Jednocestný usmerňovač s odporovou záťažou na výstupe.

 

      Zapojenie jednocestného usmerňovača s odporovou záťažou aj s príslušnými priebehmi je nakreslené na nasledujúcich obrázkoch.

Schéma jednocestného usmerňovačaPriebehy napätí a prúdov

      Ako z obrázku vidno, usmerňovacím prvkom je dióda D. Touto diódou tečie prúd iF len vtedy, keď je na anóde diódy vyššie napätie ako na jej katóde, t.j. keď v bode a  pôsobí kladná polvlna napätia u2. Vtedy je dióda D otvorená ( je polarizovaná v priamom smere.) V čase, keď je dióda D otvorená tečie záťažou RZ usmernený, jednosmerný pulzujúci prúd io, ktorý vytvára na tejto záťaži jednosmerné pulzujúce napätie uo.

Ak je medzi bodmi a a b maximálna hodnota napätia U2max, je maximálny prúd IFmax diódou daný vzťahom:

     Stredná hodnota usmerneného sínusového prúdu Io tečúceho záťažou sa rovná strednej hodnote prúdu IFav tečúceho diódou D ( pretože máme len jednu usmerňovaciu cestu ) a je daná vzťahom :

                   (dôkaz tvrdenia)

     Maximálna hodnota usmerneného pulzujúceho napätia uo pri nekonečne veľkom zaťažovacom odpore ( usmerňovač naprázdno ) sa rovná maximálnej hodnote napätia na sekundárnom vinutí transformátora U2max ( pri zanedbaní úbytku na dióde D.)

Tomu zodpovedá maximálna veľkosť strednej hodnoty usmerneného napätia naprázdno :

Ak záťažou prechádza prúd Io je stredná hodnota usmerneného napätia daná vzťahom :

ktorý je rovnicou zaťažovacej charakteristiky jednocestného usmerňovača s odporovou záťažou. Má priamkový priebeh.

Výber diód :

     Pri činnosti usmerňovača sa dióda namáha v priamom smere pulzujúcim prúdom iF, ktorého maximálna hodnota je a stredná hodnota .   Pri prúde IFmax je úbytok napätia na dióde UF zvyčajne menší ako 1 V, takže napäťové namáhanie diódy v priamom smere je malé.

     V spätnom smere sa dióda namáha najviac v okamihu, keď je v bode a  maximálne záporné napätie sekundárneho vinutia transformátora, teda – U2max. Z toho vyplýva, že maximálne špičkové napätie URmax priložené na diódu v závernom smere sa rovná maximálnej hodnote napätia u2 na sekundárnom vinutí transformátora.

Teda môžeme napísať :
Pre strednú hodnotu prúdu diódou v priamom smere musí platiť :   IFav ≥ Io
Pre hodnotu napätia diódy v závernom smere musí platiť :   URM ≥ U2max
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu