VLASTNOSTI  ZOSILŇOVAČA  S  RC  VÄZBOU         Doposiaľ sme rozoberali vlastnosti zosilňovača s jedným tranzistorom. V praxi sa však používajú zosilňovače zložené s viacerých tranzistorových stupňov, ktoré sú radené za sebou. Medzi jednotlivými stupňami sa používajú väzby a to priama jednosmerná, transformátorová alebo kapacitná. Transformátorová väzba sa používa v súčasnosti najviac vo vysokofrekvenčných zosilňovačoch, preto sa nebudeme jej vlastnosťami zapodievať. V nízkofrekvenčných zosilňovačoch sa používa najčastejšie kapacitná väzba. Keďže výrazne ovplyvňuje prenosové vlastnosti zosilňovača, všimneme si jej vplyv na zosilňovač. Pre tento účel máme na obrázku 1. nakreslené prvé dva tranzistorové stupne viacstupňového zosilňovača. Medzi jednotlivými stupňami je použitá kapacitná väzba.

Dvojstupňový zosilňovač

Obr. 1.  Viacstupňový tranzistorový zosilňovač s kapacitnou väzbou medzi stupňami

       Ako na obrázku 1. vidno, kapacitná väzba je realizovaná kondenzátormi, ktoré sú použité na vstupe zosilňovača, medzi jednotlivými stupňami zosilňovača a tiež v emitorových obvodoch tranzistorov jednotlivých stupňov zosilňovača. Keďže zosilňovač sa skladá z viacerých podobných jednostranzistorových zosilňovačov, rozbor vplyvov prítomných kapacít urobíme najprv pre jeden zosilňovací stupeň s tranzistorom T1  a získané výsledky zovšeobecníme pre celý  n-stupňový zosilňovač. Pre rozbor použijeme admitančnú štvorpólovú schému tranzistora s  y  parametrami. Pre jednoduchosť spätnú vodivosť  y12  zanedbáme vzhľadom na jej hodnotu rádovo 10-6 S.  Urobíme rozbor vlastností zosilňovača s RC väzbou pre :
   a)  stredné   frekvencie
   b)  nízke   frekvencie
   c)  vysoké   frekvenciea)   ROZBOR VLASTNOSTÍ ZOSILŇOVAČA S RC VÄZBOU PRE STREDNÉ FREKVENCIE

       Pri rozbore vlastností zosilňovača v oblasti stredných frekvencií budeme vychádzať z predpokladu, že pre použité frekvencie budú kapacity  CV1 , CV2  a  CE1  predstavovať skrat a kapacita  Cp  (parazitná) má tak malú hodnotu, že pre dané frekvencie sa neuplatní. Zároveň predpokladajme, že výstupný odpor budiacého zdroja  Rg = 0 W  a keďže kapacita  CV1  predstavuje skrat, potom   ug = u1.   Po zohľadnení týchto skutočností môžeme nakresliť admitančnú náhradnú schému prvého stupňa zosilňovača tak, ako to je na obrázku 2.

Admitančná náhrada prvého stupňa zosilňovača pre stredné frekvencie

Obr. 2.  Admitančná náhrada prvého stupňa zosilňovača pre stredné frekvencie

(Poznámka:   - tretie číslo v indexe vodivosti určuje poradie tranzistora v schéme.)


Pri odvodzovaní výsledného napäťového prenosu pre stredné frekvencie  Aus  budeme vychádzať z admitančných rovníc náhradnej schémy :
 
i1 = y11.u1 + y12.u2
i2 = y21.u1 + y22.u2
 

Za predpokladu, že  y12 = 0,  môžeme napísať rovnicu pre výstupný obvod prvého stupňa zosilňovača:

        y211.u1 + (y221 + Gk1).u2 = 0          ( 1 )

kde  

Z rovnice (1) vyjadríme napäťový prenos pre stredné frekvencie  Aus :

Napäťový prenos pre stredné frekvencie

Z tohto vzťahu vidieť, že napäťové zosilnenie  Aus  pre stredné frekvencie je frekvenčne nezávislé a je úmerné parametru  y21,  t.j. strmosti použitého tranzistora.

Rozbor vlastností zosilňovača s rc väzbou pre nízke frekvencie!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu