Generátory neharmonických signálov.

    V základných rádioelektronických zariadeniach sa prevažne používajú sínusové oscilátory. V zariadeniach automatizačnej, výpočtovej alebo meracej techniky sa zasa stretávame s generátormi neharmonických, nesínusových signálov. Napr. rozmietanie elektrónového lúča v obrazovke osciloskopu, alebo v obrazovke televízneho prijímača sa uskutočňuje najčastejšie napätím pílovitého priebehu.
   Potrebný nesínusový priebeh napätia sa môže získať priamo na výstupe vhodného generátora alebo tvarovaním iného ( napr. sínusového ) priebehu napätia. Najčastejšie sa k výrobe nesínusových kmitov používajú  relaxačné  alebo tiež  preklápacie obvody.  Tieto obvody sú založené na periodicky sa opakujúcich prechodných javoch nabíjania a vybíjania kondenzátorov. Elektronické prvky tu pôsobia ako elektricky ovládané spínače, ktorými preteká vybíjací, poprípade nabíjací prúd kondenzátorov. Tieto elektricky ovládané spínače sa v súčasnosti najčastejšie realizujú tranzistormi, či už v diskrétnej alebo integrovanej forme. Tranzistor tu pracuje v spínanom režime. O jeho vlastnostiach sme hovorili v podtéme "Tranzistor ako spínač" v téme "Logické obvody".

    Medzi najznámejšie generátory neharmonických signálov patria  multivibrátory, čo sú generátory pravouhlých signálov, blokovacie generátory, čo sú generátory veľmi úzkych pravouhlých impulzov a generátory pílovitých alebo trojuholníkových signálov. Frekvenčný rozsah týchto generátorov je veľmi rozmanitý a pohybuje sa od najnižších až po veľmi vysoké frekvencie.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu