c)   ROZBOR VLASTNOSTÍ ZOSILŇOVAČA S RC VÄZBOU PRE VYSOKÉ FREKVENCIE


       Kým frekvenčné vlastnosti pre nízke a stredné frekvencie sú určené výlučne vonkajšími prvkami, vlastnosti zosilňovača pre vysoké frekvencie sú ovplyvnené aj vlastnosťami samotného tranzistora. Na prenos vysokých frekvencií má vplyv rozmiestnenie súčiastok na doske plošného spoja, kvalita materiálu dosky plošného spoja, kvalita použitých súčiastok, kvalita spájkovania, dĺžka prívodov a pod. Keďže zohľadniť všetky vplyvy, ako tu boli vymenované, nie je pre všeobecný rozbor možné, iba pre konkrétnu realizáciu zosilňovača, sústredíme svoju pozornosť na samotný tranzistor ( samozrejme vo veľmi zjednodušenej miere ). Jedna z možných náhradná schém tranzistora pre vysoké frekvencie obsahuje okrem vodivostí aj kapacity, nachádzajúce sa medzi vývodmi tranzistora. Náhradná schéma je na obrázku 5.

Hybridná náhrada tranzistora pre vysoké kmitočty

Obr. 5.  Hybridná náhradná schéma tranzistora pre vysoké frekvencie

Cd - difúzna kapacita medzi E a B
Gd - difúzna vodivosť medzi E a B
Cj - kapacita kolektorového priechodu
Gk - kolektorová vodivosť
Rs - odpor medzi prívodom bázy a vlastným priechodom B-E
S - strmosť tranzistora

Pomocou tejto náhradnej schémy môžeme odvodiť hornú medznú frekvenciu prúdového zosilňovacieho činiteľa  fß .

fß   - je taká frekvencia, pri ktorej sa zmenší prúdový zosilňovací činiteľ nakrátko  ß0  v zapojením so spoločným emitorom o 3 dB.

Podobne môžeme vyjadriť aj  prevodovú frekvenciu  fT  tranzistora  (tranzitnú) :

alebo :

fT   - je taká frekvencia, pri ktorej sa zmenší prúdový zosilňovací činiteľ nakrátko  ß0  v zapojením so spoločným emitorom na hodnotu   ß = 1.
ß0   - je prúdový zosilňovací činiteľ nakrátko pre nízke a stredné frekvencie.

Prenos pri vysokých frekvenciách môžeme znázorniť graficky:

Závislosť zosilnenia ß od  frekvencie

Rozbor vlastností zosilňovača s rc väzbou pre nízke frekvencieMillerová kapacita!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu