ZOSILŇOVACIE SÚČIASTKY AKO DVOJBRÁNY - vysvetlenie pojmov.


       Zosilňovacie súčiastky, ktorých vlastnosti sme si vysvetlili v Elektronike v 2. ročníku, sú trojpóly. Pri zapájaní týchto súčiastok do obvodu využívame jednu z elektród ako vstupnú, druhú ako výstupnú. Tretia elektróda je spoločná pre vstupný aj výstupný obvod (napríklad tranzistor so spoločným emitorom a pod.).

       Vstupná a spoločná elektróda vytvárajú dvojicu vstupných svoriek - vstupnú bránu. Výstupná a spoločná elektróda vytvárajú dvojicu výstupných svoriek - výstupnú bránu. Zosilňovacia súčiastka je teda z obvodového hľadiska dvojbrána.


Obr. 1.  Tranzistor v zapojení so spoločným emitorom vo funkcii dvojbrány.


Každá dvojbrána je popísaná obvodovými veličinami  I1, U1, I2, U2. Z nich môžeme zostrojiť sústavu rovníc, ktoré popisujú ich vzájomné závislosti, napr.:

     I1 = f ( U1, U2 )
U1 = f ( I1, I2 )

Takmer každá z týchto závislostí je nelineárna, preto rovnice, ktoré ich popisujú, budú vyšších rádov, napr.:

( 3,6.I2 )2 + 0,8.I2 - 0,1.( I1 )3 + ....

       Pri dostatočne malých zmenách prúdov a napätí v okolí jednosmerných ( statických alebo kľudových ) hodnôt dvojbrány, môžeme túto nelinearitu zanedbať. Zosilňovaciu súčiastku potom považujeme za lineárnu. Môžeme zostaviť sústavu dvojíc lineárnych rovníc, ktoré popisujú vzájomnú závislosť prúdov a napätí pri ich malých zmenách v obvode dvojbrány. Takýchto dvojíc môžeme vytvoriť veľké množstvo, no v praxi majú najrozšírenejšie použítie dve z týchto dvojíc:

- admitančná ( vodivostná ) Y  sústava :      i1 = f ( u1, u2 )
 i2 = f ( u1, u2 )

- hybridná ( zmiešaná ) H  sústava :
   
u1 = f ( i1, u2 )
 i2 = f ( i1, u2 )

       Na základe týchto rovníc vieme zostrojiť admitančné a hybridné náhrady dvojbrán a teda aj tranzistora ako dvojbrány. O týchto náhradách si pohovoríme v nasledujúcich podtémach.

 Admitančná náhrada dvojbrány


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu