Dvojcestný usmerňovač so súmerným sekundárnym vinutím transformátora
s vyhladzovacím kondenzátorom na výstupe


Jeho zapojenie aj s príslušnými priebehmi je na nasledujúcich obrázkoch.Zadefinujme si jednotlivé obvodové veličiny použité v schéme a grafe priebehov :

iF ......... prúd diódou D1
iF' ......... prúd diódou D2
i0 ......... výstupný jednosmerný prúd v obvode
iz ......... prúdu záťažou Rz
in ......... nabíjací prúd kondenzátora C
iv ......... vybíjací prúd kondenzátora C
u2 ......... napätie sekundárneho vinutia ab transformátora
u2' ......... napätie sekundárneho vinutia bc transformátora
uC ......... napätie na kondenzátore C
u0 ......... výstupné jednosmerné napätie
UZV ......... maximálna hodnota 1. harmonickej zložky napätie zvlnenia výstup. jednosmer. napätia u0
UZVp ......... maximálne - špičkové napätie zvlnenia
UZVpp ......... maximálny rozkmit zvlnenia ( peak- peak / špička-špička )
IFmax ......... maximálny prúd diódou D1
IFmax' ......... maximálny prúd diódou D2
I0 ......... stredná hodnota jednosmerného prúdu i0 v obvode
IFmaxnab ......... maximálny prúd diódou D v okamihu pripojenia napätia u2 k usmerňovaču, keď sa kondenzátor C začína nabíjať
U0 ......... stredná hodnota jednosmerného napätia u0 na výstupe usmerňovača
UCmax ......... maximálna hodnota napätia na kondenzátore C
UCmin ......... minimálna hodnota napätia na kondenzátore C
 

       Podobne ako pri jednocestnom usmerňovači s kondenzátorom, tak aj tu pre lepšie porovnanie zmien, ktoré nastanú na výstupe zdroja po pripojení kondenzátora C, je v grafe priebehu napätia u0 zakreslený aj jeho priebeh bez tohto kondenzátora ( zelenou a svetlomodrou farbou.)
       Keď si všimneme lepšie zapojenie dvojcestného usmerňovača vidíme, že ide o vhodné zapojenie dvoch jednocestných usmerňovačov s vyhladzovacím kondenzátorom, ktoré sa počas periódy vstupného napätia u1 v činnosti dopĺňajú ( to sme už spomínali pri dvojcestnom usmerňovači s odporovou záťažou.) Keďže sme si činnosť jednocestného usmerňovača podrobne vysvetlili v predchádzajúcej podtéme a dvojcestný usmerňovač je len kombináciou dvoch jednocestných usmerňovačov, môžeme získané poznatky aplikovať aj na dvojcestný usmerňovač.

Popíšme si činnosť dvojcestného usmerňovača na základe schémy obvodu a grafov priebehov napätí a prúdov :

       Ako zo schémy vidieť, vďaka vhodnému zapojeniu sekundárneho vinutia transformátora a usmerňovacích diód je usmerňovaná kladná aj záporná polperióda vstupného napätia u1. Ako z priebehov sekundárnych napätí u2 a u2' vidno, tieto sú čo do veľkosti amplitúdy rovnaké ale fázovo otočené o 180°.
       Napätie u0 na svorkách 3-3' je zvlnené, s maximálnym rozkmitom UZVpp a maximálnou amplitúdou prvej harmonickej zvlnenia UZV ( ide o to, že na strednej hodnote jednosmerného napätia U0 je superponované napätie zvlnenia s maximálnou amplitúdou ±UZVp.) Môžeme tiež povedať, že napätie u0 kopíruje zmeny napätie uC na vyhladzovacom kondenzátore C , ktoré nadobúda hodnoty UCmin a UCmax. Podobne ako pri jednocestnom usmerňovači aj tu sa napätie uC na kondenzátore mierne oneskoruje za zmenami sekundárneho napätia u2, u2'. Toto, tak ako sme si to už povedali pri jednocestnom usmerňovači je spôsobené tým, že kondenzátor C spolu s fázovým odporom usmerňovača Rf a zaťažovacím rezistorom RZ tvoria integračný článok a teda priebeh a rýchlosť nabíjania kondenzátora C je daná časovou konštantou tohoto integračného článku :

tnab = C.( Rf // RZ )
( // ...paralelná kombinácia odporov Rf a RZ.)

       Ak si teraz všimneme priebeh napätia u0 v časoch  0 - t1,  t1- t2,  t2- t3  môžeme vysloviť na základe poznatkov z jednocestného usmerňovača s vyhladzovacím kondenzátorom nasledovné :
       V čase t = 0 s , keď k primárnemu vinutiu transformátora pripojíme napätie u1, sa začína nabíjať kondenzátor C. Pretransformované napätie u2 má okamžitú hodnotu vyššiu ako je napätie uC na kondenzátore ( kondenzátor je vybitý ) a preto je dióda D1 otvorená a vodivá ( dióda D2 je v tom čase uzatvorená - na jej anóde je záporná polvlna napätia u2'.) Zároveň tečie diódou D1 prúd iF , ktorého maximálna hodnota má veľkosť IFmaxnab ( na začiatku musí zdroj dodať veľký náboj do kondenzátora a to veľkým prúdom.)
       V čase t1 bude okamžitá hodnota napätia u2 rovnaká ako napätie na kondenzátore C ( čo je zároveň maximálna hodnota napätia na kondenzátora UCmax )  Od tohto okamihu bude sekundárne napätia u2 menšie ako uC a dióda D1 je zatvorená ( na anóde je menšie napätie ako na katóde ) a nepreteká ňou žiaden prúd iF.    V časovom intervale t1- t2 preberá úlohu zdroja energie pre záťaž RZ kondenzátor C. Kondenzátor C sa začína do záťaže RZ vybíjať a jeho napätie uC klesá. Rýchlosť poklesu tohto napätia je daná časovou konštantou:

tvyb = C.RZ

Zároveň v tomto časovom intervale dochádza aj k zmene polarity sekundárnych napätí u2 a u2'. Teda na anóde diódy D1 sa objaví záporná polperióda sekundárneho napätia u2 a na anóde diódy D2 kladná polperióda sekundárneho napätia u2'. Zatiaľ je však dióda D2 zatvorená, lebo napätie uC ,  hoci klesá, má stále vyššiu hodnotu ako napätie u2'.    Napätie uC na kondenzátore C prestane klesať v okamihu, keď okamžitá hodnota sekundárneho napätia u2' dosiahne hodnotu UCmin . To sa stane v čase t2. Vtedy sa dióda D2 otvorí ( na jej anóde je kladnejšie napätie ako na jej katóde ) a začína ňou pretekať prúd iF',  ktorým sa dodáva energia pre záťaž RZ a zároveň sa ním nabíja kondenzátor C. Prúd iF' diódou D2 má maximálnu hodnotu IFmax'. Táto maximálna hodnota je však niekoľko krát menšia ako maximálna hodnota prúdu IFmaxnab na začiatku nabíjania kondenzátora C v časovom intervale 0 - t1.

       Kondenzátor C sa nabíja až na hodnotu UCmax, čo nastane v čase t3. Vtedy začne mať striedavé napätie u2' nižšiu hodnotu ako napätie UCmax , čím sa dióda D2 uzatvorí a kondenzátor C automaticky preberá funkciu zdroja energie pre záťaž RZ. Napätie na ňom pomaly klesá až na hodnotu UCmin. Celý proces nabíjania a vybíjania kondenzátora sa periodicky opakuje. Frekvencia zmien napätia uC je dvojnásobná voči kmitočtu primárneho napätia u1 energetickej rozvodnej siete preto, lebo počas jednej periódy T primárneho napätia u1 sa kondenzátor nabije na napätia UCmax a vybije na napätia UCmin dva krát.

Prúd iF dosahuje maximálnu hodnotu rovnú IFmax , ktorá je omnoho menšia ako maximálna hodnota IFmaxnab v prvej kladnej polperióde napätia u2 ( kondenzátor sa už nenabíja z nulového napätia na UCmax , ale z napätia UCmin, teda prúd iF musí dodať podstatne menší náboj do kondenzátora C.)

       Ak si teraz všimneme graf výstupného jednosmerného napätia u0 môžeme vidieť, že má svoju strednú hodnotu, ktorá je rovná napätiu U0, na ktorej je superponovaná premenlivá zložka zvlnenia uZV. Táto má približne pílovitý priebeh so špičkovou hodnotou ±UZVp a maximálnou amplitúdou prvej harmonickej UZV.

Veľkosť zvlnenia usmerneného napätia posudzujeme činiteľom zvlnenia jzv :

  [%; V, V]
ktorý je definovaný ako pomer maximálnej amplitúdy napätia UZV  1. harmonickej zložky napätia zvlnenia uZV  k strednej hodnote U0  výstupného jednosmerného napätia u0  vyjadrené v percentách.

       Zvláštny prípad pre zdroj nastáva, keď usmerňovač pracuje naprázdno, t.j. na výstupných svorkách 3-3' nie je pripojený zaťažovací rezistor RZ. Vtedy sa vyhladzovací kondenzátor C nabije na maximálnu hodnotu napätia U2max, ktorá je na sekundárnom vinutí transformátora a diódy D1 a D2 sa uzatvoria. Uhol otvorenia 2a 0 je nulový a zvlnenie výstupného jednosmerného napätia u0 je tiež nulové. Zodpovedajúce výstupné napätie naprázdno, jeho stredná hodnota, U0max = U2max , čo je najväčšie výstupné napätie usmerňovača a teda aj zdroja na svorkách 3-3'.

       Pri zvyšovaní strednej hodnoty odoberaného jednosmerného prúdu I0 zo zdroja sa stredná hodnota jednosmerného napätia U0 na výstupných svorkách zdroja 3-3' zmenšuje, jeho zvlnenie sa zväčšuje, čím narastá aj veľkosť činiteľa zvlnenia j zv. Konkrétny priebeh jednosmerného napätia u0 závisí od hodnoty vyhladzovacieho kondenzátora C, frekvencie f sieťového napätia u1 a celkového fázového odporu usmerňovača Rf.

       Potrebnú veľkosť vyhladzovacieho kondenzátora C pre konkrétnu hodnotu činiteľa zvlnenia j zv, veľkosť odporu zaťažovacieho rezistora RZ a frekvenciu f sieťového napätia môžeme určiť z nasledujúceho približného vzťahu :

   [F; Hz, - , W ]
( j zv .... sa udáva v absolútnom čísle, nie v % )
alebo zo vzťahu :    [F; A, Hz, V ] 

  
Výber diód : Stredná hodnota prúdu IFav prechádzajúca diódami D1 a D2 sa rovná jednej polovici strednej hodnoty jednosmerného prúdu I0 . Teda :

Maximálne napätie v spätnom smere URM je :

URM ³ 2.U2max
alebo pre sínusové usmerňované napätie môžeme písať :
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu