Dvojcestný usmerňovač so súmerným sekundárnym vinutím transformátora zaťažený odporovou záťažou.

 

      Zapojenie dvojcestného usmerňovača s odporovou záťažou aj s príslušnými priebehmi je nakreslené na nasledujúcich obrázkoch.

Elektrická schéma usmerňovača Priebehy jednotlivých napätí a prúdov

       Ako z  obrázku vidno, sekundárne vinutie sieťového transformátora je rozdelené na dve rovnaké časti, takže na ňom vznikajú dve rovnako veľké sekundárne napätia u2u2‘ , ktoré sú navzájom fázovo posunuté o 180° ( je to dosiahnuté tým, že koniec vinutia ab je spojený so začiatkom vinutia bc.) Stred b vinutia sa zvyčajne uzemňuje. Vďaka takto zapojenému transformátoru vieme zabezpečiť, že použitím dvoch jednocestných usmerňovačov potečie prúd do záťaže počas celej periódy vstupného napätia u1 na primárnej strane transformátora.

Činnosť obvodu je nasledovná :

      Pri kladnej polvlne napätia u2 v  bode a prechádza diódou D1 prúd iF. Súčasne v bode c je záporná polvlna napätia u2’, čím je dióda D2 uzatvorená ( na jej anóde je zápornejšie napätie ako na jej katóde.) V druhej polovici periódy T pôsobí kladná polvlna napätia u2’ v bode c , takže dióda D2 je otvorená a tečie ňou prúd iF’. Pretože v bode a zároveň pôsobí záporná polvlna napätia u2, je dióda D1 uzavretá. Diódy D1 a D2 sa teda striedajú v činnosti, výsledkom čoho je obvodom prechádzajúci pulzujúci prúd, ktorý vytvára na záťaži RZ zodpovedajúce pulzujúce napätie u0 ( v grafe sú pre lepšie pochopenie činnosti miesto tmavomodrej farby úmyselne použité farby napätí u2 a u2’ v jednotlivých polperiódach výstupného napätia u0.) Frekvencia prúdu je oproti jednocestnému usmerňovaču dvojnásobná, teda je dvojnásobkom frekvencie siete.

      Ako sme už vyššie spomenuli, ide o vhodne zapojené dva jednocestné usmerňovače, ktoré sa navzájom v činnosti doplňujú a zabezpečujú tým, že prúd tečie záťažou počas celej periódy T vstupného napätia u1. Práve z tohto dôvodu, za predpokladu rovnakých vlastností diód D1 a D2 a tiež oboch sekundárnych vinutí transformátora, môžeme pre maximálnu hodnotu prúdu diódami D1 a D2 písať podobne ako pri jednocestnom usmerňovači :

      Stredná hodnota usmerneného prúdu Io je však oproti jednocestnému zapojeniu dvojnásobná ( pulzujúci prúd tečie záťažou RZ počas celej periódy T. ) Pre jej výpočet pri sínusovom sekundárnom napätí platí :

      Maximálna hodnota usmerneného pulzujúceho napätia uo pri nekonečne veľkom zaťažovacom odpore RZ ( usmerňovač naprázdno ), podobne ako pri jednocestnom usmerňovači, sa rovná maximálnej hodnote napätia na sekundárnom vinutí transformátora U2max , resp. U’2max .

      Stredná hodnota usmerneného napätia Uo je oproti jednocestnému usmerňovaču dvojnásobná . Pri nekonečne veľkom zaťažovacom odpore RZ zodpovedá maximálna veľkosť strednej hodnoty usmerneného napätia naprázdno :

Ak záťažou RZ prechádza prúd Io je stredná hodnota usmerneného napätia Uo daná vzťahom :

ktorý je rovnicou zaťažovacej charakteristiky dvojcestného usmerňovača s odporovou záťažou RZ. Má tiež priamkový priebeh.

 

Výber diód :

Pri činnosti usmerňovača sa diódy namáhajú v priamom smere pulzujúcim prúdom iF , resp. iF’ , ktorého maximálna hodnota.

, resp.

Keďže diódy D1 a D2 vedú vždy iba jednu polovicu pe riódy T celkového usmerneného prúdu i0 , bude stredná hodnota prúdu týmito diódami IFav a I’Fav rovná jednej polovici strednej hodnoty Io usmerneného prúdu . Teda :

Pri prúde IFmax, resp. I’ Fmax je úbytok napätia na diódach UF, resp. U‘F zvyčajne menší ako 1 V, takže napäťové namáhanie diód v priamom smere je malé.

V spätnom smere je namáhanie diód nasledovné :
dióda D2 je namáhaná najviac, keď je v bode a  maximálne kladné napätie sekundárneho vinutia ab transformátora, teda + U2max a zároveň v bode c je maximálne záporné napätie sekundárneho vinutia bc, teda –U‘2max ( pozri graf priebehov a tiež schému zapojenia.) Vtedy je dióda D1 polarizovaná v priamom smere, teda je otvorená a svojim malým vnútorným odporom pripojí katódu diódy D2 k bodu a. Na dióde D2 je v závernom smere priložené napätie o veľkosti súčtu maximálnych hodnôt oboch napätí, t.j. 2.U2max.
      Dióda D1 je namáhaná najviac, keď je v bode c  maximálne kladné napätie sekundárneho vinutia bc transformátora, teda + U’2max a zároveň v bode a je maximálne záporné napätie sekundárneho vinutia ab transformátora, teda –U2max . Vtedy je dióda D2 polarizovaná v priamom smere a dióda D1 je pripojená svojou katódou k bodu c. Aj na ňu je v závernom smere priložené napätie o veľkosti súčtu maximálnych hodnôt oboch napätí, t.j. 2.U2max.
       Z toho vyplýva, že maximálne špičkové napätie URmax priložené na diódy v závernom smere v danom zapojení je rovné súčtu maximálnych hodnôt napätí na sekundárnej strane transformátora u2 a u2’.

Teda môžeme napísať :
Pre strednú hodnotu prúdu diódou v priamom smere musí platiť :   IFav ≥ Io / 2
Pre hodnotu napätia diódy v závernom smere musí platiť :   URM ≥ 2.U2max
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu