ZOSILŇOVAČE - ZÁKLADNÉ POJMY       Pri rozbore vlastností zosilňovačov budeme veľmi často používať pojmy, ktorých obsah je potrebné si vysvetliť a zadefinovať. Ide o tri základné pojmy a to : Elektrický signál , Budiaci zdroj a Vonkajšia záťaž .


Elektrický signál : - sú obvodové veličiny (napätie, prúd), ktoré vo svojom časovom priebehu obsahujú (prenášajú) určitú informáciu.
Takouto informáciou môže byť napr. hovorené slovo, hudba, dvojkový - binárny kód v číslicovej technike a pod.
Budiaci zdroj : - je to obvod, z ktorého výstupných svoriek vstupuje elektrický signál do vstupných svoriek zosilňovača.
Budiacim zdrojom môže byť napr. mikrofón, magnetofónová hlava, fotoelektrický snímač a pod.
Vonkajšia záťaž  Zv : - je to obvod, do ktorého z výstupných svoriek zosilňovača vstupuje signál na vyhodnotenie alebo iné spracovanie.
Vonkajšou záťažou môže byť napr. reproduktor, slúchadlá, žiarovka, LED, relé a pod.
Vstupná a výstupná impedancia
Obr. 8.  Znázornenie vstupnej, výstupnej a zaťažovacej impedancie zosilňovača


       Zv - predstavuje pre zosilňovač zaťažovaciu impedanciu. Treba ju odlíšiť od výstupnej impedancie Zvýst, ktorá je súčasťou vlastného zapojenia zosilňovača a určuje jeho pracovný režim. Budiaci zdroj a vonkajšia záťaž ovplyvňujú vlastnosti zosilňovača a preto pri jeho návrhu treba brať do úvahy aj ich vlastnosti.
Zosilňovače - rozdelenieZosilňovače - hlavné technické vlastnosti


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu