P A M Ä T E


Polovodičová pamäť je integrovaný obvod alebo zostava integrovaných obvodov schopná prijať, uchovať a vydať informáciu zakódovanú v tvare dvojkových čísel. Tieto obvody sa používajú predovšetkým v počítačových a mikroprocesorových systémoch.
Ich základné parametre sú :

Pri porovnávaní pamätí sa udávajú aj nemenej dôležité parametre napr. cena pamäte a spoľahlivosť. Dôležitá je aj organizácia pamäte, t.j. dĺžka slova ( počet bitov ), ktorá môže byť súčasne odvedená z pamäte cez jej výstupy. Napr. pamäť s kapacitou ( 4 × 1024 ) bitov obsahuje 4096 bitov, zorganizovaných v tvare 1024 štvorbitových slov.
Základná črta, pomocou ktorej môžeme klasifikovať polovodičovú pamäť, je spôsob prístupu k informácii uchovávanej v pamäti. Poznáme dve skupiny polovodičových pamätí :
Pamäte so sériovým prístupom sú posuvné registre - bipolárne a unipolárne a predovšetkým registre zostavené zo súčiastok s nábojovou väzbou ( CCD = Charge Coupled Devices ).
Prístupový čas v pamätiach s voľným prístupom nezávisí od adresy pamäťovej bunky, čiže od jej miesta v matici. Tieto maticové pamäte rozdeľujeme na:
Polovodičové pamäte môžeme z hľadiska technológie rozdeliť na bipolárne a unipolárne (MOS).

Bipolárne pamäte majú oproti unipolárnym výhody väčšej rýchlosti, ale nevýhody menšej hustoty integrácie, väčšej ceny na bit. Použitie: kde sú potrebné veľké rýchlosti.
Unipolárne pamäte majú naopak menšiu rýchlosť, ale väčšiu hustotu integrácie a menšiu cenu na bit. Môžeme ich ďalej rozdeliť na NMOS a CMOS.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu