P A M Ä T E    R O M

Pamäť ROM (Read Only Memory, t.j. len možnosť čítania) slúži na uchovávanie programov a dát, ktoré počas prevádzky počítača netreba meniť. Informácia sa zachováva aj po odpojení napájacieho zdroja. Podľa spôsobu zápisu dát a vymazania rozdeľujeme pamäte ROM:
    - MPROM
    - PROM
    - EPROM
    - EEPROM ( EAPROM )
    - FLASH


MPROM (Mask-programmed ROM) - Maskovo-programovateľné ROM

Programuje sa maskami priamo vo výrobe a informácie v nej zaznamenané sa už nemôžu meniť. Dátová maska sa v ROM vytvorí nanesením hrubej vrstvy kysličníka, ktorý sa vyleptá na miestach hradiel prístupových tranzistorov. Na túto vrstvu kysličníka sa nanesie kovová vrstva ( prepojovacie cesty.) Tie tranzistory, ktoré majú kysličníkovú vrstvu zredukovanú na tenkú vrstvu, ako si to vyžaduje funkčný tranzistor, sú odblokované, ostatné prístupové tranzistory sú zablokované.
Nevýhoda:  - pre každý súbor dát treba vyhotoviť osobitnú masku, čo sa vyplatí iba pri veľkej sérii.

R ... riadok
S ... stĺpec
Y ... výstup
   Pamäť MPROM


PROM - programovateľné ROM

Základom tejto pamäte je úplná diódová alebo tranzistorová matica, ktorá sa programuje elektricky až po ukončení výroby. Proces programovania je založený na selektívnom pretavovaní tavných spojok z polykryštalického kremíka alebo chromniklových zliatin alebo v deštrukcii P-N priechodov v pamäťových bunkách. Pamäte sa programujú špeciálnymi prístrojmi - programátormi buď priamo vo výrobe alebo aj u užívateľa. Každú pamäť je možné naprogramovať iba raz.

Ri ... i-ty riadok
Si ... i-ty stĺpec
    Bunky PROM


Bunka EPROM
EPROM (Erasable ROM) - mazateľné ROM

Väčšina z nich ja vyrobená technológiou FAMOS ( floating-gate avalanche MOS - lavínový MOS s plávajúcim hradlom). V pamäťovej bunke prístupový tranzistor má plávajúce hradlo (obr.1) z polykryštalického kremíka (polysilikónové.)


Zápis do bunky EPROM Zápis do tranzistora sa robí impulzne, privedením veľkého záporného napätia medzi kolektor a emitor (D-S). Týmto veľkým napätím sa vytvorí dostatočne veľké záporné elektrické pole, ktorým sa elektróny zo základnej doštičky N, medzi D a S, vytlačia na plávajúce hradlo (obr.2) Tým sa hradlo stane záporné a spôsobí prítomnosť indukovaného vodivého kanála "+" medzi kolektorom D a emitorom S, čím sa stane táto oblasť vodivá a tranzistor si bude pamätať log "0".


Hradlo EPROM Čítanie logického stavu tranzistora sa robí ďalším tranzistorom MOSFET - výberovým tranzistorom, ako je to znázornené na obr.3. Dielektrikum, do ktorého je hradlo vstavané, je dobrým izolantom, takže dostatočný náboj sa udrží mnoho rokov od naprogramovania. Náboj sa dá odstrániť ožiarením čipu ultrafialovým svetlom. Pamäť je zapuzdrená v keramickom puzdre s okienkom z kremenného skla, ktoré pri vymazávaní prepúšťa UV žiarenie a tým sa vymaže celý obsah pamäte. Programovanie sa uskutočňuje obyčajne priamo u užívateľa.
Príklad:
TMM 2764AD 8K x 8 bit NMOS
TMM 57256 32K x 8 bit CMOS


EEPROM (Electrically Erasable PROM)

Ďalším vývojovým stupňom pamäťových prvkov FAMOS je pamäťový tranzistor SIMOS (stacked- gate-injection-MOS) s kanálom N. Jeho štruktúra je na obr.4. Základná bunka tohto typu pamäte je znázornená na obr.5.

Bunka SIMON     Hradlo EAROM

Do série sú zapojené NMOS tranzistor A a SIMOS tranzistor B s dvojitým hradlom. Druhé hradlo (select) sa môže použiť na programovanie privedením relatívne nízkej napäťovej úrovne (napr.+25V) na toto hradlo. Toto spôsobí, že sa medzi D a S vytvorí inverzná vodivá vrstva elektrónov a vzhľadom na veľké kladné elektrické pole niektoré elektróny z inverznej vrstvy prejdú cez veľmi tenkú vrstvu kysličníka na plávajúce hradlo. Tento zachytený záporný náboj spôsobuje, že kanál bude kladnejší a tým menej vodivý. V dôsledku toho prahové napätie tranzistora s nabitým plávajúcim hradlom je značne vyššie než tranzistora, v ktorom nebolo vykonané nabitie hradla. Náboj na plávajúcom hradle môže byť odstránený aplikovaním menovite rovnako veľkého záporného napätia na select hradlo, čím prahové napätie bude vrátené na svoju pôvodnú veľkosť.
Na základe tohoto výkladu je obr.5 už jasný.  Ak je aplikované kladné riadiace napätie UG, tranzistor B bude zavretý a bunka si pamätá stav log.H. Ak je aplikované záporné riadiace napätie, tranzistor B je otvorený a bunka si pamätá log.L. Na bunku je prístup cez tranzistor A, a to vtedy, keď je aktivovaný adresový vodič.
Vymazávanie nemusí byť celoplošné ako u pamätí EPROM alebo FLASH. Kapacita je nižšia ako u EPROM alebo FLASH. Programuje sa priamo v zariadení, v ktorom sa prevádzkuje.

Pamäť FLASH

Pamäťová bunka pozostáva podobne ako pri EPROM z jedného tranzistora, avšak vymazávanie tejto pamäte sa uskutočňuje elektricky zásadne naraz na celom pamäťovom čipe. Na vymazávanie existuje špeciálne zariadenie. Programovanie sa vykonáva na špeciálnom programátori (ako pri EPROM) alebo priamo v obvodoch, kde je pamäť aplikovaná.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu