b)   ROZBOR VLASTNOSTÍ ZOSILŇOVAČA S RC VÄZBOU PRE NÍZKE FREKVENCIE

       Budeme opäť vychádzať zo schémy na obrázku 1., kde sú nakreslené prvé dva tranzistorové stupne viacstupňového zosilňovača aj s väzobnými kapacitami, z admitančných rovníc náhradnej schémy a rovnice 1. pre výstupný obvod prvého stupňa zosilňovača.

Dvojstupňový zosilňovač

Obr. 1.  Viacstupňový tranzistorový zosilňovač s kapacitnou väzbou medzi stupňami 

Admitančné rovnice náhradnej schémy :
i1 = y11.u1 + y12.u2
i2 = y21.u1 + y22.u2

Rovnica 1. pre výstupný obvod prvého stupňa zosilňovača za predpokladu, že  y12 = 0 :

        y211.u1 + (y221 + Gk1).u2 = 0          ( 1 )

kde  


        Pri rozbore vlastností zosilňovača v oblasti nízkych frekvencií budeme musieť brať do úvahy aj kapacity  CV1CV2  a  CE1 ,  pretože ich reaktancie pre dané frekvencie nadobúdajú už merateľné hodnoty. Pre napätia  u1  a  ug  platí, že     ug > u1.  Po zohľadnení týchto skutočností môžeme nakresliť admitančnú náhradnú schému prvého stupňa zosilňovača pre oblasť nízkych frekvencií tak, ako to je na obrázku 3.

Admitančná náhrada zosilňovacieho stupňa pre nízke frekvencie

Obr. 3.  Admitančná náhrada prvého stupňa zosilňovača pre nízke frekvencie

        Rozbor vplyvu týchto kapacít na prenosové vlastnosti prvého zosilňovacieho stupňa nebudeme robiť naraz pre všetky tri kapacity, ale postupne. Vždy budeme sledovať vplyv len jedne kapacity, ktorej reaktancia pri nízkych frekvenciách bude merateľná a ostatné dve budeme považovať za tak veľké, že ich reaktancie na sledovaných frekvenciách nebudú merateľné (budú predstavovať skrat.)

       Rozbor začneme vstupným obvodom zosilňovača, ktorý je tvorený kondenzátorom CV1  a vstupným odporom tranzistora T1,  ktorý si súhrne označíme ako RB1.  Kondenzátory CV2  a  CE1  sa neuplatnia, pre dané frekvencie budú predstavovať skrat.

       Pre napäťový prenos na nízkych frekvenciách  Aud  pre prvý stupeň zosilňovača, u ktorého sa uplatní vplyv kapacity  CV1  môžeme z rovnice 1. odvodiť a napísať vzťah :

              [-]

        Ako zo vzťahov vidíme, napäťový prenos  Aud  je frekvenčne závislý. Je to z dôvodu toho, že kondenzátor  CV1  a vstupný odpor tranzistorového stupňa s tranzistorom  T1  predstavujú napäťový delič v tvare derivačného článku. Viac ako určenie napäťového prenosu  Aud  je pre nás dôležitejšie určenie medznej frekvencie tohto článku. Medznú frekvenciu  fd1  tohto článku vieme vypočítať zo vzťahu :


(Pre odvodenie vzťahu napäťového prenosu  Aud  a  medznej frekvencie  fd1  klikni na šípku vpravo .)

Ako vidno z výsledného vzťahu, dolná medzná frekvencia  fd1  je nepriamo úmerná časovej konštante  t1  vstupného väzbového člena  RB1 , CV1 , pretože :

t1 = RB1CV1       Všimnime si teraz výstupný obvod prvého stupňa zosilňovača s tranzistorom  T1.  Na výstupe tranzistorového stupňa s  T1  je kondenzátor  CV2 , ktorého vplyv na prenosové vlastnosti v oblasti nízkych frekvencií určíme z náhradnej admitančnej schémy nakreslenej na obrázku 4.

Admitančná náhrada väzby medzi stupňami

Obr. 4.  Admitančná náhradná schéma obvodu väzby medzi stupňami s tranzistorom T1  a  T2

       Ako zo schémy vidno, prenosové vlastnosti sú okrem väzobného kondenzátora  CV2  ovplyvňované aj celkovým výstupným odporom  Rvýst1  tranzistorového stupňa s  T1  a celkovým vstupným odporom  Rvst2  nasledujúceho stupňa s tranzistorom T2.  Pre tieto obvodové prvky platí :

       Pre náš prípad je celkový odpor obvodu sériovou kombináciou výstupného odporu  Rvýst1  a vstupného odporu  Rvst2.  Tým dostaneme časovú konštantu  t2  medzistupňového väzbového obvodu.

Dolnú medznú frekvenciu  fd2  medzistupňového väzbového obvodu vypočítame zo vzťahu:       Prvý tranzistorový stupeň má ešte jeden frekvenčne závislý obvod a to v emitore tranzistora  T1.  Tento obvod je zložený z kondenzátora CE1  a paralelnej kombinácie rezistora  RE1. Pri posudzovaní vplyvu emitorového kondenzátora  CE1  musíme vychádzať z náhradného modelu tranzistora pre striedavé signály zjednodušeného a odvodeného z Ebers-Mollovho modelu bipolárneho tranzistora. Tento náhradný obvod sa nazýva T-model bipolárneho tranzistora. Schéma je na obr. 5.

T-model bipolárneho tranzistora

Obr. 5.  T-model bipolárneho tranzistora

       Odpor rezistora rE1 v náhradnom obvode predstavuje odpor polovodiča, ktorý tvorí emitor v tranzistore. Jeho veľkosť závisí od veľkosti jednosmerného prúdu IE1 , teda  rE1 ~ IE1 , pokiaľ zosilňovaný striedavý signál má malú amplitúdu. Takže, ak si teraz zoberieme prvý stupeň zosilňovača, budeme pri riešení vplyvu kapacity  CE1  na prenosové vlastnosti tohto stupňa musieť uvažovať aj vnútorný odpor emitora  rE1  a zároveň aj odpor rezistora  RE1  zapojeného v emitorovom obvode zvonka.

       Pre ilustráciu si predstavme, že RK1 = 500 W RE1 = 50 W , CE1 = 50 mF a prúd IE1 = 9 mA. Potom výsledný priebeh zisku  au  prvého stupňa nášho zosilňovača je na nasledujúcom obr. 6. Samozrejme, predpokladáme, že kapacity kondenzátorov CV1 a CV2 sú tak veľké, že neovplyvňujú prenosové vlastnosti zosilňovača na nízkych frekvenciách.

Charakteristika zosilňovača s CE kapacitou

Obr. 6.  Charakteristika zmeny zisku  au  zosilňovača od zmeny frekvencie  f  v oblasti nízkych frekvencií pri použití kondenzátora  CE1  v emitorovom obvode

       Ako z grafu vidno, charakteristika má dva body so zmenou zisku  au  o ± 3 dB voči jeho ustálenej hodnote. Obidva tieto body nazývame dolné medzné frekvencie. Dolná medzná frekvencia  fdE11 , určuje pokles zisku  au  zosilňovača z jeho maximálnej hodnoty, u nás 38,7 dB na stredných frekvenciách, o -3 dB pri poklese frekvencie  f  smerom k nízkym frekvenciám. Hodnotu dolnej medznej frekvencie  fdE11  ovplyvňuje a určuje v maximálnej miere vnútorný odporu emitora  rE1.  Pre náš prípad má dolná medzná frekvencia  fdE11  hodnotu približne 900 Hz.
       Dolná medzná frekvencia  fdE12  určuje nárast zisku  au  zosilňovača z jeho minimálnej hodnoty, u nás 15,7 dB na nízkych frekvenciách, o +3 dB pri náraste frekvencie  f  smerom k stredným frekvenciám. Hodnotu dolnej medznej frekvencie  fdE12  určuje hodnota odporu vonkajšieho rezistora  RE1.  Pre náš prípad má dolná medzná frekvencia  fdE12  hodnotu približne 63 Hz.

       Pre posudzovanie prenosových vlastností zosilňovača ako celku je dôležitou dolná medzná frekvencia  fdE11 , pretože práve táto frekvencia určuje dolnú hraničnú frekvenciu prenášaného frekvenčného pásma  B-3  zosilňovača.

Dolnú medznú frekvenciu  fdE11  pre emitorový obvod určíme zo vzťahu :

a dolnú medznú frekvenciu  fdE12  pre emitorový obvod určíme zo vzťahu :

        Ako vieme z Elektroniky pre 2.ročník, so znižujúcim sa kmitočtom impedancia  ZP  paralelnej kombinácie kondenzátor-rezistor narastá. Ak použijeme všeobecne platný, zjednodušený vzťah pre výpočet napäťového zosilnenia  AU  jednotranzistorového stupňa zapojeného so spoločným emitorom a aplikujeme ho pre náš prípad, dostaneme :

Z rovnice je zrejmé, že s nárastom impedancie  ZE1 , pri konštantnom odpore rezistora  RK1 , napäťové zosilnenie  AU  klesá.


       Ako sme si ukázali v predchádzajúcom rozbore, vstupný obvod, výstupný obvod a tiež emitorový obvod prvého zosilňovacieho stupňa môže mať svoju vlastnú dolnú medznú frekvenciu  fd,  ktorú si vieme nastaviť voľbou vhodných veľkostí kapacít kondenzátorov a odporov príslušných rezistorov, poprípade impedancií. Ak si však určíme pre všetky tri obvody tú istý dolnú frekvenciu  fd , výsledný útlm na tejtofrekvencii od vstupu po výstup jednotranzistorového stupňa nebude 3 dB, ako sme pre jednotlivé obvody vypočítali, ale  3 + 3 + 3 = 9 dB.  Preto sa v praxi pre zvolenú dolnú medznú frkvenciu  fd  síce vypočítajú kapacity kondenzátorov CV1,  CV2  a  CE1,  ale do obvodu sa podľa výpočtu najčastejšie zapája len vstupný kondenzátor  CV1  a u zvyšných kondenzátorov sa kapacita zvýši 10 aj viac krát. Tým zabezpečíme, že pri danej medznej frekvencii  fd  bude mať zosilňovací stupeň útlm veľmi blízky trom decibelom.

Vlastnosti zosilňovača s RC väzbou pre stredné frekvencieVlastnosti zosilňovača s RC väzbou pre vysoké frekvencie!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu