RIEŠENIE  DYNAMICKÝCH  VLASTNOSTÍ  GRAFICKO-VÝPOČTOVOU  METÓDOU

       V predchádzajúcich šiestich bodoch sme si navrhli jednotranzistorový zosilňovač v zapojení SE  pomocou charakteristík. Tým sme si určili veľkosti obvodových veličín a umiestnili sme pracovný bod P0 na statickú zaťažovaniu priamku. Zároveň sme si určili aj umiestnenie pracovného bodu P0 na prevodovej a vstupnej charakteristike. Pre posúdenie vlastností a kvality urobeného návrhu je potrebné poznať a j správanie sa zosilňovača, keď ním prechádza, teda keď zosilňuje striedavý signál. Preto v nasledujúcich krokoch budeme sledovať dynamické vlastnosti nami navrhnutého zosilňovača.

7. Pre sledovanie dynamických vlastnosti zosilňovača prekreslíme náš zosilňovač na náhradný obvod pre striedavý signál. Budeme predpokladať, že kmitočet vstupného signálu bude dostatočne veľký a kondenzátory CV1, CV2 a CE budú predstavovať skrat.

Dynamická náhrada zosilňovača

8. Určíme výslednú zaťažovaciu impedanciu pre striedavý signál:   RZ = RK.RV / ( RK + RV ) = 644 W

9. Zakreslíme si dynamickú zaťažovaciu priamku. Z II. Kirchhoffovho zákona dostaneme pre výstupný obvod rovnicu:
uKE + iK.RZ = 0 Ţ uKE = - iK.RZ
po úprave:
iK = uKE.( -1 / RZ )

Dynamická zaťažovacia priamka má smernicu     -1 / RZ.
Priesečníky s osami x, y určíme tak, že zvolíme napätie UKE a prúd IK vypočítame z daného vzťahu. Ak zvolíme napríklad UKE = 6,44V, prúd nám vyjde:     IK = 10mA

10. K tejto priamke zostrojíme rovnobežku prechádzajúcu bodom Po. Je geometrickým miestom bodov, v ktorých sa môže nachádzať Po v dynamickom režime.

11. Do II. kvadrantu si zakreslíme dynamickú prevodovú charakteristiku podobným spôsobom ako statickú prevodovú charakteristiku.

12. Pre sledovanie dynamického režimu si zvolíme vstupný striedavý signál o rozkmite DUBE. Pomocou vstupnej charakteristiky a dynamickej prevodovej charakteristiky si ho prevedieme do I. kvadrantu a určíme zodpovedajúce rozkmity bázového prúdu DIB, kolektorového prúdu DIK a napätia DUKE.

  Na záver môžeme určiť výstupný výkon, ktorý dodáva zosilňovač do záťaže RZ. Vieme, že:
UKEmax - UKEmin = DUKE
IKmax - IKmin = DIK
Potom:
Špičková hodnota výkonu

Efektívna hodnota je daná vzťahom:
Efektívna hodnota výkonu

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu