a) Napäťové zosilnenie v zosilňovači so zápornou spätnou väzbou

  Najprv si zadefinujeme základné vzťahy a pojmy, ktoré budeme neskôr používať.
Blok zosilnenia má zosilnenie:          
Blok spätnej väzby má prenos:        
ß  - je činiteľ spätnej väzby.
Môže nadobúdať hodnoty od 0 do +1 pri kladnej spätnej väzbe a od 0 do -1 pri zápornej spätnej väzbe. Vo všeobecnosti platí:

Uß = ± ß.U2
Zosilnenie zosilňovača ako celku so zavedenou spätnou väzbou je:
                  ( 1 )
Na vstupe zosilňovača so spätnou väzbou pôsobí napätie:
U'1 = U1 + ( ± ß.U2 )
čiže
U1 = U'1 - ( ± ß.U2 )
po dosadení za U1 do rovnice ( 1 ) dostaneme pre zosilnenie so spätnou väzbou:
ale pretože U2 / U'1 = A , dostaneme
                ( 2 )
kde ß.A  - sa nazýva stupeň spätnej väzby. Môže nadobúdať rôzne hodnoty kladné aj záporné a vzhľadom na to môžu nastať tieto prípady:
ß.A = 1....... vznik harmonických oscilácií
ß.A > 0....... kladná SV
ß.A < 0....... záporná SV
ß = 0...... .SV neexistuje

  Vo všeobecnosti sú  A, A' a  ß  komplexné čísla, môžeme ich vyjadriť v komplexnom tvare:

A = |A|.           ß = |ß|.
kde jA a jß sú fázové posuny spôsobené samotným blokom zosilnenia a blokom spätnej väzby. Potom zosilnenie zosilňovača so spätnou väzbou môžeme vyjadriť:
A' =
  Ak bude platiť, že jA + jß = p = 180°, bude ß.A = - ß.A, takže ide o reálnu a zápornú hodnotu. Spätnej väzbe, ktorá využíva túto skutočnosť hovoríme záporná spätná väzba. Zosilnenie pre takúto spätnú väzbu vypočítame zo vzťahu:
                ( 3 )

  Z rovnice ( 3 ) vyplýva, že zosilnenie zosilňovača so zápornou spätnou väzbou je vždy ( 1+ ßA )-krát menšie ako zosilnenie zosilňovača bez spätnej väzby.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu