ADMITANČNÁ NÁHRADA DVOJBRÁNY


       V úvodnej podtéme témy "Zosilňovacie súčiastky ako dvojbrány" sme si povedali, že pri dostatočne malých zmenách prúdov a napätí v okolí jednosmerných ( statických alebo kľudových ) hodnôt dvojbrány, môžeme túto dvojbránu považovať za lineárnu. Vtedy môžeme zostaviť sústavu dvojíc lineárnych rovníc, ktoré popisujú vzájomnú závislosť prúdov a napätí pri ich malých zmenách v obvode dvojbrány. Tiež sme si povedali, že v praxi sa z pomedzi veľkého množstva sústav dvojíc lineárnych rovníc najviac používajú admitančná sústava rovníc s parametrami  y  a  hybridná sústava rovníc s parametrami  h.  My sa v tejto podtéme budeme zaoberať admitančnou sústavou rovníc s parametrami  y  a jej aplikáciou na zosilňovaciu súčiastku vo funkvcii dvojbrány.

Budeme vychádzať z linearizovaných charakteristických rovníc s parametrami   y,  ktoré majú tvar:

i1 = y11.u1 + y12.u2
i2 = y21.u1 + y22.u2

Súčinitele  y11 až  y22 sú  dynamické ( diferenciálne ) parametre dvojbrány.  Z týchto rovníc dostávame pre súčinitele  y11  až  y22 , pri splnení určitých podmienok, nasledujúce vzťahy:

  ;    pri u2 = 0   .... vstupná vodivosť pri výstupe nakrátko 
  ;    pri u1 = 0   .... spätná prevodová vodivosť pri vstupe nakrátko 
  ;    pri u2 = 0   .... priama prevodová vodivosť ( strmosť )  pri výstupe nakrátko 
  , ;    pri u1 = 0   .... výstupná vodivosť pri vstupe nakrátko 

Všetky štyri parametre majú rozmer vodivosti  [S].  Tým je daný ich fyzikálny význam.

       Závislosti sa znázorňujú graficky formou statických VA charakteristík dvojbrány. Pretože prúdy  I1, I2  sú funkciami dvoch premenných, pri grafickom znázornení týchto závislostí musíme vždy zvoliť jednu z hodnôt premenných za konštantu ( hovoríme jej statický parameter ) a vyjadriť závislosť ako parametrickú sústavu kriviek. Nezávislé premenné, t.j. napätia  U1 a U2,  vynášame na vodorovnú os a závislé premenné, t.j. prúdy  I1, I2,  na zvislú os súradnicovej sústavy. Všimnime si, že statický parameter charakteristík v pravej polovici súradnicovej sústavy je veličina, ktorú vynášame ako nezávisle premennú v ľavej polovici sústavy a naopak.

Admitančné VA charakteristiky dvojbrány

Obr. 2.  Admitančné VA charakteristiky dvojbrány 

Priebehy VA charakteristík v jednotlivých kvadrantoch môžu mať rozličný tvar. Pomenovanie charakteristík sa však zachováva.

Zosilňovacie súčiastky ako dvojbrány - vysvetlenie pojmovAdminančný náhradný obvod dvojbrány a tranzistora
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu