Generátory pílovitých signálov

 

    Generátory pílovitých signálov sú zdroje signálov pílovitého alebo trojuholníkového priebehu ( trojuholníkový signál je odvodený zo všeobecného pílovitého signálu ) . Väčšina týchto generátorov je založená na  periodickom nabíjaní a vybíjaní kondenzátora. Proces nabíjania kondenzátora môžeme popísať rovnicou :

uC = UCC.( 1 – et/t )
Proces vybíjania zasa rovnicou :
uC = UCC.et/t

    S týmito generátormi sa stretávame v osciloskopoch v  ich časových základniach, v televíznych prijímačoch v  ich rozkladový riadkových a snímkových generátoroch, v rozmietaných generátoroch ( wobleroch ) určených na sledovanie frekvenčných charakteristík štvorpólov, v obvodoch pre automatické zobrazenie a  zápis voltampérových charakteristík, v obvodoch prevádzajúcich jednosmerné napätie na šírku impulzu a pod.
    Základnou požiadavkou na pílovitý signál je, aby nárast napätia píly bol lineárny. Tým, že na generovanie píly sa používa proces nabíjania a vybíjania kondenzátora, jej tvar nie je úplne lineárny.

    Ako vidno na obrázku, reálny a ideálny priebeh sa od seba líšia. Odchýlka reálneho od ideálneho priebehu je chyba linearity d. Poznáme absolútnu a relatívnu chybu.
Absolútna:   - maximálna odchýlka reálneho od ideálneho priebehu.
Relatívna:     - od
chýlka reálneho od ideálneho priebehu v konkrétnom čase t.

    Perióda pílovitého signálu sa skladá z dvoch časov a to z času  t1  a  t2.  Čas t1  sa nazýva doba nábehu ( činný beh ).  Čas  t2  sa nazýva doba dobehu ( spätný beh ).  Pri pílovitom signále požadujeme, aby čas dobehu t2 bol čo najkratší. Pri trojuholníkovom signále zasa musí platiť, že  t1 = t2.

    Ako sme už povedali, vo väčšine bežných generátorov na generovanie pílovitého signálu sú základnou elektronickou súčiastkou kondenzátory. Aby bol proces generovania periodický, musíme zabezpečiť pravidelné vybíjanie kondenzátora po jeho nabití na určitú úroveň napätia. Toto sa dá zabezpečiť pripojením spínača paralelne ku kondenzátoru, tak ako to vidno na obrázku.

    Ako vidno na obrázku a), obvod sa skladá z rezistora R, kondenzátora C a zo spínača S. Kondenzátor C by sa po pripojení napätia UCC nabil na túto hodnotu a ostal by nabitý. Ak však v čase t1 zopneme spínač S, kondenzátor sa rýchlo vybije a po rozopnutí spínača S  sa proces nabíjania kondenzátora môže opakovať. Na výstupe dostávame pílovitý signál s maximálnou úrovňou upmax, ako je to znázornené na obrázku b).. Opakovací kmitočet pílovitého signálu je daný z prevažnej miery opakovacím kmitočtom spínania spínača S. Miesto mechanického spínača môžeme napríklad použiť tranzistor T v spínanom režime ovládaný pravouhlým signálom.
    Veľmi jednoduché zapojenie generátora píly je možné získať použitím tlejivky na mieste spínača
S. Zapojenie je na nasledujúcom obrázku.

    Ide o veľmi jednoduchý generátor, ktorý využíva vlastnosť tlejivky a to, že v neaktívnom stave je jej vnútorný odpor medzi elektródami desiatky až stovky megaohmov. V aktívnom stave je jej vnútorný odpor medzi elektródami jednotky kiloohmov. Tlejivka má tzv. zápalné napätie Uzap ( napr. 80 V ), kedy prechádza z neaktívneho stavu do aktívneho ( začne svietiť ) a tzv. zhášacie napätie Uzh ( napr. 60 V ), kedy prechádza z aktívneho do neaktívneho stavu ( zhasne ). Práve tieto vlastnosti sa využívajú v tomto jednoduchom generátore pílovitého signálu. Po pripojení napájacieho napätia UCC sa cez rezistor R ( rádovo desiatky až stovky kiloohmov ) nabíja kondenzátor C až kým sa nenabije na napätie Uzap. Vtedy sa tlejivka zapáli a jej vnútorný odpor klesne. Cez jej vnútorný odpor sa kondenzátor začne vybíjať, až napätie na ňom klesne na napätie Uzh, kedy sa tlejivka uzatvorí ( zhasne). Tým sa kondenzátor zasa začne nabíjať cez rezistor R. Tým sme sa dostali na začiatok generovania novej periódy pílovitých kmitov.
    Je samozrejmé, že tento generátor v súčasnosti nemá reálne uplatnenie a slúžil nám len na vytvorenie jednoduchej predstavy procesu generovania signálu pílovitého tvaru.

    Pre prax má skôr uplatnenie podobný generátor, v ktorom tlejivku nahradíme tyristorom. Zapojenie je na nasledujúcom obrázku.

    V tomto generátore sa kondenzátor C nabíja cez rezistor R1, pokiaľ tyristor Ty je v uzavretom stave. Pri napätí píly upmax prúd Ity dosiahne hodnotu, pri ktorej prechádza tyristor do vodivého stavu, kedy sa cez neho kondenzátor C okamžite vybije. Pri poklese napätia up pod hodnotu 0,6 V sa tyristor uzatvorí a kondenzátor C sa začne zasa nabíjať cez rezistor R1. Tým sa dostávame na začiatok generovania novej periódy pílovitých kmitov.
    Je možné realizovať ešte veľa podobných generátorov s tranzistormi, operačnými zosilňovačmi a inými spínacími prvkami, ktoré pracujú na rovnakom princípe ako generátory opísané vyššie.

    Ako z opisovaných zapojení vidno, všetky takto realizované generátory sú zdrojmi pílovitého signálu, ktorého tvar je odvodený z nabíjacej a vybíjacej charakteristiky kondenzátora C. Preto výsledný signál nemá lineárny priebeh nárastu a poklesu napätia píly ( na obrázkoch to nie je veľmi vidno ) a obsahuje vždy určitú veľkosť chyby linearity d. Je to spôsobené hlavne tým, že nabíjací prúd IC sa v procese nabíjania kondenzátora mení. To preto, lebo IC je dané vzťahom :

Keďže sa napätie píly  up mení, mení sa aj prúd IC.

    Ako z povedaného vyplýva, zmenšiť a minimalizovať chybu linearity d je možné zabezpečiť nabíjaním kondenzátora konštantným prúdom IC. Toto je tiež možné realizovať viacerými spôsobmi, no najrozšírenejšími sú dva spôsoby a to pomocou zdroja konštantného prúdu, alebo pomocou Millerovho integrátora.

Realizovať zdroj konštantného prúdu je možné veľmi jednoduchým spôsobom, pomocou tranzistora a rezistora, ale tiež zložitými obvodmi, ktorými dosahujeme vysokú stabilitu nabíjacieho prúdu IC. Generátor pílovitého signálu so zdrojom konštantného prúdu s jedným tranzistorom T2 a jedným rezistorom R2 je na nasledujúcom obrázku.

    Prúdový zdroj využíva vlastnosť tranzistora v zapojení SE, kedy kolektorový prúd ( u nás I2 ) sa pri konštantnom prúde bázy IB2 skoro nemení aj keď napätie UKE2 medzi kolektorom a emitorom sa mení vo veľkom rozsahu. Takto realizované zdroje konštantného prúdu zabezpečujú lineárny nárast náboja v kondenzátora C, t.j. v konečnom dôsledku napätia up. Napätie up je priamo úmerné času :

,       pričom      

    Na obrázku výstupného signálu je vidieť, že tento zdroj konštantného prúdu zabezpečí lineárny priebeh píly po hodnotu upmax. Pre napätia nad upmax tranzistor T2 je už v stave saturácie (úplného otvorenia) a teda nabíjanie kondenzátora C sa deje po jeho vlastnej nabíjacej charakteristike. Tranzistorom T1, ktorý je budený z vonkajšieho zdroja obdĺžnikového priebehu, zabezpečujeme vybíjanie kondenzátora C ešte pred dosiahnutím napätia upmax.
    Na takomto princípe sú v súčasnosti realizované generátory píly používané vo všetkých časových základniach moderných osciloskopov.

    Ak chceme získať trojuholníkový signál nie príliš vysokej frekvencie (stovky kHz), môžeme použiť Millerov integrátor , napr. s operačným zosilňovačom. Ide o jednosmerne viazaný, viacstupňový zosilňovač, ktorý má vo vetve zápornej spätnej väzby zapojený kondenzátor C. Tento kondenzátor sa v dôsledku Millerovho javu uplatní ako fiktívny kondenzátor C’ zapojený medzi vstupnými svorkami zosilňovača ( zakreslený čiarkovane ). Kapacita kondenzátora C’ je daná rovnicou :

C’ = C.( 1 – Au )

    Keďže ide o invertujúci zosilňovač, napäťové zosilnenie Au má zápornú hodnotu ( napr. Au = –10000 ). Dôkaz platnosti tejto rovnice je tu.

    Myšlienka Millerovho integrátora ako generátora píly spočíva vo využití veľmi malej časti nabíjacej charakteristiky kondenzátora C’ na vstupe invertujúceho zosilňovača.  Pre zmenu u2 na výstupe OZ z 0 na +UCC je potrebná určitá zmena D u napätia na vstupe OZ. Keďže táto zmena je odvodená z nabíjacej charakteristiky kondenzátora C`, záleží len od zosilnenia Au akej veľkej chyby linearity d sa dopustíme. Ak zosilnenie Au bude veľké, úsek na nabíjacej charakteristike kondenzátora C’ bude veľmi malý a budeme ho môcť považovať za lineárny. Teda chyba linearity výstupného signálu bude veľmi malá. Situácia je znázornená na nasledujúcom obrázku.

    Predpokladajme, že máme zosilňovač s  napäťovým zosilnením napr. Au = -104 a napájaný napájacím napätím +10 V. Potom pre zmenu výstupného napätia u2 z 0 V na -10 V je potrebná zmena napätia u  na vstupe zosilňovača z 0 V na 1 mV, pretože :

1 mV.(-10000) = -10 V

 

    Jednoduchý generátor trojuholníkového signálu, ktorý pracuje na princípe Millerovho integrátora je na nasledujúcom obrázku. Tento generátor sa zaraďuje medzi tzv. funkčné generátory, pretože okrem trojuholníkového signálu generuje tiež signál obdĺžníkového tvaru.


    Existuje vemi veľa rôznych zapojení generátorov signálov pílovytého a trojuholníkového tvaru, ktoré sú realizované tranzistormi, operačnými zosilňovačmi, číslicovými integrovanými obvodmi alebo inými, na daný účel vyrobenými špeciálnymi obvodmi. Činnosť všetkých je však založená na princípoch, o ktorých sme hovorili vyššie.

 


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu