meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">

MOSTÍKOVÉ ZAPOJENIE JEDNOSMERNÝCH ZOSILŇOVAČOV       Ide o jednosmerne viazaný zosilňovač s väzbou cez emitory jednotlivých tranzistorov ( nie z kolektora predchádzajúceho do bázy nasledujúceho stupňa, ako to bolo v hore uvedených zapojeniach ). Vstupný signál sa privádza medzi bázy oboch tranzistorov, výstupné napätie sa odoberá z kolektorov tranzistorov. Schéma je elektricky symetrická. V jednej diagonále je napájacie napätie Ucc, v druhej výstupné napätie Uo.

Mostíkové zapojenie zosilňovača

Za predpokladu, že :   ß1 = ß2   ß ... je prúdový zosilňovací činiteľ
R'B1 = R'B2
R''B1 = R''B2
RK1 = RK2
potom musí platiť : IK1 = IK2
IE1 = IE2
IE = IE1 + IE2
Prípadné odchýlky sa korigujú rezistorom Ro.
Jeho hodnota má byť:
Ro = ( 0,01 ÷ 0,05 ).RE
  Ak na vstup neprivedieme budiaci signál, výstupné napätie U0 = 0V. Na emitorovom rezistore vzniká napätie:
URE = ( IE1 + IE2 ).RE

Je to napätie zápornej spätnej väzby, ktorá sa uplatňuje iba pre jednosmerné obvodové veličiny. Tým je zabezpečená stabilita pracovných bodov oboch tranzistorov ( napríklad pri zmene napájacieho napätia ).


  Ak privedieme na vstup striedavý signál, vplyvom rovnakých zosilňovacích činiteľov ß1 = ß2 sú zmeny prúdov iE1 a iE2 rovnako veľké, ale opačne orientované ( čo je podmienené opačnou polaritou na bázach tranzistorov T1 a T2 ), takže:

iE1 = - iE2 Ţ iE1 + iE2 = 0
čo znamená, že emitorovým rezistorom RE nepreteká žiaden premenlivý prúd vyvolaný vstupným signálom, pretože o koľko sa tranzistor T1 otvorí o toľko sa tranzistor T2 uzatvorí.

  Ako dvojstupňový zosilňovač s jednosmernou väzbou môžeme uviesť aj Darlingtonové zapojenie tranzistorov ( zložený tranzistor ). Charakteristickou vlastnosťou tohto zapojenia je vysoký zosilňovací činiteľ daný vzťahom: Darlingtonové zapojenie tranzistorov
ß = ß12 + ß1 + ß2
a veľký vstupný odpor:
Rvst = h111 + ( 1 + h211 ).h112
Poznámka :  - tretie číslice v indexoch určujú poradie tranzistorov

  Ďalší príklad zapojenia jednosmerne viazaného zosilňovača s veľmi dobrými vlastnosťami z hľadiska zisku a stability driftu je operačný zosilňovač - OZ .


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu