Časová základňa osciloskopu


       Za obvodmi synchronizácie časovej základne nasleduje samotná časová základňa osciloskpu. Tá nám umožňuje rozprestrenie sledovaného signálu na časovej osi, t.j. na x-ovej osi osciloskopickej obrazovky. Je tvorená generátorom pílovitého napätia a obvodmi generujúcimi signály na zatemnenie obrazovky osciloskopu. Schéma jednoduchej časovej základne lacného osciloskopu je na nasledujúcom obrázku.

Časová zékladňa osciloskopu


       Najdôležitejšou požiadavkou kladenou na časovú základňu osciloskopu je vysoká linearita napätia píly na jej výstupe ( viac o tejto problematike je možné si prečítať tu ),  ináč by dochádzalo ku skreslenému vykresľovaniu sledovaného priebehu v čase. Práve z tohto dôvodu je generátor napätia píly tvorený kondenzátorom, zdrojom konštantného prúdu a rýchlym vybíjacim obvodom. Na našej schéme vyššie je zdrojom pílovitého napätia kondenzátor C1, ktorý sa nabíja zo zdroja konštantného prúdu  I2  tvoreného tranzistorom  T1   a diódami  D1, D2.  Vybíjanie kondenzátora zabezpečuje obvod realizovaný tranzistormi  T2  a  T3.  Z emitora tranzistora  T3  sa odoberá zatemňovací impulz pre zhasínanie obrazovky osciloskopu v čase, keď sa elektronový lúč vracia z praveho okraja na ľavý okraj obrazovky. Samotné napätie píly sa odoberá z emitora emitorového sledovača tvoreného tranzistorom  T4.  Samotné výstupné napätie, pokiaľ nemá dostatočnú úroveň, je možné ešte podľa potreby zosilniť v lineárnom zosilňovači.

       časová základňa môže pracovať v rôznych pracovných režimoch. O týchto pracovných režimoch pojednáva stať "Pracovné režimy časovej základne".


Za časovou základňou nasleduje koncový stupeň horizontálneho vychyľovania.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu