FÁZOVÁ  MODULÁCIA   [ FM ]


Pri fázovej modulácii sa mení fáza modulovanej nosnej vlny v rytme zmien modulačného signálu.   Amplitúda modulovanej nosnej vlny ostáva konštantná.
Priebehy fázovej modulácie modulačný signál
nosný nemodulovaný signál

nosný modulovaný signá

  Napíšme si podobne ako pri amplitúdovej a frekvenčnej modulácii rovnice popisujúce jednotlivé signály:

um = Um.sinWt ( 1 ) ....... modulačný signál s amplitúdou  Um  a kmitočtom  W
un = Un.sin( wt + j ) ( 2 ) ....... nosný signál s amplitúdou  Un , kmitočtom  w  a počiatočnou fázou  j
u = Un.sin( wt + j' ) ( 3 ) ...... modulovaný nosný signál s pôvodnou amplitúdou  Un ,  kmitočtom  w  a fázou  j' ,  ktorá sa však mení v rytme modulačného signálu  um.  Jej veľkosť zmeny je závislá len na amplitúde  Um  modulačného signálu, rýchlosť tejto zmeny závisí od kmitočtu  W  modulačného signálu ( to je podmienka neskreslenej fázovej modulácie.) Zmenu fázy  j'  vieme zapísať rovnicou :
j' = Dj.sinWt       ( 4 )

  Pre najjednoduchší prípad, ak modulujeme nosný signál jedným modulačným signálom s uhlovou frekvenciou  W,  po dosadení rovnice ( 4 ) do rovnice ( 3 ) dostávame výslednú rovnicu fázovo modulovanej nosnej vlny :

u = Un.sin ( wt + Dj.sinWt )       ( 5 )

Dj,  označované tiež ako  M'  alebo  mF,  - je činiteľ ( index )  fázovej modulácie.
Dj  sa označuje tiež niekedy ako  fázový zdvih modulácie FM  ( ekvivalent frekvenčného zdvihu  Df  pri FM.)

  Rovnicu ( 5 ) môžeme rozvinúť do nekonečného radu jednoduchých výrazov určenými Besselovými funkciami podobne ako pri modulácii  FM.  Frekvenčné spektrum fázovo modulovanej vlny obsahuje tiež veľký počet postranných zložiek alebo pásiem. Činiteľ modulácie  M'  nezávisí od frekvencie modulačného signálu  W,  takže počet významných postranných zložiek sa so zväčšovaním modulačného kmitočtu  W  nezmenšuje, tak ako pri modulácii  FM,  ale zostáva pri danej amplitúde  Um  modulačného signálu konštantný.
  To je však nevýhodné, pretože pre prenos tej istej modulačnej frekvencie  F  potrebujeme pri modulácii  FM  väčšiu šírku pásma ako pri modulácii  FM.

  Ak porovnáme rovnicu ( 5 ) s rovnicou ( 6 ) pre frekvenčne modulovanú nosnú vlnu z podtémy "Frekvenčná modulácia" vidíme, že sú si veľmi podobné. Na základe tejto podobnosti môžeme odvodiť vzájomný vzťah medzi činiteľom frekvenčnej a fázovej modulácie a vyjadriť ho rovnicou :

  Fázová a frekvenčná modulácia sú vzájomne závislé, sú to dve rôzne cesty na dosiahnutie skoro rovnakého fyzikálneho výsledku. Fázovú moduláciu je možné previesť na moduláciu frekvenčnú, keď zabezpečíme, aby sa modulačné napätie pomocou korekčného filtra v modulátore zmenšovalo úmerne s jeho kmitočtom. Tento nepriamy spôsob získania frekvenčne modulovaných signálov sa často používa, pretože fázová modulácia má oproti priamej frekvenčnej modulácii, v oscilátore nosného kmitočtu  w ,  výhodu v možnosti realizovať vysielač frekvenčne modulovanej nosnej vlny s vysokou stabilitou nosného kmitočtu  w.  ( modulácia sa robí mimo oscilátora nosného kmitočtu  w.) Čistá fázová modulácia sa v praxi používa len zriedka.!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu