FREKVENČNÁ  MODULÁCIA   [ FM ]


  Pri frekvenčnej modulácii sa mení frekvencia nosnej vlny v rytme modulačného signálu. Amplitúda modulovanej vlny ostáva konštantná.

Pri frekvenčnej modulácii rozlišujeme tieto pojmy :
  - kmitočet modulačného signálu  W = 2.p.F
  - kmitočet nosnej vlny  w = 2.p.f
  - Odchýlka  Dw = 2.p.Df   nazývaná  frekvenčný zdvih ( deviacia ). Ide o maximálnu zmenu kmitočtu nosnej vlny  w  udávanú v Hz. Tento frekvenčný zdvih nezávisí od frekvencie modulačného signálu  W , ale závisí od jeho amplitúdy  Um  ( je to jedna z podmienok pre neskreslenú moduláciu FM.), čo môžeme vyjadriť vzťahom :
Dw = k.Um
pričom  k  je citlivosť alebo strmosť modulácie vyjadrená v Hz/V a udáva o koľko Hz sa zmení frekvencia nosného signálu pri zmene amplitúdy modulačného signálu o 1 V.
  Frekvencia modulačného signálu W určuje koľkokrát za sekundu sa zmení kmitočet nosnej vlny z  w - Dw  na  w + Dw  a naopak, ako to vidno na obrázku.

Priebehy pre moduláciu FM   modulačný signál
  nosný signál ( nosná vlna )
  modulovaný nosný signál
  Predpokladajme, že podobne ako pri modulácii AM môžeme popísať jednotlivé vstupné signály nasledovne:
um = Um.sinWt ( 1 ) ....... modulačný signál s amplitúdou  Um  a kmitočtom  W
un = Un.sinwt ( 2 ) ....... nosný signál s amplitúdou  Un  a kmitočtom  w
u = Un.sinw'(t) ( 3 ) ....... nosný modulovaný signál s pôvodnou amplitúdou  Un  , ale s kmitočtom  w'(t),  ktorý sa s časom mení v rytme modulačného signálu  um.  Túto skutočnosť vieme zapísať vzťahom :
w'(t) = w + Dw.cosWt       ( 4 )

  Môžeme teda povedať, že zmena kmitočtu nosnej vlny tak obsahuje obidve charakteristické znaky prenášaného nf signálu a to jeho amplitúdu  Um  a kmitočet  W.

Poznámka!
    V rovnici ( 4 ) sa použil cosinus preto, lebo ak by sme frekvenčne modulovaný signál zakreslili vektorovo zistili by sme, že vektory postranných frekvencií  w + W  sú oproti nosnému kmitočtu w  otočené o ± 90°.

  Pretože uhlový kmitočet je časovou deriváciou fázy, dostaneme vyjadrenie kmitočtu  w'(t)  frekvenčne modulovanej nosnej vlny integráciou rovnice ( 4 ) podľa času :

( 5 )
kde

sa nazýva  index ( činiteľ ) frekvenčnej modulácie. Niekedy sa v literatúre označuje aj  mf.

  Po dosadení výsledku rovnice ( 5 ) do rovnice ( 3 ) dostávame výslednú rovnicu pre frekvenčne modulovanú nosnú vlnu :

u = Un.sin ( w.t + M.sinWt )       ( 6 )

Túto rovnicu môžeme rozvinúť do nekonečného radu jednoduchých výrazov určenými Besselovými funkciami takto :

  Rovnica ukazuje, že frekvenčne modulovaná nosná vlna obsahuje pôvodnú nosnú vlnu s kmitočtom  w  a nekonečný počet párov postranných frekvenčných zložiek, daný súčtom a rozdielom kmitočtu nosnej vlny  w  a všetkých harmonických násobkov kmitočtu modulačného signálu  W. Vzdialenosť jednotlivých zložiek je rovný frekvencii  F  modulačného signálu. Amplitúdy postranných zložiek sú určené Besselovými funkciami  J0(M), J1(M), J2(M), .... Jn(M)  nultého až n-tého rádu argumentu M.  Hodnoty týchto funkcií nájdeme v matematických tabuľkách.

  V praxi sa ukázalo, že na prenos informácie s dostatočne malým skreslením postačí preniesť všetky postranné zložky, ktorých amplitúda je väčšia ako 1 % amplitúdy nosného nemodulovaného signálu. Na výpočet potrebnej šírky prenášaného frekvenčného pásma, potrebného na splnenie tejto požiadavky, môžeme použiť nasledujúci vzťah :

B = 2.Fmax.( 1 + M ) = 2.( Fmax + Df )

  V závislosti od hodnoty činiteľa frekvenčnej modulácie  M  rozlišujeme dva typy frekvenčnej modulácie. Ak  M < 1  ide o úzkopásmovú FM a ak  M > 1  ide o širokopásmovú FM. Ako príklad širokopásmovej FM môžem uviesť rozhlasové vysielanie, kde sa používa frekvenčný zdvih Df = 50 kHz ( poprípade 75 kHz )  a maximálny modulačný kmitočet  F = 15 kHz.  Ako príklad úzkopásmovej FM môže poslúžiť frekvenčný zdvih  Df = 15 kHz  používaný v mobilných vysielačoch pracujúcich na vlnách kratších ako 10 m.

  S hodnotou činiteľa  M  súvisí dôležitý kvalitatívny ukazovateľ prenosu správ určujúci jeho akosť a to pomer amplitúdy signálu k amplitúde šumu - S/N.  Platí, že čím je  M  väčšie, tým väčší je pomer signál/šum. Na druhej strane však platí, že s narastajúcim  M  narastá, pre kvalitný prenos, aj potrebná šírka frekvenčného pásma ako to vidno na obrázkoch nižšie. Nedodržanie potrebnej šírky pásma, jej zmenšenie, vedie ku zhoršeniu pomeru signál/šum a hlavne ku zvýšeniu skreslenia výstupného signálu na vyšších dynamických úrovniach. ( napr. údery do bubna v tanečnej hudbe, atď.)

Spektrum pre M = 1
Spektrum pre M = 10
Spektrum modulovanej vlny
FM pre M = 1
Spektrum modulovanej vlny FM pre M = 10

  Na záver zhrnieme výhody frekvenčnej modulácie v porovnaní s amplitúdovou moduláciou :

Nevýhody:!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu