MILLEROVA  KAPACITA       Prenosové vlastnosti tranzistora v oblasti vysokých frekvencií výrazným spôsobom ovplyvňuje tiež tzv. Millerova kapacita. Ide o pretransformovanú kapacitu kolektorového priechodu  Cj  na vstup tranzistora, medzi bázu tranzistora a elektrickú zem. Táto Millerova kapacita spolu s výstupným odporom predchádzajúceho stupňa, napr. generátora, tvorí integračný článok, ktorý výraznou mierou posúva hornú prenosovú medznú frekvenciu  fh  tranzistora smerom k nižším frekvenciám.

       Pre dôkaz a výpočet tejto Millerovej kapacity použijeme zapojenie jednoduchého zosilňovača s unipolárným tranzistorom na obrázku 6. ( je to výhodnejšie, pretože prúd do hradla  iG = 0 mA.)

Unipolárny zosilňovač

Obr. 6.  Zapojenie jednotranzistorového zosilňovača s unipolárnym tranzistorom pre výpočet Millerovej kapacity

Pre obvodové veličiny na obrázku môžeme písať :

uKG = u2 - u1     ,     i1 = - i2     ,     u2 = Au.u1     ,    

Prúd  i2  cez kapacitu  Cj  určíme z rovnice :

kde      

Prúd  i1  dostaneme dosadením prúdu  i2  do už spomínanej rovnice :

Po dosadení výrazu za  i1  do rovnice pre vstupnú impedanciu  Zvst  dostaneme výslednú rovnicu :

       Z výslednej rovnice vidíme, že vstupná impedancia má kapacitný charakter a kapacita  C',  ktorá je "pripojená" na vstup je  ( 1- Au ) - krát  väčšia ako kapacita kolektorového priechodu  Cj.

[ Poznámka :   výraz ( 1 - Au ) je v konečnom dôsledku číslo kladné, pretože napäťové zosilnenie  Au  tranzistora v zapojení SE má zápornú hodnotu.  [ ]

       Pri použití bipolárneho tranzistora, z dôvodu nenulového prúdu do bázy tranzistora, by sme získali zložitejší výraz pre vstupnú impedanciu  Zvst,  no vyššie odvodené skutočnosti pre unipolárny tranzistor sú aplikovateľné aj pre bipolárny tranzistor.

       Millerova kapacita má v bežných zosilňovačoch nežiaduce účinky, no existujú aj aplikácie, kde sa práve táto kapacita využíva. Na princípe pôsobenia Millerovej kapacity sú realizované niektoré typy filtrov alebo generátorov striedavých signálov, napr. pílovitého priebehu.


Rozbor vlastností zosilňovača s rc väzbou pre vysoké frekvencie!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu