Sieťové napájacie zdroje


     Všetky elektronické zariadenia potrebujú pre svoju činnosť elektrickú energiu. Táto energia je dodávaná z napájacích zdrojov napätia a prúdu. Prevažná väčšina elektronických zariadení potrebuje pre svoju činnosť zdroj jednosmerného napätia a prúdu. Prenosné elektronické zariadenia sa napájajú z batérií a to buď z tzv. suchých článkov ( nazývaných tiež primárne zdroje energie ) alebo z akumulátorov ( nazývaných tiež sekundárne zdroje energie.) Zariadenia, ktoré nie sú určené na prenášanie, využívajú pre zabezpečenie energie pre svoju činnosť energetickú rozvodnú sieť striedavého napätia a prúdu ( u nás 220 V / 50 Hz.) Je prirodzené, že na to, aby bolo možné napájať elektronické zariadenia z energetickej rozvodnej siete je potrebné striedavé napätie tejto siete upraviť nie len jeho veľkosťou, ale ho aj premeniť na jednosmerné napätie. Na tento účel nám slúžia sieťové napájacie zdroje. Jednoduchá bloková schéma sieťového napájacieho zdroja je na nasledujúcom obrázku.

Bloková schéma napájacieho zdroja

     Ako z obrázku vidno, celý sieťový napájací zdroj môžeme rozdeliť na niekoľko blokov, z ktorých každý má svoje špecifické vlastnosti a zároveň výrazným spôsobom ovplyvňuje vlastnosti jednosmerného napájacieho zdroja ako celku.

     Na záver úvodnej časti tejto témy je potrebné poznamenať, že stredná hodnota jednosmerného napätia  Uo  na výstupe bloku usmerňovača a tiež na výstupe bloku filtrov závisí od spôsobu zapojenia usmerňovača, od veľkosti usmerňovaného napätia a odoberaného prúdu  Io, od hodnôt použitých súčiastok a vnútorného odporu celého zapojenia.
     Vnútorný odpor sa spravidla určuje pre jednu usmerňovaciu cestu a nazýva sa odpor fázy usmerňovača Rf. Tvorí ho vnútorný odpor usmerňovacej diódy RD zapojenej do usmerňovacej cesty a vnútorný odpor transformátora Rtr, ktorý sa skladá z odporu sekundárneho vinutia Rs a z odporu primárneho vinutia Rp, pretransformovaného na sekundárnu stranu transformátora. Teda výsledný odpor fázy Rf  je daný vzťahom :

kde je prevod sieťového transformátora.

     V nasledujúcich podtémach si rozoberieme a popíšeme všetky tri základné zapojenia usmerňovačov a to jednocestné, dvojcestné a mostíkové zapojenie. Pri rozbore jednotlivých zapojení si budeme hlavne všímať veľkosť strednej hodnoty usmerneného napätia  Uo  a prúdu  Io , t.j. ich strednú hodnotu jednosmernej zložky, veľkosť napätia zvlnenia Uzv a podmienky pre výber diód použitých v jednotlivých zapojeniach usmerňovačov. Niektoré špecifické vlastnosti spomenieme pri konkrétnom type usmerňovača.
     Pre jednoduchšie vzájomné porovnanie jednotlivých typov usmerňovačov urobíme najprv rozbor usmerňovačov zaťažených len odporovou záťažou, teda bez použitia filtračného kondenzátora a potom rozbor usmerňovačov s použitím filtračného ( vyhladzovacieho ) kondenzátora  s pripojenou odporovou záťažou.

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu