Pre dôkaz platnosti daného tvrdenia budeme predpokladať, že tranzistory sú ideálne a teda nemajú medzi kolektorom a emitorom v stave otvorenia žiadne napätie, teda USAT = 0 V. Pre odvodenie vzťahov použijeme nasledujúci obrázok.

 

Pre jednosmerný príkon odoberaný zo zdroja +UCC
a výstupný efektívny striedavý výkon dodávaný do záťaže Re (reproduktora) môžeme písať :
jednosmerný príkon zo zdroja :   Po = Ucc.Io
výstupný efektívny výkon :   P2ef = u2ef.i2ef

Pre koncový stupeň realizovaný tak ako to je na obrázku musí platiť, že napätie v uzle kde sa spájajú koncové tranzistory, t.j. emitor T1 a kolektor T2 , musí sa rovnať polovičke napájacieho napätia +UCC, teda  .  Tejto napäťovej úrovni sa tiež rovná aj maximálna úroveň výstupného napätia  U2max  na reproduktore  Re.  Teda efektívnu hodnotu výstupného napätia na reproduktore  Re  vypočítame zo vzťahu :

Podobný vzťah platí aj pre efektívnu hodnotu prúdu pretekajúceho cez reproduktor  Re. Teda :

Potom pre výsledný efektívny výkon dodávaný do reproduktora  Re  môžeme písať :

Pri určovaní príkonu odoberaného zo zdroja si musíme uvedomiť, že zo zdroja je odoberaný prúIo  len v čase trvania kladnej polperiódy výstupného prúdu  i2  tečúceho do reproduktora  Re.  Vtedy je otvorený tranzistor  T1  a tranzistor  T2  je uzatvorený. V čase trvania zápornej polperiódy výstupného prúdu  i2 ,  kedy je tranzistor  T1  uzatvorený a tranzistor  T2  otvorený , dodáva do reproduktora  Re  energiu kondenzátor  C,  ktorý sa nabil na napätie v čase trvania kladnej polperiódy prúdu  i2.

Z povedaného vyplýva, že strednú hodnotu odoberaného prúdu zo zdroja, teda prúdu I0 , určíme zo vzťahu:

Potom :

pre jednosmerný príkon zo zdroja    
pre výstupný efektívny výkon :  

 

Z týchto rovníc vypočítame účinnosť h :

    [ % ]
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu