c) Vplyv zápornej spätnej väzby na činiteľ frekvenčného skreslenia

  Všimnime si ako sa zmení frekvenčná charakteristika zosilňovača, teda činiteľ frekvenčného skreslenia. Pre zosilňovač bez spätnej väzby je činiteľ frekvenčného skreslenia rovný :

a pre zosilňovač so spätnou väzbou je činiteľ frekvenčného skreslenia rovný
( 4 )
AS - je zosilnenie zosilňovača bez spätnej väzby pre stredné frekvencie
Ad - je zosilnenie zosilňovača bez spätnej väzby pre dolné frekvencie
A'S - je zosilnenie zosilňovača so spätnou väzbou pre stredné frekvencie
A'd - je zosilnenie zosilňovača so spätnou väzbou pre dolné frekvencie
Vieme, že:
Ak teraz dosadíme tieto vzťahy do rovnice ( 4 ), dostaneme:
Rovnica činiteľa frekvenčného skreslenia so SV
a keďže Ad < AS, potom k'f < kf, teda v zosilňovači so zavedenou zápornou spätnou väzbou je činiteľ frekvenčného skreslenia k'f   menší ako v zosilňovači bez spätnej väzby. Táto skutočnosť sa dá vyčítať aj z frekvenčných charakteristík zosilňovača so spätnou väzbou a bez nej, ako to vidíme na obrázku.
Frekvenčná charakteristika
Z obrázku môžeme vyčítať aj tú skutočnosť, že so zavedením spätnej väzby sa nielenže zmenší frekvenčné skreslenie, teda sa vyrovná frekvenčná charakteristika, ale sa zväčší aj šírka prenášaného pásma pre pokles o 3 dB.

d) Vplyv zápornej spätnej väzby na činiteľ harmonického skreslenia

  Podobnými úvahami ako pri určovaní vplyvu spätnej väzby na frekvenčné skreslenie ( pozri vyššie ), by sme mohli odvodiť vplyv spätnej väzby aj na ďalšie vlastnosti zosilňovača, ako činiteľ harmonického skreslenia alebo jeho vstupnú a výstupnú impedanciu. Teda:
        Činiteľ harmonického skreslenia k'h v zosilňovači so zápornou spätnou väzbou je ( 1 + ßA ) - krát menší ako u zosilňovača bez spätnej väzby.

Tento vzťah má však obmedzenú platnosť. Vzťah je použiteľný ak platí, že:
- činiteľ harmonického skreslenia bez spätnej väzby kh < 10 %
- pomer medzi jednotlivými harmonickými zložkami nie je veľký
- zosilňovač pracuje v oblasti stredných kmitočtov, kde sa jedná o čistú zápornú spätnú väzbu

e) Vo všeobecnosti môžeme povedať, že záporná sériová prúdová spätná väzba impedancie ( vstupnú a výstupnú ) zvyšuje, paralelná prúdová spätná väzba vstupnú impedanciu znižuje a výstupnú impedanciu zvyšuje. Záporná paralelná napäťová spätná väzba impedancie znižuje a sériová napäťová spätná väzba vstupnú impedanciu zvyšuje a výstupnú impedanciu znižuje. Zvýšenie alebo zníženie je ( 1 + ßA ) - krát.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu