Obvody na výber a tvarovanie signálov

    Elektrické signály, ktoré nesú určitú informáciu, musíme pri ich prenose nielen zosilňovať, ale často aj rôznym spôsobom triediť, aby sme z veľkého počtu signálov vybrali signály žiadané, alebo tiež tvarovo upravovať, aby svojím tvarom lepšie plnili svoju funkciu. Na tieto účely slúžia rôzne elektronické obvody, ktoré delíme podľa spôsobu a druhu ich funkcie takto :

a)   Na obvody určené na triedenie a výber signálov, tzv. selektory ( z lat. selectio = vybrať, vytriediť ), ktoré vyberajú signály podľa niektorej ich vlastnosti. Podľa toho, ktorá vlastnosť je rozhodujúca pre rozlíšenie signálov delíme selektory na :
  -
selektory frekvenčné, tieto triedia signály podľa frekvencie
  -
selektory amplitúdové, tieto triedia signály podľa amplitúdy
  -
selektory časové, tieto triedia signály podľa ich dĺžky trvania

b)   Na obvody určené na úpravu tvaru signálu a to :
  -
obvody na úpravu tvaru kmitočtového spektra signálu ( korektory )
  -
obvody na úpravu amplitúdy signálu ( obmedzovače, expandéry, kompresory )
  -
obvody na úpravu časového priebehu signálu ( oneskorovacie linky, fázové korektory a iné )

   Tieto obvody majú široké uplatnenie v nízkofrekvenčnej technike, automatizačnej, regulačnej a meracej technike, ako aj vo výpočtovej technike. V ďalších podtémach si pohovoríme o základných funkčných princípoch a hlavných druhoch obvodov z týchto skupín.

 

Obvody na výber signálov – selektory

    Selektormi nazývame elektronické obvody, ktoré podľa stanovených požiadaviek vyberajú z viacerých signálov tie, o ktoré máme záujem na ďalšie spracovanie. Ako sme už uviedli, podľa toho, na základe ktorej vlastnosti signál vyberáme, delíme selektory na frekvenčné, amplitúdovéčasové.
    Keďže obvody na úpravu tvaru signálu využívajú vlastnosti obvodov určených na triedenie a výber signálov - selektorov, budeme o základných funkčných princípoch a hlavných druhoch tvarovacích obvodov hovoriť na konci každého typu selektora. Teda, na konci state o frekvenčných selektoroch spomenieme niektoré obvody, ktoré sa používajú na úpravu tvaru kmitočtového spektra, na konci state o amplitúdových selektoroch si zasa vysvetlíme činnosť niektorých obvodov na úpravu amplitúdy signálu. Na koniec state o časových selektoroch si zasa spomenieme niektoré obvody na úpravu časového priebehu signálov.

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu