Zapojenia so zápornou SV

Dve veľmi časté zapojenia spätných väzieb sú na obrázkoch. Činnosť týchto spätných väzieb je vysvetlená v podkapitole "Teplotná stabilizácia pracovného bodu Po.

Sériová prúdová SV Paralelná napäťová SV
Sériová prúdová spätná väzba Paralelná napäťová spätná väzba

Zvláštnym prípadom sériovej prúdovej zápornej spätnej väzby je emitorový sledovač. Ide o zosilňovač so 100 % zápornou spätnou väzbou.

Emitorový sledovač Vlastnosti:
- veľký vstupný odpor ( @ 105 ÷ 106 W ) ,
          pričom :    Rvst = ( 1+ h21 ).RE + h11
- malý výstupný odpor ( @ 101 ÷ 102 W ) ,
          pričom :     Rvýst = ( RE // h11 ) / h21 = h11 / h21
- fázový posun jvýst - jvst = 0°,   t.j. neotáča fázu
- napäťové zosilnenie A'u Ł 1,   keďže ß = 1  ( 100 % záporná SV )


Použitie:    - ako impedančný transformátor.

  V hore uvedených zapojeniach pôsobí zavedená spätná väzba tak na jednosmerné, ako aj na striedavé obvodové veličiny. Navyše v praxi sa len málokedy používajú tranzistorové zosilňovače s jedným tranzistorom. Zosilňovače s viacerými tranzistorovými stupňami nám umožňujú jednoduchým spôsobom oddeliť zápornú spätnú väzbu pre jednosmerné obvodové veličiny od zápornej spätnej väzby pre striedavé obvodové veličiny. Príklad je uvedený na obrázku.
Zosilňovač s oddelenými SV pre striedavé a jednosmerné obvodové veličiny Jednosmerná záporná SV


Striedavá záporná SV
Činnosť je nasledovná :
  Ak sa napríklad z dôvodu oteplenia otvorí viac tranzistor T2, zvýši sa jeho emitorový prúd, ktorý vyvolá zvýšenie úbytku napätia na rezistore R"E2. Toto napätia cez rezistor Rjs otvorí viac tranzistor T1. Napätie na kolektor tranzistora T1 klesne, čím sa tranzistor T2 privrie a zníži svoj kolektorový a teda aj emitorový prúd na hodnotu blízku pôvodnej hodnote. Tento obvod jednosmernej zápornej spätnej väzby nereaguje na striedavé obvodové veličiny, pretože tie sú vyblokované pre túto vetvu kondenzátorom CE2 dostatočne veľkej hodnoty. Striedavá vetva záporvej spätnej väzby je pre zmeny jednosmerných obvodových veličín oddelená kondenzátorom CV2.
  Ak sa z voľajakej príčiny zvýši výstupné napätie na svorkách 2-2', zvýšený prúd vo vetve s rezistorom Rst spôsobí zvýšenie úbytku napätia na rezistore RE1, teda zvýšenie potenciálu na emitore tranzistora T1. To má za následok pri konštantnom napätí bázy ( jednosmerná záporná SV na zmeny striedavých obvodových veličín nereaguje vďaka kondenzátoru CE2) privretie tranzistora T1 a následné priotvorenie tranzistora T2, čím amplitúda striedavého napätia na jeho kolektore klesne skoro na pôvodnú požadovanú hodnotu.
  Takýmto spôsobom je zabezpečená stabilita jednosmernej polohy pracovného bodu Po a stálosť zosilnenia zosilňovača od okolitých vplyvov prostredia. Výsledné napäťové zosilnenie pre striedavý signál je dané vzťahom :


Parazitné spätné väzby

V zosilňovačoch často vznikajú parazitné spätné väzby, nežiadúce, vyplývajúce z konštrukcie zosilňovača. Môžu byť kladné, keď zväčšujú náchylnosť zosilňovača k samobudeniu a vzniku kmitov, alebo záporné, keď zmenšujú zosilnenie. Preto sa snažíme čo najviac obmedziť vznik parazitných spätných väzieb premyslenou konštrukciou alebo vhodnými obvodovými úpravami. Hlavné druhy parazitných spätných väzieb sú:
- väzba medzi elektródovými kapacitami. Ide hlavne o kapacitu kolektor-báza, ktorá spôsobuje vnútornú spätnú väzbu tranzistora,
- väzba spôsobená kapacitným a indukčným charakterom spojov a montážnych dielov,
- väzba cez spoločný napájací zdroj.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu