Multivibrátory

    Multivibrátory ( z lat. slov  multi = mnohý  a  vibrátus = rozochvený, mihavý, kmitavý ) patria medzi generátory periodických pravouhlých signálov. Teoreticky vznikne multivibrátor spojením kondenzátora a súčiastky so záporným diferenciálnym odporom typu  S  ( napr. viacvrstvová dióda ). V praxi sa dnes používajú najviac multivibrátory s tranzistormi, u ktorých je potrebný priebeh nelineárneho odporu vytvorený vhodným spojením najmenej dvoch tranzistorov a to zavedením veľmi silnej kladnej spätnej väzby medzi týmito tranzistormi. Potom v uzatvorenej slučke kladnej spätnej väzby sa každá nepatrná zmena vstupného napätia ( napr. spôsobená šumom ) na výstupe zosilní a z výstupu obvodu sa slučkou spätnej väzby prenesie späť na vstup tak, že dôjde k  zrýchľujúcej sa lavínovej zmene  vstupného napätia a tým aj k lavínovej zmene výstupného napätia. Tento zrýchľujúci sa proces je označovaný ako  proces regeneratívny  ( z lat. regenerátió = znovuzrodenie, obnovenie ) a v preklápacích obvodoch sprevádza všetky prechody medzi jednotlivými stavmi.

  Multivibrátory môžeme rozdeliť podľa počtu stabilných stavov na :
  1. astabilné preklápacie obvody, ktoré sa volne preklápajú ( nemajú žiaden stabilný stav )
  2. monostabilné preklápacie obvody, ktoré majú jeden stabilný a jeden nestabilný stav
  3. bistabilné preklápacie obvody, ktoré majú dva stabilné stavy ( nemajú žiaden nestabilný stav )

    Stabilný stav obvodu sa rozumie pracovný režim, v ktorom obvod môže zotrvať neobmedzene dlhú dobu. Tento stav obvod zmení len pôsobením určitých vonkajších vplyvov.
    Nestabilný stav obvodu sa rozumie pracovný režim, v ktorom sa obvod nachádza len určitú prechodnú dobu, závislú na vlastnostiach obvodu. Do nestabilného stavu sa obvod dostáva pôsobením vonkajšieho signálu zo stabilného stavu, alebo samovoľne z druhého nestabilného stavu.

    Do skupiny bistabilných preklápacích obvodov patrí aj  Schmittov preklápací obvod, ktorý sa tiež často zaraďuje do skupiny  tvarovacích obvodov, pretože pomocou neho vieme zo vstupného signálu ľubovoľného tvaru vytvoriť signál pravouhlý, obdĺžníkový.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu