Dvojcestný usmerňovač s vyhladzovacím kondenzátorom na výstupe - mostíkové zapojenie


Jeho zapojenie aj s príslušnými priebehmi je na nasledujúcich obrázkoch.Zadefinujme si jednotlivé obvodové veličiny použité v schéme a grafe priebehov :

iF ......... prúd diódou D1, D2
iF' ......... prúd diódou D3, D4
i0 ......... výstupný jednosmerný prúd v obvode
iz ......... prúdu záťažou Rz
in ......... nabíjací prúd kondenzátora C
iv ......... vybíjací prúd kondenzátora C
u2, u2' ......... napätie sekundárneho vinutia transformátora podľa polarity
uC ......... napätie na kondenzátore C
u0 ......... výstupné jednosmerné napätie
UZV ......... maximálna hodnota 1. harmonickej zložky napätie zvlnenia výstup. jednosmer. napätia u0
UZVp ......... maximálne - špičkové napätie zvlnenia
UZVpp ......... maximálny rozkmit zvlnenia ( peak- peak / špička-špička )
IFmax ......... maximálny prúd diódou D1, D2
IFmax' ......... maximálny prúd diódou D3, D4
I0 ......... stredná hodnota jednosmerného prúdu i0 v obvode
IFmaxnab ......... maximálny prúd diódami D1, D2 v okamihu pripojenia napätia u2 k usmerňovaču, keď sa kondenzátor C začína nabíjať
U0 ......... stredná hodnota jednosmerného napätia u0 na výstupe usmerňovača
UCmax ......... maximálna hodnota napätia na kondenzátore C
UCmin ......... minimálna hodnota napätia na kondenzátore C
 
Popíšme si činnosť dvojcestného usmerňovača na základe schémy obvodu a grafov priebehov napätí a prúdov :

       Pre činnosť obvodu platí vo všeobecnosti to, čo bolo povedané pri popise činnosti jednocestného usmerňovača a dvojcestného usmerňovača so súmerným sekundárnym vinutím transformátora s kondenzátorom na výstupe.

       Ako zo schémy vidieť, je tu použitý transformátor s jednym sekundárnym vinutím a usmerňovač tvoria štyri usmerňovacie diódy.  Napätie u0 na svorkách 3-3' má svoju strednú hodnotu o veľkosti U0, je zvlnené, s maximálnym rozkmitom UZVpp a maximálnou amplitúdou prvej harmonickej zvlnenia UZV.

       Ak si teraz všimneme priebeh napätia u0 v časoch  0 - t1,  t1- t2,  t2- t3  môžeme vysloviť na základe poznatkov z dvojcestného usmerňovača so súmerným sekundárnym vinutím transformátora s vyhladzovacím kondenzátorom nasledovné :
       V čase t = 0 s , keď k primárnemu vinutiu transformátora pripojíme napätie u1, sa začína nabíjať kondenzátor C. Rýchlosť nabíjania kondenyátora je daná časovou konštantou obvodu :

tnab = C.( Rf // RZ )

Pretransformované napätie u2 má okamžitú hodnotu vyššiu ako je napätie uC na kondenzátore ( kondenzátor je vybitý ) a preto sú diódy D1 a D2 otvorené a vodivé ( diódy D3 a D4 sú v tom čase uzatvorené - na ich anódach je nižšie napätie ako na katódach.)  Zároveň tečie diódami D1 a D2 prúd iF , ktorého maximálna hodnota má veľkosť IFmaxnab ( na začiatku musí zdroj dodať veľký náboj do kondenzátora a to veľkým prúdom.)
       V čase t1 bude okamžitá hodnota napätia u2 rovnaká ako napätie na kondenzátore C ( čo je zároveň maximálna hodnota napätia na kondenzátora UCmax )  Od tohto okamihu bude sekundárne napätia u2 menšie ako uC a diódy D1 a D2 sú zatvorené ( na anódach je menšie napätie ako na katódach ) a nepreteká nimi žiaden prúd iF.    V časovom intervale t1- t2 preberá úlohu zdroja energie pre záťaž RZ kondenzátor C. Kondenzátor C sa začína do záťaže RZ vybíjať a jeho napätie uC klesá. Rýchlosť poklesu tohto napätia je daná časovou konštantou:

tvyb = C.RZ

       Zároveň v tomto časovom intervale dochádza aj k zmene polarity sekundárneho napätia u2 ( kresleného na schéme zelenou farbou ) na napätie u2' ( kresleného na schéme svetlomodrou farbou )   medzi svorkami a, b sekundárneho vinutia transformátora. Na anóde diódy D1 sa objaví záporný pól napätia u2', pričom jej katóda je pripojená na kladný pól kondenzátora C. Na katóde diódy D2 sa objaví kladný pól napäti u2', pričom jej anóda je pripojená na záporný pól kondenzátora C. Preto sú tieto diódy uzatvorené a netečie nimi žiaden prúd. Naopak. Kladný pól napätia u2' pôsobí na anódu diódy D3 a záporný pól tohto napätia na katódu diódy D4. Tieto diódy sú zatiaľ polarizované v závernom smere, lebo napätie uC ,  hoci klesá, má stále vyššiu hodnotu ako napätie u2'.    Napätie uC na kondenzátore C prestane klesať v okamihu, keď okamžitá hodnota sekundárneho napätia u2' dosiahne hodnotu UCmin . To sa stane v čase t2. Vtedy sa diódy D3 a D4  začnú byť polarizované v priamom smere, otvoria a začína nimi pretekať prúd iF',  ktorým sa dodáva energia pre záťaž RZ a zároveň sa ním nabíja kondenzátor C. Prúd iF' diódami D3 a D4 má maximálnu hodnotu IFmax'. Táto maximálna hodnota je však niekoľko krát menšia ako maximálna hodnota prúdu IFmaxnab na začiatku nabíjania kondenzátora C v časovom intervale 0 - t1.

       Kondenzátor C sa nabíja až na hodnotu UCmax, čo nastane v čase t3. Vtedy začne mať striedavé napätie u2' nižšiu hodnotu ako napätie UCmax , čím sa diódy D3 a D4 uzatvoria a kondenzátor C automaticky preberá funkciu zdroja energie pre záťaž RZ. Napätie na ňom pomaly klesá až na hodnotu UCmin. Celý proces nabíjania a vybíjania kondenzátora sa periodicky opakuje. Frekvencia zmien napätia uC je dvojnásobná voči kmitočtu primárneho napätia u1 energetickej rozvodnej siete preto, lebo počas jednej periódy T primárneho napätia u1 sa kondenzátor nabije na napätia UCmax a vybije na napätia UCmin dva krát.

Veľkosť zvlnenia usmerneného napätia posudzujeme činiteľom zvlnenia jzv :

  [%; V, V]
ktorý je definovaný ako pomer maximálnej amplitúdy napätia UZV  1. harmonickej zložky napätia zvlnenia uZV  k strednej hodnote U0  výstupného jednosmerného napätia u0  vyjadrené v percentách.

       Zvláštny prípad pre zdroj nastáva, keď usmerňovač pracuje naprázdno, t.j. na výstupných svorkách 3-3' nie je pripojený zaťažovací rezistor RZ. Vtedy sa vyhladzovací kondenzátor C nabije na maximálnu hodnotu napätia U2max, ktorá je na sekundárnom vinutí transformátora a diódy D1, D2, D3 a D4 sa uzatvoria. Uhol otvorenia 2a 0 je nulový a zvlnenie výstupného jednosmerného napätia u0 je tiež nulové. Zodpovedajúce výstupné napätie naprázdno, jeho stredná hodnota, U0max = U2max , čo je najväčšie výstupné napätie usmerňovača a teda aj zdroja na svorkách 3-3'.

       Pri zvyšovaní strednej hodnoty odoberaného jednosmerného prúdu I0 zo zdroja sa stredná hodnota jednosmerného napätia U0 na výstupných svorkách zdroja 3-3' zmenšuje, jeho zvlnenie sa zväčšuje, čím narastá aj veľkosť činiteľa zvlnenia j zv. Konkrétny priebeh jednosmerného napätia u0 závisí od hodnoty vyhladzovacieho kondenzátora C, frekvencie f sieťového napätia u1 a celkového fázového odporu usmerňovača Rf.

       Potrebnú veľkosť vyhladzovacieho kondenzátora C pre konkrétnu hodnotu činiteľa zvlnenia j zv, veľkosť odporu zaťažovacieho rezistora RZ a frekvenciu f sieťového napätia môžeme určiť z nasledujúceho približného vzťahu :

   [F; Hz, - , W ]
( j zv .... sa udáva v absolútnom čísle, nie v % )
alebo zo vzťahu :    [F; A, Hz, V ] 

  
Výber diód : Stredná hodnota prúdu IFav prechádzajúca diódami D1, D2, D3 a D4 sa rovná jednej polovici strednej hodnoty jednosmerného prúdu I0 . Teda :

Maximálne napätie v spätnom smere URM je :

URM ³ U2max
alebo pre sínusové usmerňované napätie môžeme písať :

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu