KOREKČNÉ ČLENY V ZOSILŇOVAČOCH.

  Pri konštrukcii zosilňovačov, najme nf zosilňovačov v oblasti akustických frekvencií, sa stretávame s potrebou zosilniť malú výkonovú úroveň vstupných signálov na mnohonásobne väčší výstupný výkon. Táto požiadavka sa realizuje tak, že nf zosilňovač sa skladá z predzosilňovacieho stupňa a výkonového koncového stupňa. Vo všeobecnosti sa najprv zosilňuje napäťová zložka vstupného signálu a až v koncových tranzistoroch výkonového koncového zosilňovača sa zabezpečuje prúdové zosilnenie zosilňovaného signálu, čím dostaneme v konečnom dôsledku výkonové zosilnenie vstupného signálu. Okrem tejto požiadavky musia najme predzosilňovacie stupne zabezpečiť vyrovnanie frekvenčnej charakteristiky jednotlivých budiacich zdrojov signálu ( budiace zdroje napr. magnetofónová hlava, mikrofón nemajú vyrovnanú amplitúdovo-frekvenčnú charakteristiku.)
  Vplyv na výslednú amplitúdovo-frekvenčnú charakteristiku má aj reproduktor a prostredie, v ktorom akustické signály počúvame. Korekciu tohto vplyvu zabezpečíme zaradením korekčného člena, tzv. Baxandallovho korekčného obvodu, medzi predzosilňovací a koncový výkonový stupeň s možnosťou zdôraznenia alebo potlačenia kmitočtov v oblasti nízkych a vysokých frekvencií akustického pásma. Tieto korekcie môžu byť pasívne, zložené len z pasívnych elektronických súčiastok, alebo aktívne, obsahujúce okrem pasívnych súčiastok aj aktívne polovodičové súčiastky, tranzistory alebo operačné zosilňovače. Pre ilustráciu uvádzam jednoduché konkrétne zapojenia obvodov.

Predzosilňovač pre magnetofónovú hlavuAmplitúdovo-frekvenčná charakteristika
predzosilňovača pre magnetofónovú hlavu
Pasívny korekčný člen s nezávislou reguláciou
nízkych a vysokých kmitočtov
jeho AF charakteristika.

  Pasívny korekčný člen má základne zosilnenie menšie ako jedna, čím vnáša do zosilňovača útlm, ktorý musí predzosilňovací stupeň vyrovnať. Činnosť tohto obvodu môžeme pochopiť najľahšie takto:
  Na stredných kmitočtoch okolo 1 kHz je reaktancia kapacít 220 nF a 2 mF tak malá, že potenciometer P1 je nimi skratovaný a výsledný deliaci pomer v tejto vetve bude daný rezistormi 1 kW a 100 W. Kapacity 4,7 nF a 22 nF majú ešte veľkú reaktanciu, takže potenciometer P2 je akoby odpojený. Na nízkych kmitočtoch je potenciometer P2 stále akoby odpojený, ale reaktancia kapacít 220 nF a 2 mF sa začína zväčšovať so znižujúcim sa kmitočtom, takže prenos na týchto kmitočtoch je možné regulovať potenciometrom P1 v naznačených medziach. Na vysokých kmitočtoch, f > 3 kHz, sa potenciometer P1 neuplatňuje. Reaktancie kapacít 4,7 nF a 22 nF sa zmenšujú so zvyšujúcim sa kmitočtom, takže prenos vysokých kmitočtov je možné nezávisle nastaviť potenciometrom P2. Takýmto jednoduchým spôsobom je možné nezávisle regulovať prenos na nízkych a vysokých kmitočtoch akustického pásma. Tento pasívny korekčný člen je potrebné budiť zo zdroja s nízkou výstupnou impedanciou, napr. z výstupu emitorového sledovača a jeho výstup musí byť pripojený na záťaž s veľkou vstupnou impedanciou, napr. na vstup emitorového sledovača.

  Problém s útlmom pasívneho korektora odstraňuje aktívny korekčný zosilňovač.
Korekčný zosilňovač s nezávislou reguláciou nízkych a vysokých kmitočtov
jeho AF charakteristika

  Korekčný zosilňovač má zosilnenie AU = 1, pre potenciometre vytočené do strednej polohy odporovej dráhy, s možnosťou nezávislej regulácie basov a výšok o + 20 dB, čo je 10-krát. Baxandallov korekčný člen je tu zapojený medzi vstup a výstup zosilňovača do vetvy zápornej spätnej väzby. Pre uvedený rozsah regulácie platia podmienky:

RC = 5.10-4 s
k = 30    
  Bežne sa používa R = 4,7 kW a C = 0,1 mF, ale tieto hodnoty je možné zmeniť podľa požadovanej vstupnej impedancie, napr. na R = 100 kW a C = 5nF. Zmenou časovej konštanty RC sa posunie hranica regulovaného rozsahu na nízkych kmitočtoch, zmenou konštanty k sa posunie hranica na vysokých kmitočtoch. Obvod je potrebné budiť zo zdroja s nízkou výstupnou impedanciou, napr. z výstupu emitorového sledovača. Pochopiteľne, že miesto tranzistorového zosilňovača môžeme použiť invertujúci zosilňovač realizovaný s OZ.

  Podobné obvody je možné navrhovať aj pre iné oblasti kmitočtov a impedancií jednoduchým lineárnym prepočtom uvedených hodnôt.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu