Zdvojovače napätia

       Pri činnosti jednocestného usmerňovača realizovaného diódou D1 sa využíva len jedna polvlna sieťového napätia (v našom prípade kladná). V druhej polovici periódy je usmerňovacia dióda D1 uzatvorená, obvodom netečie prúd, takže sieťový transformátor nie je zaťažený. Ak chceme využívať transformátor aj v druhej polperióde sieťového napätia - zápornej, stačí ak pripojíme na výstup transformátora, medzi body a a b ešte jeden jednocestný usmerňovač s usmerňovacou diódou D2 paralelne k prvému. Usmerňovacia dióda D2 však musí byť zapojená do obvodu druhého usmerňovača opačne ako je dióda D1 v prvom usmerňovači. Celú situáciu vidno na nasledujúcom obrázku.

Vysvetlenie činnosti :

       Po pripojení primárneho napätia u1 sa na sekundárnej strane objaví zodpovedajúce napätie u2. V jeho kladných polperiódách, teda ak je bod a kladnejší ako bod b (napätie u2),  je dióda D1 polarizovaná v priepustnom smere, preto sa otvorí a tečie ňou prúd iF. Zároveň začína tiecť obvodom jednosmerný prúd i0. Časť tohto prúdu nabíja kondenzátor C a časť preteká zaťažovacím rezistorom RZ. Na výstupných svorkách A a C sa objaví napätie U0. Toto napätie bude vzhľadom na elektrickú zem, teda na nulový potenciál Ø, kladné,  v bode A bude mať plus (+).
       V tomto čase, keď je dióda D1 otvorená , dióda D2 je zatvorená, pretože je polarizovaná v závernom smere.

       Ak sa teraz na výstupe transformátora polarita bodov a a b zmení, teda bod b bude kladnejší ako bod a (napätie u2'), dióda D1 bude polarizovaná v závernom smere a dióda D2 v priepustnom smere. Diódou D2 začne pretekať prúd iF' a obvodom jednosmerný prúd i0'. Časť tohto prúdu nabíja kondenzátor C' a časť preteká zaťažovacím rezistorom RZ'. Na výstupných svorkách C a B a sa objaví napätie U0'. Toto napätie bude vzhľadom na elektrickú zem, teda na nulový potenciál Ø, záporné,  v bode B bude mať mínus (-).

       Z popisu činnosti vyplýva, že aj keď sú tieto dva jednocestné usmerňovače napájané z jedného vinutia sieťového transformátora, z hľadiska činnosti sú navzájom celkom nazávislé. Zaťaženie transformátora je rovnaké ako pri napájaní mostíkového usmerňovača. Kondenzátory sú nabíjané na rovnaké napätia ako v jednocestnom usmerňovači. Zvlnenie jednosmerného napätia kladného aj záporného je rovné frekvencii siete, teda 50 Hz. Pre napätia U0 a U0' platí, že pokiaľ sú kondenzátory a aj záťaže rovnaké, teda C = C'  a  RZ = RZ' , potom :

U0 = |-U0'|

       Takto realizované zdroje, kde elektrická zem je spojená s bodom b sekundárneho vinutia sieťového transformátora, teda aj s bodom C na výstupe zdroja,  a veľkosť aj polarita výstupných napätí v bodoch A a B sa určuje vzhľadom na túto elektrickú zem, nazývame zdrojmi symetrického napätia. V týchto zdrojoch sa záťaž pripája na všetky tri výstupné body A, B a C. Je pravdou, že tieto zdroje nie sú určené pre odoberanie veľkých prúdov, ich veľkosti sú rádovo desiatky miliampér. Veľmi často sa v súčasnosti používajú ako napájacie zdroje pre operačné zosilňovače.

       Ak teraz presunieme elektrickú zem z bodu C do bodu B, tak ako to je naznačené na obrázku, budú mať obe napätia U0 a U0' vzhľadom na elektrickú zem kladnú polaritu. Výsledné napätie medzi bodmi A a B bude dané súčtom týchto napätí. Keďže pre tieto napätia, za predpokladu, že kondenzátory C a C' sú rovnaké, platí U0 = U0' , potom napätie medzi bodmi A a B na záťaži RZ sa rovná :

URz = U0 + U0' = 2 × U0

a jeho maximálna hodnota, ak záťaž RZ nie je pripojená, bude

URz = 2 × U2max = 2,8 × U2ef

       Takýmto zdrojom hovoríme, že sú to zdvojovače napätia. Záťaž RZ sa u nich pripája medzi body A a B. Bod C nie je použitý a ani sa nevyvádza na výstupné svorky zdroja.

       Pri zaťažení zdvojovača je usmernené napätie na záťaži nižšie ako 2×U2max a jeho zvlnenie má frekvenciu, rovnajúcu sa dvojnásobku frekvencie siete.
Výber diód :

 IFav ³ I0
URM ³ 2 × U2max = 2 × U2ef × Ö2

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu