VÝKONOVÉ  ZOSILŇOVAČE


       Úlohou výkonových zosilňovacích stupňov ( niekedy nazývaných tiež koncových, pretože bývajú poslednými stupňami v zosilňovači ) je dodať do záťaže zosilňovača signál s požadovaným výkonom. Základnými parametrami výkonových zosilňovačov sú  výstupný výkon P2ef , koeficient harmonického skreslenia kh , šírka prenášaného pásma B-3 = fh - fd  a účinnosť h.
       V  závislosti od frekvenčnej oblasti, v ktorej pracuje zosilňovač, rozlišujeme zosilňovače nízkych a vysokých frekvencií. Koncové výkonové zosilňovače môžu pracovať v transformátorovom ( nepriamom ) zapojení ako jednočinné a dvojčinné, alebo v beztransformátorovom ( priamom, t.j. zosilňovacia súčiastka je pre striedavý signál priamo viazaná na záťaž ) zapojení ako dvojčinné.

       Jednočinné výkonové zosilňovače stransformátorovou väzbou sa v súčasnosti používajú veľmi zriedka, preto sa bližšie týmito zosilňovačmi nebudeme zapodievať. Spomenieme si len niektoré vlastnosti.

       Dvojčinné výkonové zosilňovače, či už v transformátorovom alebo beztransformátorovom zapojení sú v súčasnosti najviac rozšírené, preto sa nimi budeme zaoberať podrobnejšie. Nie však z hľadiska samotného návrhu, pretože ten vzhľadom na svoju zložitosť vyžaduje hlbšie znalosti vlastností zosilňovacích prvkov a riešení dielčích obvodov, ale z hľadiska princípu činnosti a odvodenia niektorých vlastností. V dvojčinných výkonových zosilňovačoch pracujú koncové tranzistory v triede B ( pracovné body Po sú v mieste zániku kolektorového prúdu ) alebo v triede AB ( pracovné body Po sú v "kolene" na počiatku lineárnej časti prevodovej charakteristiky ).

       Tému o výkonových zosilňovačoch si rozdelíme na niekoľko podtém. Všimneme si vlastnosti a typycké zapojenie koncových stupňov pracujúcich v triede A s transformátorovou väzbou na záťaž a koncových stupňov pracujúcich v triede B alebo AB s transformátorovou väzbou transformátorovou väzbou na záťaž a zapojenie koncových stupňov pracujúcich v triede B alebo AB s beztransformátorovou väzbou na záťaž. Okrem týchto typických zástupcov koncových stupňov si pohovoríme aj o zapojeniach koncových stupňov v iných pracovných triedach - v triede D a spomenieme triedu G a H.

       K výkonovým zosilňovačom neodmysliteľne patria korekčné predzosilňovacie stupne a korektory farby zvuku - regulátory "basov" a "výšok" u ktorých si tiež vysvetlíme ich činnosť.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu