Obvody na úpravu časového priebehu signálu

    Tieto obvody výrazne ovplyvňujú časový priebeh signálu. Táto skupina obvodov je však veľmi rozsiahla, na pochopenie vlastností a  správania sa jej zástupcov je v mnohých prípadoch potrebná znalosť vyššej matematiky. Z tohto dôvodu sa ňou nebudeme bližšie zaoberať a uspokojíme sa len s prehľadom zástupcov tejto skupiny obvodov.

Patria sem :

    Zo širokej palety obvodov patriacich medzi obvody spomenuté v prehľade vyššie môžeme spomenúť obvod na oneskorenie signálu vo vertikálnej vetve analógových osciloskopov, ktorý je tvorený špeciálne navrhnutým koaxiálnym káblom, v ktorom sa elektrický signál šíri rýchlosťou :

kde  c  je rýchlosť svetla a  e  je relatívna permitivita.

    Najbežnejšie je však oneskorovacie vedenie so sústredenými prvkami. Ako ukážka je na obrázku nakreslené oneskorovacie vedenie tvorené niekoľkými článkami tvorenými indukčnosťami  L  a  kapacitami  C  určované na ekvivalentnú dĺžku vedenia.

Oneskorovaci vedenie LC

    Najvyšší prenášaný kmitočet sa približne rovná rezonančnému kmitočtu jedného článku
a oneskorenie jedného článku je potom asi 1/4 periódy najvyššie prenášaného kmitočtu. Vedenie musí byť zakončené vlnovým odporom vedenia, teda : . Takýmto oneskorovacím vedením sa dá dosiahnuť oneskorenie do 10 ms.!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu