Oscilátory RC.

    Oscilátory LC nie sú veľmi vhodné na vytváranie nízkofrekvenčných kmitov, pretože pre frekvencie po 20 kHz musia mať cievky a kondenzátory veľké rozmery a váhu. Pre túto frekvenčnú oblasť sú výhodnejšie oscilátory RC. Spätnoväzobné oscilátory RC sú charakteristické tým, že majú spätnoväzobný štvorpól zložený s rezistorov R a kondenzátorov C. Spätnoväzobný štvorpól pracuje zasa ako štvorpól riadiaci, to znamená, že určuje kmitočet oscilácií. Je však dôležité, aby daný štvorpól spĺňal amplitúdovú a fázovú podmienku oscilácií len pre požadovaný pracovný kmitočet  fo.  Ďalej je vzhľadom na dobrú kmitočtovú stabilitu potrebné, aby fázová charakteristika spätnoväzobného obvodu oscilátora bola v okolí kmitočtu oscilácií podľa možnosti čo najstrmšia.

    Je možné zostaviť niekoľko rôznych štvorpólov RC , ktoré týmto všeobecným požiadavkám viac či menej vyhovujú. Vždy však je potrebné poznať amplitúdovú a fázovú charakteristiky daného štvorpólu a podľa nich zvoliť typ zosilňovača, jeho zosilnenie a  celkový fázový posun medzi jeho vstupom a výstupom. Jednotlivé typy oscilátorov RC majú potom svoje charakteristické vlastnosti.

    Hlavnými zástupcami RC oscilátorov sú  oscilátory s kaskádnym radením štvorpólov RC  a oscilátory s pásmovými filtrami, v ktorých sa používajú selektívne RC články a to :


Oscilátory s kaskádnym radením štvorpólov RC


    Najjednoduchšie oscilátory RC majú spätnoväzobný štvorpól tvorený kaskódou členov RC v tvare integračných alebo derivačných článkov.
    Aktívny štvorpól týchto oscilátorov je tvorený obvykle jediným zosil
ňovacím stupňom, ktorý v širokom pásme frekvencií má fázový posun jA = p = 180°. Podľa všeobecnej fázovej podmienky oscilácií je potom potrebné, aby spätnoväzobný štvorpól posúval fázu o jß = + ( 2.k +1).p ( k = 0,1,2,.... ). Pri použití integračných alebo derivačných článkov vieme túto požiadavku splniť pri použití aspoň troch článkov radených do kaskády za sebou. Troch preto, lebo integračný článok posúva fázu maximálne o - 90° pri nekonečnej frekvencii vstupného signálu a derivačný článok posúva fázu o + 90° pri nulovej frekvencii vstupného signálu. Pri použití dvoch rovnakých článkov dostávame síce teoreticky fázový posun – 180° alebo + 180°, ale pri nekonečnej alebo nulovej frekvencii vstupného signálu. Pri použití troch článkov s rovnakou  časovou konštantou t dostávame výsledný fázový posun – 180° alebo + 180° pre určitú konkrétnu frekvenciu  fo. Potom na každý článok pripadá fázový posun – 60° alebo + 60°. Situácia je znázornená na obrázku nižšie spolu s oscilátorom RC s kaskádnym radením troch derivačných článkov.

    

    Schéma oscilátora, ako vidíme z obrázka, sa skladá zo zosilňovacieho bloku A tvoreného tranzistormi T1 ( v praxi sa často nepoužíva ) a  T2 a zo spätnoväzobného bloku ß tvoreného trojicou derivačných článkov C1R1, C2R2, C3R3. V praxi tieto články sú realizované z rovnakých rezistorov R, teda R1 = R2 = R3 =R a z rovnakých kondenzátorov C, teda C1 = C2 = C3 = C. Tranzistor T1 v zosilňovacom bloku plní funkciu impedančného transformátora ( emitorový sledovač ), ktorý prispôsobuje väčšiu výstupnú impedanciu spätnoväzobného bloku ß podstatne menšej vstupnej impedancii tranzistora T2 , v ktorom je sústredené celé zosilnenie zosilňovacieho bloku A. Tým sa zníži tlmenie spätnoväzobného bloku ß. Je pravdou, že v takto realizovanom spätnoväzobnom bloku ß, ako je nakreslený na obrázku oscilátora nepracujú jednotlivé derivačné články za ideálnych podmienok. Každý derivačný článok je tlmený nasledujúcim derivačným článkom. Tento útlm dosahuje za ideálnych podmienok najmenšiu hodnotu :

    Z toho vyplýva, že zosilnenie zosilňovacieho bloku musí byť minimálne Au = 29. Frekvenciu vytváraných kmitov vypočítame podľa použitého štvorpólu v spätnoväzobnom bloku z nasledujúcich vzťahov :

    Pre zníženie útlmu spätnoväzobného bloku, by bolo výhodné znížiť tlmenie jednotlivých derivačných článkov. To sa dá dosiahnuť zapojením spätnoväzobného bloku tak, ako je to v oscilátore na nasledujúcom obrázku vpravo. Časová konštanta jednotlivých článkov je t = 100.RC. Kapacita kondenzátorov v smere prenosu sa zmenšuje a  odpor rezistorov sa zväčšuje. Táto úprava má tú výhodu, že každý z derivačných článkov pracuje takmer naprázdno, teda ich tlmenie je minimálne. Pre takto realizovaný spätnoväzobný blok vychádza jeho celkový minimálny útlm :

Z toho vyplýva, že zosilnenie zosilňovacieho bloku stačí aby bolo :    

Au > 8

Frekvenciu vytváraných kmitov vypočítame zo vzťahov :

    Na záver môžeme povedať, že tieto oscilátory sú jednoduché a dajú sa ľahko realizovať. Táto jednoduchosť však nesie so sebou viacero nevýhod ( tieto nevýhody úzko súvisia s prenosovými vlastnosťami integračných a derivačných článkov, s ich fázovou a útlmovou charakteristikou ). Prvou z nich je, že fázová charakteristika článkov má v okolí požadovaného kmitočtu  fo  malú strmosť, takže malé zmeny fázy majú za následok veľké zmeny frekvencie kmitov. Druhou nevýhodou je, že útlmová charakteristika článkov nemá v okolí požadovaného kmitočtu žiadne maximum, ako napríklad rezonančný obvod. Preto je amplitúdová podmienka často splnená aj pre blízke frekvencie, z čoho vyplýva, že vytváraný signál môže byť ( a väčšinou aj je ) mierne tvarovo skreslený. Treťou nevýhodou je, že ak chceme prelaďovať tieto oscilátory, musíme meniť súčasne hodnoty buď všetkých kondenzátorov alebo všetkých rezistorov. Ináč sa pri prelaďovaní štvorpólu jeho prenos výrazne mení, takže vzniká buď tvarové skreslenie alebo dôjde k vysadeniu oscilácií.
    Oscilátory RC
s kaskádnym radením štvorpólov sú vhodné pre prácu na jednej frekvencii s menšou požiadavkou na frekvenčnú stabilitu a tvarové skreslenie signálu. Najmenšie hodnoty prvkov spätnoväzobného štvorpólu použiteľné v praxi sú : R = 100 W a C = 100pF. Tieto oscilátory sú použiteľné pre frekvencie do 1 MHz.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu