Jednocestný usmerňovač s vyhladzovacím kondenzátorom na výstupe


Jeho zapojenie aj s príslušnými priebehmi je na nasledujúcich obrázkoch.Zadefinujme si jednotlivé obvodové veličiny použité v schéme a grafe priebehov :

iF ......... prúd diódou D
i0 ......... výstupný jednosmerný prúd v obvode
iz ......... prúdu záťažou Rz
in ......... nabíjací prúd kondenzátora C
iv ......... vybíjací prúd kondenzátora C
u2 ......... napätie sekundárneho vinutia transformátora
uC ......... napätie na kondenzátore C
u0 ......... výstupné jednosmerné napätie
UZV ......... maximálna hodnota 1. harmonickej zložky napätie zvlnenia výstup. jednosmer. napätia u0
UZVp ......... maximálne - špičkové napätie zvlnenia
UZVpp ......... maximálny rozkmit zvlnenia ( peak- peak / špička-špička )
IFmax ......... maximálny prúd diódou D
I0 ......... stredná hodnota jednosmerného prúdu i0 v obvode
IFmaxnab ......... maximálny prúd diódou D v okamihu pripojenia napätia u2 k usmerňovaču, keď sa kondenzátor C začína nabíjať
U0 ......... stredná hodnota jednosmerného napätia u0 na výstupe usmerňovača
UCmax ......... maximálna hodnota napätia na kondenzátore C
UCmin ......... minimálna hodnota napätia na kondenzátore C
 

       Pre lepšie porovnanie zmien, ktoré nastanú na výstupe zdroja po pripojení kondenzátora C, je v grafe priebehu napätia u0 zakreslený aj jeho priebeh bez tohto kondenzátora ( tmavomodrou farbou.)  Ide o priebeh napätia z usmerňovača zaťaženého len odporovou záťažou. Ako sme si už v predchádzajúcich podtémach povedali a je to aj na tomto grafe vidieť, pre usmerňovač bez kondenzátora platí, že výstupné napätie u0 v kladných polvlnách kopíruje vstupné napätie u2 ( dióda D je otvorená, teda vodivá.) Záporné polvlny vstupného napätia u2 sa na výstup zdroja nedostávajú ( dióda D je zatvorená, teda nevodivá.)

       Po pripojení kondenzátora C na výstup usmerňovača medzi svorky 2-2' sa priebeh výstupného napätia u0 zmení. Ako vidno z grafu, jednosmerné napätie u0 neklesne na nulovú hodnotu a to ani vtedy, keď je na vstupe usmerňovača záporná polvlna vstupného napätia u2 , teda aj napriek tomu, že dióda D je nevodivá ( uzatvorená.) Jednosmerné napätie u0 na svorkách 3-3' pri použití kondenzátora C mení svoju veľkosť medzi dvoma hodnotami a to medzi napätím UCmin a UCmax  ( ide o to, že na strednej hodnote jednosmerného napätia U0 je superponované napätie zvlnenia s maximálnou amplitúdou ±UZVp.).

       Vysvetlenie činnosti zdroja s vyhladzovacím kondenzátorom C  :
Budeme predpokladať, že zdroj je odpojený od primárneho napätia u1 a kondenzátor C je vybitý. Po pripojení primárneho napätia u1 sa na sekundárnej strane objaví zodpovedajúce napätie u2. V jeho kladných polperiódách sa dióda D otvorí a tečie ňou prúd iF. Zároveň začína tiecť obvodom jednosmerný prúd i0. Tento prúd sa však rozvetvuje na ďalšie dielčie prúdy a to na nabíjací prúd in , ktorý vteká do vetvy s vyhladzovacím kondenzátorom C a na prúd iz , ktorý vteká do vetvy so zaťažovacím rezistorom RZ.

       V čase trvania prvej kladnej polperiódy sekundárneho napätia u2 sa kondenzátor C nabíja z nulovej hodnoty napätia UC = 0 V, v čase t = 0 s, až po hodnotu napätia UC = UCmax , čo dosiahne v čase t = t1. Ako môžeme z grafov priebehov vidieť, napätie uC na kondenzátore nekopíruje zmeny sekundárneho napätia u2, ale sa mierne oneskoruje. Dokonca aj maximálnu hodnotu napätia UCmax nedosahuje kondenzátor C v okamihu maxima sekundárneho napätia u2 , t.j. U2max, ale až za týmto maximom, pri nižšej okamžitej hodnote sekundárneho napätia u2, v čase t1. Toto je spôsobené tým, že kondenzátor C spolu s fázovým odporom usmerňovača Rf a zaťažovacím rezistorom RZ tvoria integračný článok a teda priebeh a rýchlosť nabíjania kondenzátora C je daná časovou konštantou tohoto integračného článku  tnab = C.( Rf // RZ ) ( // ...paralelná kombinácia odporov Rf a RZ.)

       Ak si teraz všimneme priebeh prúdu iF diódou D v čase trvania prvej kladnej polperiódy sekundárneho napätia u2 vidíme, že prúd iF preteká diódou len v časovom intervale t = 0s až t1 , čo je interval kratší ako polovička periódy vstupného sekundárneho napätia u2. Ako z grafov priebehov vidno, prúd iF v tejto prvej kladnej polperióde vstupného napätia u2 dosahuje vyššiu maximálnu hodnotu IFmax ako v ďalších kladných polperiódach napätia u2 ( v grafe je označená ako IFmaxnab.) Je to spôsobené tým, že kondenzátor C bol v čase t = 0s úplne vybitý, teda uC = 0 V a aby dosiahol napätie uC = UCmax musí prijať veľmi veľký náboj. Preto ním tečie veľmi veľký nabíjací prúd in , ktorý tečie aj diódou D v podobe prúdu iF ( prúd in je súčasťou prúdu iF.)  Jeho maximálna hodnota je IFmaxnab a závisí od veľkosti odporu fázy usmerňovača Rf a odporu záťaže RZ ( za predpokladu, že Rf << RZ , potom len od odporu fázy Rf.)

Poznámka:

Keďže kondenzátor C bol v čase t = 0 úplne vybitý, na začiatku jeho nabíjania je ním zaťažovací rezistor RZ skratovaný a preto v počiatočnej fáze nabíjania kondenzátora veľkosť prúdu iF závisí len od veľkosti odporu fázy usmerňovača Rf. Najnepriaznivejší prípad pre diódu D nastáva, ak pripojíme zdroj na primárne napätie u1 v čase jeho kladného maxima, vtedy bude mať sekundárne napätie u2 maximálnu hodnotu U2max. Keďže kondenzátor C je v okamihu pripojenia na napätie u1 úplne vybitý, tečie diódou D skratový prúd zdroja Ik daný vzťahom :

Pre zničenie diódy D je už potom rozhodujúce len ako dlho bude tento skratový prúd Ik diódou pretekať. Čas pretekania je daný časovou konštantou t nab už vyššie spomínaného integračného článku Rf.C ( pri konštantnom odpore fázy usmerňovača Rf veľkosť časovej konštanty meníme zmenou kapacity kondenzátora C.)  Je však potrebné poznamenať, že výrobcovia s touto skutočnosťou počítajú a diódy vyrábajú tak, aby zniesli nárazový prúd ( v katalógoch označovaný ako IFSM ), ktorý je niekoľko násobne väčší ako prúd IFav .

       Doposiaľ bol zdrojom energie pre záťaž RZ transformátor, pretože dióda D bola vodivá. Od časového okamihu t1 je okamžitá hodnota striedavého napätia u2 nižšia ako napätie UCmax na kondenzátore čo spôsobí, že dióda D je polarizovaná v závernom smere, teda je nevodivá ( na anóde je nižšie napätie ako na jej katóde.)  V časovom intervale t1t2  preberá funkciu zdroja energie pre záťaž RZ  kondenzátor C. V tomto časovom intervale tečie záťažou vybíjaci prúd iv kondenzátora C a teda v tomto časovom intervale platí, že iz = iv. Prúdom iv sa kondenzátor postupne vybíja, čo spôsobí pokles napätia uC. Rýchlosť poklesu napätia je určená časovou konštantou obvodu CRZ a je daná vzťahom:

tvyb = C.RZ
V tomto časovom intervale, t.j. od t1 až po t2 prúd iF diódou D netečie. Dióda je uzatvorená.

       Pokles napätia uC sa zastaví v čase t2 , kedy na kondenzátore C bude napätie UCmin. Od tohto času bude okamžitá hodnota sekundárneho striedavého napätia u2 vyššia ako napätie UCmin čo spôsobí, že dióda D bude polarizovaná v priamom smere a začne ňou opäť tiecť prúd iF. Kondenzátor C sa nabíja až na hodnotu UCmax, čo nastane v čase t3. Vtedy začne mať striedavé napätie u2 nižšiu hodnotu ako napätie UCmax , čím sa dióda D uzatvorí a kondenzátor C automaticky preberá funkciu zdroja energie pre záťaž RZ. Napätie na ňom pomaly klesá až na hodnotu UCmin. Celý proces nabíjania a vybíjania kondenzátora sa periodicky opakuje. Frekvencia zmien napätia uC je zhodná s kmitočtom napätia u1 energetickej rozvodnej siete, teda aj sekundárneho napätia u2 transformátora preto, lebo počas jednej periódy T sekundárneho napätia u2 sa kondenzátor nabije na napätia UCmax a vybije na napätia UCmin len raz. Prúd iF dosahuje maximálnu hodnotu rovnú IFmax , ktorá je omnoho menšia ako maximálna hodnota IFmaxnab v prvej kladnej polperióde napätia u2 ( kondenzátor sa už nenabíja z nulového napätia na UCmax ale z napätia UCmin, teda prúd iF musí dodať podstatne menší náboj do kondenzátora C.)

Poznámka :

 

Ak si pozrieme priebehy prúdov iF  a iZ  vidíme, že prúd iF  má tvar prúdových impulzov trvajúcich len určitý čas daný uhlom otvorenia diódy, označovaný 2a0 ,  ale prúd iZ  má podobný priebeh ako napätie u0 na záťaži RZ  ( na odporovej záťaži prúd musí kopírovať zmeny napätia na nej.)  Stredná hodnota obidvoch prúdov je však rovnaká a rovná I0  a to preto, lebo vo vetve s vyhladzovacím kondenzátorom C  je výsledná stredná hodnota prúdu nulová, teda rovná 0 mA.  Prúd in  musí dodať do kondenzátora C pri jeho nabíjaní rovnaký náboj ako odovzdá kondenzátor C  pri svojom vybíjaní prúdom iv  do záťaže RZ ,  keď dióda D je nevodivá  ( samozrejme za predpokladu, že kondenzátor je ideálny, teda bezstratový. )

 
       Všimnime si teraz bližšie zvlnenie vyhladeného jednosmerného napätia u0. Ako na grafoch priebehov vidíme, táto premenlivá zložka napätia má približne pílovitý priebeh. Jeho maximálna, špičková hodnota je UZVp ( index p je odvodený z anglického slova peak = vrchol, špička.) Použitím harmonickej analýzy alebo selektívnym voltmetrom môžeme určiť jeho jednotlivé zložky. V praxi však stačí určiť len maximálnu amplitúdu 1. harmonickej, na grafe označenú UZV, pretože pri napájaní rôznych elektronických zariadení, hlavne zosilňovačov a rozhlasových prijímačov, sú použité v napájacej vetve jednotlivých zosilňovacích stupňov vyhladzovacie filtre, ktoré potláčajú vyššie harmonické zložky účinnejšie ako základnú harmonickú s frekvenciou 50 alebo 100 Hz. Toto napätie zvlnenia uZV, ak nie je dostatočne odfiltrované, sa v predzosilňovacích stupňoch zosilňovačov a prijímačov zosilní a na výstupe v reproduktore pôsobí ako nepríjemný brum v užitočnom signále.

       Veľkosť zvlnenia usmerneného napätia posudzujeme činiteľom zvlnenia jzv , ktorý je daný vzťahom :

  [%; V, V]

       Činiteľ zvlnenia jzv  je definovaný ako pomer maximálnej amplitúdy napätia UZV  1. harmonickej zložky napätia zvlnenia uZV  k strednej hodnote U0  výstupného jednosmerného napätia u0  vyjadrené v percentách.
       Činiteľ zvlnenia jzv je tým menší, čím menej sa vybíja vyhladzovací kondenzátor C. Tomu zodpovedá čo najväčšia kapacita kondenzátora C. Pre ilustráciu si v nasledujúcej tabuľke uvedieme požadované hodnoty činiteľa zvlnenia jzv v niektorých elektronických zariadeniach.

       Druh elektronického zariadenia jzv [%]
Vstupné obvody mikrofónnych zosilňovačov, snímacie zosilňovače pre magnetofóny, nf milivoltmetre 0,005
Koncové vysokofrekvenčné stupne vysielača 0,01 až 0,1
Vstupné obvody nízkofrekvenčného zosilňovača 0,005 až 0,01
Stupne nízkofrekvenčných zosilňovačov s vyššou úrovňou signálu 0,01 až 0,1
Koncový stupeň nízkofrekvenčného zosilňovača jednočinný 0,1 až 0,5
dvojčinný 0,5 až 3,0
Vysokofrekvenčné stupne rozhlasového prijímača 0,01 až 0,1

       Zvláštny prípad pre zdroj nastáva, keď usmerňovač pracuje naprázdno, t.j. na výstupných svorkách 3-3' nie je pripojený zaťažovací rezistor RZ. Vtedy sa vyhladzovací kondenzátor C nabije na maximálnu hodnotu napätia U2max, ktorá je na sekundárnom vinutí transformátora a dióda D sa uzavrie. Uhol otvorenia 2a 0 je nulový a zvlnenie výstupného jednosmerného napätia u0 je tiež nulové. Zodpovedajúce výstupné napätie naprázdno, jeho stredná hodnota, U0max = U2max , čo je najväčšie výstupné napätie usmerňovača a teda aj zdroja na svorkách 3-3'.

       Pri zvyšovaní strednej hodnoty odoberaného jednosmerného prúdu I0 zo zdroja sa stredná hodnota jednosmerného napätia U0 na výstupných svorkách zdroja 3-3' zmenšuje, jeho zvlnenie sa zväčšuje, čím narastá aj veľkosť činiteľa zvlnenia j zv. Konkrétny priebeh jednosmerného napätia u0 závisí od hodnoty vyhladzovacieho kondenzátora C, frekvencie f sieťového napätia u1 a celkového fázového odporu usmerňovača Rf.

       Potrebnú veľkosť vyhladzovacieho kondenzátora C pre konkrétnu hodnotu činiteľa zvlnenia j zv, veľkosť odporu zaťažovacieho rezistora RZ a frekvenciu f sieťového napätia môžeme určiť z nasledujúceho približného vzťahu :

   [F; Hz, - , W ]
( j zv .... sa udáva v absolútnom čísle, nie v % )
alebo zo vzťahu :    [F; A, Hz, V ] 

Poznámka :

 

Pre úplnosť je potrebné poznamenať, že pre konštruktérov je potrebné poznať aj veľkosť napätia UZVpp. Dôvodom je skutočnosť, že stabilizátory napätia realizované v integrovanej forme, ale aj z diskrétnych súčiastok, potrebujú pre svoju činnosť napätie na vstupe o niekoľko voltov vyššie ako je na výstupe ( napr. populárne monolitické stabilizátory rady 78xx potrebujú na vstupe napätie asi o 3 V vyššie oko dávajú na výstupe.)  Ak je napätie zvlnenia UZVpp rovné alebo väčšie ako spomínaný rozdiel vstupného a výstupného napätia, stabilizátor nestabilizuje. Vo väčšine prípadov sa rozkmitá a môže dôjsť aj k jeho zničeniu.

  
Výber diód : Stredná hodnota prúdu IFav prechádzajúca diódou D sa rovná strednej hodnote jednosmerného prúdu I0 tečúceho záťažou. Teda :
IFav ³ I0

Maximálne napätie v spätnom smere URmax je v tomto zapojení dvojnásobkom napätia, ktoré pôsobí na dióde v rovnakom zapojení usmerňovača len s odporovou záťažou. Je dané súčtom napätí u2 na transformátore a uC na kondenzátore C ( okamih, keď je u2 vo svojom zápornom maxime zápornej polperiódy.) Maximálnu hodnotu dosiahne vtedy, keď usmerňovač pracuje naprázdno. Prípustné záverné napätie použitej diódy musí teda spĺňať  podmienku :

URM ³ 2.U2max
alebo pre sínusové usmerňované napätie môžeme písať :

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu