3
w1 ± w3 atď.

  Z rozboru vidieť, že medzi týmito zložkami bude aj zložka s frekvenciou  W,  teda zložka zodpovedajúca modulačnému signálu. Konkrétne ide o rozdielovú zložku :

w1 - w3 = w - ( w - W ) = w - w + W = W
Výstupné napätie tejto zložky je :
ud = Ud.sinWt
  Pomocou filtra RC odstránime všetky nežiadúce zložky s vyššími frekvenciami a prepustíme len napätie s modulačnou frekvenciou  W.
KryštálkaFREKVENČNÁ  DEMODULÁCIA


Frekvenčná demodulácia sa skladá z dvoch procesov:

  Všetky procesy musia prebiehať lineárne, aby nedošlo ku skresleniu signálu. Podmienka správnej činnosti frekvenčného demodulátora je konštantná amplitúda modulovaného vysokofrekvenčného signálu. Táto podmienka sa dosahuje zaradením amplitúdového obmedzovača pre samotný demodulátor.
  Jednoduchý prevodník frekvenčnej modulácie na amplitúdovú moduláciu sa dá realizovať pomocou paralelného rezonančného obvodu budeného vysokofrekvenčným prúdom modulovaného nosného signálu, ako je to znázornené na obrázkoch nižšie.

Paralelný rezonančný obvod
Graf zmeny impedancie od zmeny frekvencie

  Výstupné napätie môžeme vyjadriť:
ud = i.Zd

  Impedancia je frekvenčne závislá. Pri nosnom signále bez modulácie sa  Zd = Zn. Pri frekvenčne modulovanej nosnej vlne sa  Zd  mení a rovná sa :

Zd = Zn ± DZ
pričom  DZ  sa mení v rytme zmien modulovanej nosnej vlny a preto môžeme písať zmenu impedancie v tvare:

Potom pre okamžitú hodnotu výstupného napätia platí:

  Ako vidieť z rovnice výstupné napätie obsahuje okrem amplitúdovej zložky  i.Zn  aj zložku s frekvenčnou moduláciou. Pretože nasledujúci amplitúdový demodulátor nie je citlivý na zmenu frekvencie, uplatní sa iba zložka amplitúdovo modulovaná, čo vlastne znamená premenu frekvenčnej modulácie na amplitúdovú moduláciu.!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu