VÝKONOVÉ  ZOSILŇOVAČE


  Úlohou výkonových zosilňovacích stupňov ( niekedy nazývaných tiež koncových, pretože bývajú poslednými stupňami v zosilňovači ) je dodať do záťaže zosilňovača signál s požadovaným výkonom. Základnými parametrami výkonových zosilňovačov sú  výstupný výkon P2ef , koeficient harmonického skreslenia kh , šírka prenášaného pásma B-3 = fh - fd  a účinnosť h.
  V závislosti od frekvenčnej oblasti, v ktorej pracuje zosilňovač, rozlišujeme zosilňovače nízkych a vysokých frekvencií. Koncové výkonové zosilňovače môžu pracovať v transformátorovom ( nepriamom ) zapojení ako jednočinné a dvojčinné, alebo v beztransformátorovom ( priamom, t.j. zosilňovacia súčiastka je pre striedavý signál priamo viazaná na záťaž ) zapojení ako dvojčinné.

  Jednočinné výkonové zosilňovače v transformátorovom zapojení sa v súčasnosti používajú veľmi zriedka, preto sa bližšie týmito zosilňovačmi nebudeme zapodievať. Spomeniem len niektoré vlastnosti:
- zosilňovacie súčiastky v týchto koncových zosilňovačoch pracujú v triede A
- keďže pracujú v triede A, dá sa u nich dosiahnuť veľmi malé harmonické skreslenie kh
- účinnosť h týchto koncových zosilňovačov je malá ( pre sínusový signál maximálne asi 25 %, pre maximálne budenie bez ohľadu na skreslenie asi 50 % )
- sú u nich problémy s chladením koncových zosilňovacích súčiastok, vzhľadom na veľký kľudový prúd týchto zosilňovacích súčiastok
- z hore uvedených dôvodov sa používajú len pre malé výkony ( asi do 10 W )

  Dvojčinné výkonové zosilňovače, či už v transformátorovom alebo beztransformátorovom zapojení sú v súčasnosti najviac rozšírené, preto sa nimi budeme zaoberať podrobnejšie. Nie však z hľadiska samotného návrhu, pretože ten vzhľadom na svoju zložitosť vyžaduje hlbšie znalosti vlastností zosilňovacích prvkov a riešení dielčích obvodov, ale z hľadiska princípu činnosti a odvodenia niektorých vlastností. V dvojčinných výkonových zosilňovačoch pracujú koncové tranzistory v triede B ( pracovné body Po sú v mieste zániku kolektorového prúdu ) alebo v triede AB ( pracovné body Po sú v "kolene" na počiatku lineárnej časti prevodovej charakteristiky ).

  Tému o výkonových zosilňovačoch si rozdelíme na niekoľko podtém. Všimneme si typycké zapojenie koncových stupňov pracujúcich v triede B alebo AB s transformátorovou väzbou na záťaž a s beztransformátorovou väzbou na záťaž. Okrem týchto typických zástupcov koncových stupňov si pohovoríme aj o zapojeniach koncových stupňov v iných pracovných triedach - v triede D a spomenieme triedu G a H.

  K výkonovým zosilňovačom neodmysliteľne patria korekčné predzosilňovacie stupne a korektory farby zvuku - regulátory "basov" a "výšok" u ktorých si tiež vysvetlíme ich činnosť.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu