ADMITANČNÝ NÁHRADNÝ OBVOD DVOJBRÁNY A TRANZISTORA


       Ak zosilňovacia súčiastka pracuje v obvode, v ktorom vplyvom prechádzajúceho signálu vznikajú len malé zmeny obvodových veličín, môžeme celý obvod považovať ( pre malý signál ) za lineárny. Obvod riešime matematickými metódami za použitia Nortonovej a Theveninovej vety, Kirchhoffových zákonov, metódy slučkových prúdov, uzlových napätí a pod. Aby sme mohli použiť vhodnú metódu, musíme zosilňovaciu súčiastku nahradiť náhradným obvodom, ktorý platí pre admitančnú náhradu. Nakreslíme ho z linearizovaných admitančných rovníc:

i1 = y11.u1 + y12.u2
i2 = y21.u1 + y22.u2

       Z prvej rovnice vyplýva, že vstupný prúd  i1  sa skladá z prúdu, ktorý preteká vodivosťou  y11  od priloženého napätia  u1  a prúdu, ktorý je dodávaný zo zdroja  y12.u2.  Tento zdroj je potrebné nahradiť takou súčiastkou, cez ktorú prúd od napätia  u1  nepreteká, t.j. vnútorný odpor súčiastky je nekonečný. Tejto požiadavke vyhovuje ideálny zdroj prúdu označený  y12.u2.  Podobnou úvahou nakreslíme aj druhú rovnicu výstupného obvodu súčiastky.

Admitančná náhrada dvojbrány

Obr. 3. Admitančná náhrada dvojbrány


Pre niektoré výpočty je výhodné použiť obvod v tvare článku  p  s jedným zdrojom.

Zjednodušená admitančná náhrada dvojbrány

Obr. 4. Admitančná náhrada dvojbrány v tvare  p


Parametre náhradného obvodu vypočítame z prevodových vzťahov.

Y11 = y11 + y12
Y12 = - y12
Y21 = y21 - y12
Y22 = y22 + y12


       Všeobecný tvar linearizovaných rovníc vieme upraviť pre jednotlivé zapojenia tranzistora so spoločným emitorom (SE), so spoločným kolektorom (SK), so spoločnou bázou (SB). Tieto rovnice majú nasledovné tvary:

- so spoločným emitorom      iB = y11e .uBE + y12e .uKE
iK = y21e .uBE + y22e .uKE
- so spoločným kolektorom      iB = y11k .uBK + y12k .uEK
iE = y21k .uBK + y22k .uEK
- so spoločnou bázou      iE = y11b .uEB + y12b .uKB
iK = y21b .uEB + y22b .uKB


       Zodpovedajúce parametre sa v jednotlivých zapojeniach môžu líšiť veľkosťou aj znamienkom, pretože sa líšia hodnoty zmien obvodových veličín, ktoré dosadzujeme do definičných vzťahov pri výpočte parametrov v jednotlivých zapojeniach. Existujú aj vzťahy na prepočet parametrov  y  medzi jednotlivými zapojeniami  SE, SK, SB.

Adminančná náhrada dvojbrányHybridná náhrada dvojbrány 


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu