c) Vplyv zápornej spätnej väzby na činiteľ frekvenčného a harmonického skreslenia

  Všimnime si ako sa zmení frekvenčná charakteristika zosilňovača, teda činiteľ frekvenčného skreslenia. Pre zosilňovač bez spätnej väzby je činiteľ frekvenčného skreslenia rovný :

a pre zosilňovač so spätnou väzbou je činiteľ frekvenčného skreslenia rovný
( 4 )
As - je zosilnenie zosilňovača bez spätnej väzby pre stredné frekvencie
Ad - je zosilnenie zosilňovača bez spätnej väzby pre dolné frekvencie
A'S - je zosilnenie zosilňovača so spätnou väzbou pre stredné frekvencie
A'd - je zosilnenie zosilňovača so spätnou väzbou pre dolné frekvencie
Vieme, že:
Ak teraz dosadíme tieto vzťahy do rovnice ( 4 ), dostaneme:
Rovnica činiteľa frekvenčného skreslenia so SV
a keďže Ad < AS, potom k'f < kf, teda v zosilňovači so zavedenou zápornou spätnou väzbou je činiteľ frekvenčného skreslenia k'f   menší ako v zosilňovači bez spätnej väzby. Táto skutočnosť sa dá vyčítať aj z frekvenčných charakteristík zosilňovača so spätnou väzbou a bez nej, ako to vidíme na obrázku.
Frekvenčná charakteristika
Z obrázku môžeme vyčítať aj tú skutočnosť, že so zavedením spätnej väzby sa nielenže zmenší frekvenčné skreslenie, teda sa vyrovná frekvenčná charakteristika, ale sa zväčší aj šírka prenášaného pásma pre pokles o 3 dB.

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu