Obvody na úpravu amplitúdy signálu


    Hlavnými predstaviteľmi obvodov na úpravu amplitúdy signálu sú  obmedzovače amplitúdy signálu.

    Obmedzovače amplitúdyobvody, ktoré na výstupe dávajú signál ohraničený vopred stanovenou hodnotou. Úroveň výstupného signálu nevzrastie nad alebo neklesne pod úroveň prahového napätia obmedzovača ( závisí to len od spôsobu obmedzenia ), bez ohľadu na veľkosť a tvar vstupného napätia.

Pomocou obmedzovačov môžeme :

Podľa spôsobu obmedzovania sa rozdeľujú obmedzovače na :

Podľa použitého prvku rozdeľujeme obmedzovač na :

Podľa spôsobu zapojenia použitého prvku poznáme obmedzovače :

Na nasledujúcich obráz
koch je niekoľko možných zapojení pasívnych diódových obmedzovačov.

Sériový obmedzovač zhoraSériový obmedzovač zdola
Paralelný obmedzovač zhoraParalelný obmedzovač zdola
Obojstranný obmedzovač so ZD

    Vo všetkých diódových obmedzovačoch zobrazených na obrázkoch vyššie sú použité pasívne amplitúdové diódové diskriminátory, ktorých činnosť sme si vysvetlili na začiatku tejto podtémy o amplitúdových selektoroch. Činnosť jednotlivých obmedzovačov amplitúdy je zjavná z grafov priebehov ich vstupných a výstupných signálov.

    V obvodoch obmedzovačov môžeme použiť aj aktívne amplitúdové selektory realizované tranzistormi alebo operačnými zosilňovačmi v úlohe komparátorov. Tie však vzhľadom na veľké zosilnenie slúžia na premenu vstupného signálu na signál pravouhlého ( alebo aspoň lichobežníkového ) priebehu s presne stanovenou veľkosťou amplitúdy výstupného signálu. Použitie majú napríklad už v spomínaných  medzifrekvenčných zosilňovačoch prijímačov pre frekvenčnú moduláciu. Pre ukážku sú uvedené dve veľmi jednoduché zapojenia na obrázkoch nižšie.

Obmedzovač amplitúdy s tranzistoromObmedzovač amplitúdy s OZ

    Jednou zo základných charakteristických vlastností doposiaľ spomínaných obmedzovačov amplitúdy je, že vnášajú do výstupného signálu veľké tvarové skreslenie. Existujú aj obmedzovače amplitúdy, u ktorých jednou zo základných požiadaviek je, aby prenášaný signál čo najmenej tvarovo ovplyvňovali, teda nespôsobovali tvarové ( harmonické ) skreslenie signálu. Medzi takéto obvody patria upínacíe obvody korektory dynamiky.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu