ZOSILŇOVAČE - PRACOVNÉ TRIEDY       V predchádzajúcich podtémach sme sa zaoberali vlastnosťami zosilňovačov, ktorými vieme hodnotiť hlavne ich kvalitu. Je prirodzené, že spomínané vlastnosti závisia od konštrukcie samotného zosilňovača. Niektoré vlastnosti zosilňovačov závisia totiž od toho, v ktorom mieste prevodovej charakteristiky zosilňovacieho prvku je umiestnený kľudový pracovný bod P0. Podľa jeho polohy zaraďujeme zosilňovače do tzv. "pracovných tried". Hlavným hľadiskom pre toto delenie je doba, čas, počas ktorého tečie prúd kolektorom tranzistora (anódou elektrónky) vzhľadom na periódu vstupného zosilňovaného signálu. Podľa toho rozlišujeme 3 pracovné triedy zosilňovačov:

          1.   Zosilňovače pracujúce v triede A
  2.   Zosilňovače pracujúce v triede B
  3.   Zosilňovače pracujúce v triede C


Trieda A -

je definovaná umiestnením kľudového pracovného bodu Po v strede lineárnej časti prevodovej charakteristiky a uhol otvorenia 2ao = T = 360°, takže prúd tečie kolektorom tranzistora (anódou elektrónky) počas celej periódy vstupného signálu.

 
Vlastnosti : Pracovná trieda A

Obr. 15.  Prevodová charakteristika pracovnej triedy A
Zosilnenie : najväčšie
Skreslenie :  najmenšie
Uhol otvorenia :  2ao = T = 360°
Účinnosť :  malá (pre sínusový signál max. 25 %)
 

Použitie : 

nízkofrekvenčné zosilňovače a vysokofrekvenčné predzosilňovacie stupne


Trieda B -

je definovaná umiestnením kľudového pracovného bodu Po do miesta zániku kolektorového prúdu, takže uhol otvorenia 2ao = T/2 =180° a kolektorom tranzistora (anódou elektrónky) tečie prúd počas celej polperiódy vstupného signálu.

 
Vlastnosti : Pracovná trieda B

Obr. 16.  Prevodová charakteristika pracovnej triedy B
Zosilnenie : stredné
Skreslenie :  veľké
Uhol otvorenia :  Uhol otvorenia pre pracovnú triedu B
Účinnosť :  najväčšia (teoreticky 50 %)


Prakticky sa trieda B v zapojení s jedným tranzistorom nepoužíva. Používa sa v tzv. dvojčinnom zapojení (účinnosť teoreticky 78 %)
 

Použitie : 

v koncových výkonových stupňoch NF zosilňovačov


Trieda C -

je definovaná umiestnením kľudového pracovného bodu Po za miesto zániku kolektorového prúdu, takže kolektorom tranzistora (anódou elektrónky) tečie prúd v kratšom čase ako je polperióda vstupného signálu a uhol otvorenia 2ao < T/2 =180° .

 
Vlastnosti : Pracovná trieda B

Obr. 17.  Prevodová charakteristika pracovnej triedy C
Zosilnenie : najmenšie
Skreslenie :  najväčšie
Uhol otvorenia :  Uhol otvorenia pre pracovnú triedu C
Účinnosť :  stredná
 

Použitie : 

vysokofrekvenčné zmiešavače, nasobiče kmitočtu a koncové stupne vf vysielačov


Poznámka :   Vlastnosti sú porovnávané medzi jednotlivými triedami.


Zosilňovače - skreslenia!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu