Elektronický prepínač


       Elektronický prepínač sa používa v osciloskopoch s jednolúčovou obrazovkou. Umožňuje pomocou tejto obrazovky zobrazovať naraz dva priebehy privedené zo vstupných zosilňovačov.  Bloková schéma elektronického prepínača je na nasledujúcom obrázku.


Elektronický prepínač


       Elektronický prepínač má viacero pracovných režimov, ktoré sa volia mechanickým prepínačom  Pr.1.  Ak je  Pr.1  v polohe  A,  na obrazovke sa zobrazuje len signál prítomný na "Vstupe A" osciloskopu. Ak je v polohe  B,  zobrazí sa len signál prítomný na "Vstupe B" osciloskopu.  Režim "A+B"  je špeciálny režim, pri ktorom sa osciloskop používa na meranie signálov zo zdrojov s tzv. symetrickým výstupom voči elektrickej zemi. Lacnejšie osciloskopy tento režim nemajú.

       Ďalšími dvoma režimami elektronického prepínača sú režimi  "ALT"  a  "CHOP".  Pre pochopenie činnosti elektronického prepínača v týchto režimoch slúži nasledujúci obrázok.

Režimy elektronického prepínača

       V režime  "ALT"  je prepínač  Pr.1  pripojený k časovej základni osciloskopu. Na obrazovke sa vykresľuje vždy len jeden priebeh signálu z  A  alebo  B  vstupu osciloskopu, takže "každá druhá píla" časovej základne vykresľuje vždy signál z toho istého vstupu osciloskopu. Tento režim sa používa na sledovanie signálov s frekvenciou nad 1 kHz.

       V režime  "CHOP"  je prepínač  Pr.1  pripojený k vnútornému multivibrátoru s frekvenciou 80 až 100 kHz. Pomocou tohto multivibrátora sa signály zo vstupov  A  a  B  rozsekajú na malé úseky, ktoré sú voči sebe vzájomne posunuté tak, že sa neprekrývajú. Počas jednej periódy pilovitého signálu časovej základne sa potom vykresľujú tieto malé úseky raz zo signálu  A,  raz zo signálu  B  na obrazovke osciloskopu tak, ako to je znázornené na obrázku vyššie.  Tento režim sa používa na sledovanie signálov s frekvenciou pod 1 kHz.


       Za elektronickým prepínačom nasleduje oneskorovacia linka a koncový zosilňovač vertikálneho vychyľovania.




!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!



Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu