HYBRIDNÁ NÁHRADA DVOJBRÁNY


       Podobne ako v podtéme "Admitančná náhrada dvojbrány" aj v tejto podtéme sa budeme zaoberať dvojicami lineárnych rovníc, ktoré popisujú vzájomnú závislosť prúdov a napätí pri ich malých zmenách v obvode dvojbrány. Pre popis dvojbrány si zvolíme hybridnú sústavu rovníc s parametrami  h.

Linearizované charakteristické rovnice s parametrami  h  majú tvar:

u1 = h11.i1 + h12.u2
i2 = h21.i1 + h22.u2

Tak ako pri určovaní admitančných parametrov  y  v predchádzajúcich podtémach, vypočítame aj parametre  h.

;    pri  u2 = 0   .... vstupný odpor pri výstupe nakrátko [ W ] 
;    pri  i1 = 0   .... spätný napäťový zosilňovací činiteľ pri vstupe naprázdno [ - ] 
;    pri  u2 = 0   .... prúdový zosilňovací činiteľ pri výstupe nakrátko [ - ] 
;    pri  i1 = 0   .... výstupná vodivosť pri vstupe naprázdno [ S ] 


       Hybridné rovnice vieme zakresliť graficky formou statických VA charakteristík dvojbrány do štyroch kvadrantov. Na vodorovné osi vynášame nezávislé premenné  I1, U2  a na zvislé osi závislé premenné  I2, U1 . Výsledkom je sústava charakteristík, u ktorých každá má ešte jednu súradnicu - statický parameter, podobne ako pri admitančných charakteristikách, ktorá sa pri meraní charakteristiky nemení. Všimnime si, že statický parameter charakteristík v pravej polovici súradnicovej sústavy je veličina, ktorú vynášame ako nezávisle premennú v ľavej polovici sústavy a naopak.

Hybridné VA charakteristiky dvojbrány

Obr. 5.  Hybridné VA charakteristiky dvojbrány

       Z definičných rovníc parametrov h vyplýva, že tieto parametre môžeme určovať len pre dvojbrány s nenulovým vstupným prúdom. Zo súčastných zosilňovacích súčiastok vyhovuje tejto podmienke len bipolárny tranzistor. Pre ostatné zosilňovacie súčiastky hybridné parametre nedefinujeme.

Adminančný náhradný obvod dvojbrány a tranzistoraHybridný náhradný obvod dvojbrány a bipolárneho tranzistora


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu